สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง สพม. เขต ๑๘ (ชลบุรี,ระยอง)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต18 ระยอง1
ระหว่าง วันที่ 2 - 9 เดือน ตุลาคม. พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 63 ทองแดง 5 1. เด็กชายปิยังกรู  สงข์ประดิษฐ์
 
1. นายประสงค์  รอดคลองตัน
 
2 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6 60.33 ทองแดง 7 1. นางสาวสโรชา  เปี่ยมวิมล
 
1. นางสาวสุวาณีย์  สุทธิวิเศษ
 
3 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 63 ทองแดง 9 1. นางสาวเสาวลักษณ์   ตรัยรัตน์อภิวัน
 
1. นางสาวสุวาณีย์  สุทธิวิเศษ
 
4 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 67.25 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายก้องกวิณน์  เพียรประสพ
2. เด็กชายญาณกร  ยิ่งยง
3. เด็กชายธงไชย  เอี่ยมชม
4. เด็กชายธิติภูรินทร์  เพียรประสพ
5. เด็กชายปรัตถกร  ผ่องใส
6. เด็กชายลัทธพล  รัตนกร
7. เด็กชายอรรณพ  มังคละกนก
8. เด็กชายอิทธิกร  เนาว์รัตน์
 
1. นายประสงค์  รอดคลองตัน
2. นายวิลาศ  ศิริพันธ์
3. นายสมยศ  สุขาล