สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง สพม. เขต ๑๘ (ชลบุรี,ระยอง)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต18 ระยอง1
ระหว่าง วันที่ 2 - 9 เดือน ตุลาคม. พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกัลยาณี  สุขเมือง
 
1. นางสายทิพย์  นิยม
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายณทัต  สุจริตรัฐ
2. เด็กหญิงพัทธนันท์  วงศ์ปรีชาสวัสดิ์
3. เด็กชายอัทธวัฒน์  สุวรรณถิรพุทธิ์
 
1. นางสาวศันสนียา  ขำกลัด
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงกุลภัสสร์  นิตยชาติ
2. เด็กหญิงจิรัชญา  ไชยสาร
3. เด็กชายวชิรวิชญ์  รินทะศักดิ์
 
1. นางสาวปิยทิพย์  เชียงอุทัย
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบินบรรทุกสัมภาระ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. นายกีรติ  โพธิ์วงศ์
2. เด็กชายปองพล   จอกสมุทร
3. เด็กชายภัทรพล   กายดีสุด
 
1. นายอโรชา  สุภานิชย์
2. นายวุฒิพงษ์  สว่างวงษ์
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 92.6 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงฐิตารีย์   นิลใจพงษ์
2. เด็กหญิงนฤภร  หล่อวณิชย์
3. เด็กหญิงปุณณภา  มนต์ประสิทธิ์
4. เด็กหญิงวชิราภรณ์  เติมวิทย์วรกุล
5. เด็กหญิงอตินุช  จำรัสแสง
 
1. นายวิลาศ  ศิริพันธ์
2. นางสาวจิรปรียา  บำรุงสุข
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวกมลพร  รอดคืน
2. นางสาวจิตรลดา  ทิพย์ทินกร
3. นายชยธร  สาระธนะ
4. นางสาวอชิรญา  บำรุงศิลป์
5. นางสาวเกวลิน  ปงชาคำ
 
1. นายวิลาศ  ศิริพันธ์
2. นางสาวจิรปรียา  บำรุงสุข
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 85.6 ทอง 5 1. เด็กหญิงณฐนนท์  อุตชี
 
1. นายวิลาศ  ศิริพันธ์
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 71.6 เงิน 7 1. เด็กหญิงธนัชชา  จำรัสกิตติวัลย์
2. เด็กชายปภาวิชญ์  ศิริพันธ์
 
1. นางอิศรางค์  ฤทธิเดช
2. นางศิริรัตน์  ไทยแสน
 
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 70 เงิน 9 1. นางสาวพิมพัสสา  ไชยสุทธิ์
2. นายพีรณัฐ  วรรณศิริลักษณ์
 
1. นางอิศรางค์  ฤทธิเดช
2. นางศิริรัตน์  ไทยแสน
 
10 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 -1 -   1. นายมาโนช  พรหมจรรย์
 
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 -1 -   1. นายมาโนช  พรหมจรรย์
 
12 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 -1 -   1. นายมาโนช  พรหมจรรย์
 
13 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 -1 -   1. นายมาโนช  พรหมจรรย์
 
14 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 -1 -   1. นายมาโนช  พรหมจรรย์
 
15 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 -1 -   1. นายมาโนช  พรหมจรรย์
 
16 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายณัฏฐาพงค์  จันทร์ขุน
2. เด็กหญิงณัฐมน  บัวผัด
3. เด็กชายภูบดี  แสนสบาย
4. เด็กชายวงศธร  ธนัญชัยวัฒนา
5. เด็กชายวรสุขวิชญ์  สอาดรัตน์
6. เด็กชายสุรเชษฐ์  นันทิ
 
1. นายอนวัฒน์  สารพัฒน์
 
17 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายชญานนท์  พิณทอง
2. นายธนัช  เนตรสุวรรณ
3. นายธรา  หล่อวณิชย์
4. นายพฤทธิ์  วงอินทร์
5. นายภัทรลักษณ์  ศศิธนานันท์
 
1. นายกฤช  ศิลปชัย
2. นายณัฐพล  สิทธิพรรณโยธา
 
18 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงปรวีร์  เปลี่ยนสินชัย
 
1. นายประสงค์  รอดคลองตัน
 
19 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 74 เงิน 4 1. เด็กชายอชิระ  มณีฉาย
 
1. นายประสงค์  รอดคลองตัน
 
20 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 63 ทองแดง 5 1. เด็กชายปิยังกรู  สงข์ประดิษฐ์
 
1. นายประสงค์  รอดคลองตัน
 
21 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 74.33 เงิน 7 1. เด็กหญิงปณณิกา  สงข์ประดิษฐ์
 
1. นายประสงค์  รอดคลองตัน
 
22 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 77.67 เงิน 8 1. นางสาวขัตติยา  ยิ้มแก้ว
 
1. นายประสงค์  รอดคลองตัน
 
23 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 86.33 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายชนินทร์  มีเฒ่า
 
1. นายประสงค์  รอดคลองตัน
 
24 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.4-ม.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายคณาธิป  อนุชิต
2. นางสาวทักษพร   สุทธิปัญโญ
3. นางสาวนัชชา  ไชยพยอม
4. นายบัญชกิตติ์  สุทธิวิรัตน์
5. นายปัญชนิต  เอ้งฉ้วน
6. นายพชร  เงินศรี
7. นายพชรพล  รุ่งโรจน์
8. นายภานุวัฒน์  สารพัฒน์
9. นางสาวลลิล  บุญช่วย
10. นายลีโอนาร์โด  สำเภาทอง รูซ์
 
1. นายอนันต์  อ่ออนา
2. นายนฤพล  ชาติวงศ์
3. นายกฤช  ศิลปชัย
4. นายณัฐพล  สิทธิพรรณโยธา
 
25 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 74.66 เงิน 5 1. เด็กหญิงพรรณปพร  สอนไวสาตร์
 
1. นายจำนงค์  กองเส็ง
 
26 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6 60.33 ทองแดง 7 1. นางสาวสโรชา  เปี่ยมวิมล
 
1. นางสาวสุวาณีย์  สุทธิวิเศษ
 
27 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงเบญญาภา  สดใส
 
1. นายจำนงค์  กองเส็ง
 
28 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 63 ทองแดง 9 1. นางสาวเสาวลักษณ์   ตรัยรัตน์อภิวัน
 
1. นางสาวสุวาณีย์  สุทธิวิเศษ
 
29 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 80.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายอัทธวัฒน์  สุวรรณถิรพุทธิ์
 
1. นางวาศนา  แสงกาวิน
 
30 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายฉันทนัทธ์  รอรั้ง
 
1. นางสาวกรปรียา  คงแรง
 
31 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 52 เข้าร่วม 12 1. นายพชร  วงศ์ปรีชาสวัสดิ์
 
1. นางสาวกรปรียา  คงแรง
 
32 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 67.25 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายก้องกวิณน์  เพียรประสพ
2. เด็กชายญาณกร  ยิ่งยง
3. เด็กชายธงไชย  เอี่ยมชม
4. เด็กชายธิติภูรินทร์  เพียรประสพ
5. เด็กชายปรัตถกร  ผ่องใส
6. เด็กชายลัทธพล  รัตนกร
7. เด็กชายอรรณพ  มังคละกนก
8. เด็กชายอิทธิกร  เนาว์รัตน์
 
1. นายประสงค์  รอดคลองตัน
2. นายวิลาศ  ศิริพันธ์
3. นายสมยศ  สุขาล
 
33 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายณรงค์ศักดิ์  บุญวุฒิ
2. เด็กชายภณ  วานิชยชลกิจ
3. เด็กชายสรวิชญ์  ตนพิทักษ์
 
1. นายปริญญา  ปริญญาพล
2. นายวุฒิพงษ์  สว่างวงษ์
 
34 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.4-ม.6 -1 -    
35 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายณปกรณ์  วงษ์ไพศาล
2. เด็กชายรัชชานนท์  มีใจดี
3. เด็กชายวิศว์  ศิริวัฒน์
 
1. นายปริญญา  ปริญญาพล
2. นายวุฒิพงษ์  สว่างวงษ์
 
36 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กชายธนวัฒน์  มะโนเกี๋ยง
2. เด็กหญิงพีรญาณ์  พูลพิทักษ์
3. เด็กชายภาวัต  สุขเกษม
 
1. นายปริญญา  ปริญญาพล
2. นายวุฒิพงษ์  สว่างวงษ์
 
37 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายปรีดี  ไชยกิจ
2. นายภานุวัฒน์  แป้นกลาง
3. นายศุภกร  สีเหลืองเย็น
 
1. นายปริญญา  ปริญญาพล
2. นายวุฒิพงษ์  สว่างวงษ์