สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนอุดมวิทยานุกูล สพม. เขต ๑๘ (ชลบุรี,ระยอง)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต18 ระยอง1
ระหว่าง วันที่ 2 - 9 เดือน ตุลาคม. พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 61 ทองแดง 14 1. เด็กหญิงนันทกานต์  เพ็ชรแสง
 
1. นางวรรณภา  ปีสาร
 
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 65 ทองแดง 10 1. เด็กหญิงปวริศา  จุติกิต์เดชา
2. เด็กหญิงวิชญาดา  เพาะผล
 
1. นางสาวจีรวรรณ  ทองเจริญ
2. นางสาวจีรวรรณ  ทองเจริญ
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 69.67 ทองแดง 11 1. เด็กหญิงภิรมณ  พวงจันทร์
 
1. นางสาวสุวรีย์  สุขประสิทธิ์