สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนอุดมวิทยานุกูล สพม. เขต ๑๘ (ชลบุรี,ระยอง)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต18 ระยอง1
ระหว่าง วันที่ 2 - 9 เดือน ตุลาคม. พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 61 ทองแดง 14 1. เด็กหญิงนันทกานต์  เพ็ชรแสง
 
1. นางวรรณภา  ปีสาร
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 75 เงิน 7 1. เด็กหญิงธารน้ำทิพย์  ฟุ่มเฟือย
 
1. นางวรรณวิภา  วัฒนวิทย์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 73 เงิน 14 1. เด็กหญิงกุลธิดา  ขุนค้า
 
1. นางสายสุนีย์  เมฆธนานันต์
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 39 เข้าร่วม 10 1. เด็กหญิงทิพย์ธิดา  ผมพันธ์
 
1. นางวรรณวิภา  วัฒนวิทย์
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 81 ทอง 11 1. เด็กชายฐิติวุฒิ  คำจันทึก
2. เด็กชายนพธเนส  ไฝ่ทอง
 
1. นายกฤษฎา  ธนสมบูรณ์พันธุ์
2. นายธนเทพ  ศรีบาง
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 65 ทองแดง 10 1. เด็กหญิงปวริศา  จุติกิต์เดชา
2. เด็กหญิงวิชญาดา  เพาะผล
 
1. นางสาวจีรวรรณ  ทองเจริญ
2. นางสาวจีรวรรณ  ทองเจริญ
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 69.67 ทองแดง 11 1. เด็กหญิงภิรมณ  พวงจันทร์
 
1. นางสาวสุวรีย์  สุขประสิทธิ์
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 80.66 ทอง 7 1. เด็กหญิงกัลยกร  รองหานาม
 
1. นางสาวสุวรีย์  สุขประสิทธิ์
 
9 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 71 เงิน 8 1. เด็กหญิงปานตะวัน  พันธ์ชัย
 
1. นางสาวสุวรีย์  สุขประสิทธิ์
 
10 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 77.32 เงิน 7 1. เด็กหญิงพุทธชาติ  เติมผล
 
1. นางสาวสุวรีย์  สุขประสิทธิ์
 
11 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกีรติ  ไชยรักษา
2. เด็กหญิงขวัญเนตร  พรมสีแก้ว
3. เด็กชายชนะพล  พลศรี
4. เด็กหญิงชลธิชา  นิจพิทักษ์
5. เด็กหญิงณภาภัช  เพลียสำบ้อ
6. เด็กชายธนวัฒน์  แก้วปราณี
7. เด็กหญิงธีรกานต์  ศรีสิงห์
8. เด็กชายนฤพล  ภู่ระหงษ์
9. เด็กชายภัทรภณ  แสงสิงห์
10. เด็กชายภูมิรพี  นวลสาย
11. เด็กชายยุทธนา  อาศัย
12. เด็กชายวสุรัตน์  ดีดอกไม้
 
1. นางสาวสุวรีย์  สุขประสิทธิ์
 
12 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 78.17 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงนงนภัส  นิมินรัมย์
 
1. นางสาวกรวิกา  แก้วอ่อนขวา
 
13 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 51.66 เข้าร่วม 11 1. เด็กหญิงพิมพ์ลดา  สุขเกษม
 
1. นางสาวกรวิกา  แก้วอ่อนขวา
 
14 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 9 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  ไกรลพ
2. เด็กหญิงธนาภา  จุลทา
 
1. นางสาวกรวิกา  แก้วอ่อนขวา
 
15 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 91.12 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายณัฐวัฒน์  งามลี
2. เด็กชายธนัตถ์  แสงรอด
3. เด็กชายภูวนัย  ทุ่มวิเศษ
4. เด็กชายศักดิ์สิทธิ์  ละครเขต
5. เด็กชายสิทธิพร  ขันเทียน
6. เด็กชายอภิสิทธิ์  ละครเขต
7. เด็กชายอัษฎาวุธ  ปะโมทานัง
8. เด็กชายเจษฎาภรณ์  ลาวัลย์
 
1. นายนิติกร  ประเสริฐ
2. นางสุจีรา  พิริยะประภากุล
3. นายวันชัย  พิริยะประภากุล
 
16 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงนฤมล  เพ็งสองสี
2. เด็กหญิงสุพิชชา  บรรดาศักดิ์
 
1. นายนิธิพัฒน์  เพชรช้าง