สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง สพม. เขต ๑๘ (ชลบุรี,ระยอง)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต18 ระยอง1
ระหว่าง วันที่ 2 - 9 เดือน ตุลาคม. พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 71.6 เงิน 7 1. เด็กหญิงธนัชชา  จำรัสกิตติวัลย์
2. เด็กชายปภาวิชญ์  ศิริพันธ์
 
1. นางอิศรางค์  ฤทธิเดช
2. นางศิริรัตน์  ไทยแสน
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 70 เงิน 9 1. นางสาวพิมพัสสา  ไชยสุทธิ์
2. นายพีรณัฐ  วรรณศิริลักษณ์
 
1. นางอิศรางค์  ฤทธิเดช
2. นางศิริรัตน์  ไทยแสน
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายณัฏฐาพงค์  จันทร์ขุน
2. เด็กหญิงณัฐมน  บัวผัด
3. เด็กชายภูบดี  แสนสบาย
4. เด็กชายวงศธร  ธนัญชัยวัฒนา
5. เด็กชายวรสุขวิชญ์  สอาดรัตน์
6. เด็กชายสุรเชษฐ์  นันทิ
 
1. นายอนวัฒน์  สารพัฒน์
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 74 เงิน 4 1. เด็กชายอชิระ  มณีฉาย
 
1. นายประสงค์  รอดคลองตัน
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 74.33 เงิน 7 1. เด็กหญิงปณณิกา  สงข์ประดิษฐ์
 
1. นายประสงค์  รอดคลองตัน
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 77.67 เงิน 8 1. นางสาวขัตติยา  ยิ้มแก้ว
 
1. นายประสงค์  รอดคลองตัน
 
7 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 74.66 เงิน 5 1. เด็กหญิงพรรณปพร  สอนไวสาตร์
 
1. นายจำนงค์  กองเส็ง