สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนอุดมวิทยานุกูล สพม. เขต ๑๘ (ชลบุรี,ระยอง)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต18 ระยอง1
ระหว่าง วันที่ 2 - 9 เดือน ตุลาคม. พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 75 เงิน 7 1. เด็กหญิงธารน้ำทิพย์  ฟุ่มเฟือย
 
1. นางวรรณวิภา  วัฒนวิทย์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 73 เงิน 14 1. เด็กหญิงกุลธิดา  ขุนค้า
 
1. นางสายสุนีย์  เมฆธนานันต์
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 71 เงิน 8 1. เด็กหญิงปานตะวัน  พันธ์ชัย
 
1. นางสาวสุวรีย์  สุขประสิทธิ์
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 77.32 เงิน 7 1. เด็กหญิงพุทธชาติ  เติมผล
 
1. นางสาวสุวรีย์  สุขประสิทธิ์
 
5 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 78.17 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงนงนภัส  นิมินรัมย์
 
1. นางสาวกรวิกา  แก้วอ่อนขวา