สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนอุดมวิทยานุกูล สพม. เขต ๑๘ (ชลบุรี,ระยอง)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต18 ระยอง1
ระหว่าง วันที่ 2 - 9 เดือน ตุลาคม. พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 39 เข้าร่วม 10 1. เด็กหญิงทิพย์ธิดา  ผมพันธ์
 
1. นางวรรณวิภา  วัฒนวิทย์
 
2 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 51.66 เข้าร่วม 11 1. เด็กหญิงพิมพ์ลดา  สุขเกษม
 
1. นางสาวกรวิกา  แก้วอ่อนขวา
 
3 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 9 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  ไกรลพ
2. เด็กหญิงธนาภา  จุลทา
 
1. นางสาวกรวิกา  แก้วอ่อนขวา