สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง สพม. เขต ๑๘ (ชลบุรี,ระยอง)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต18 ระยอง1
ระหว่าง วันที่ 2 - 9 เดือน ตุลาคม. พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกัลยาณี  สุขเมือง
 
1. นางสายทิพย์  นิยม
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายณทัต  สุจริตรัฐ
2. เด็กหญิงพัทธนันท์  วงศ์ปรีชาสวัสดิ์
3. เด็กชายอัทธวัฒน์  สุวรรณถิรพุทธิ์
 
1. นางสาวศันสนียา  ขำกลัด
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบินบรรทุกสัมภาระ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. นายกีรติ  โพธิ์วงศ์
2. เด็กชายปองพล   จอกสมุทร
3. เด็กชายภัทรพล   กายดีสุด
 
1. นายอโรชา  สุภานิชย์
2. นายวุฒิพงษ์  สว่างวงษ์
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 92.6 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงฐิตารีย์   นิลใจพงษ์
2. เด็กหญิงนฤภร  หล่อวณิชย์
3. เด็กหญิงปุณณภา  มนต์ประสิทธิ์
4. เด็กหญิงวชิราภรณ์  เติมวิทย์วรกุล
5. เด็กหญิงอตินุช  จำรัสแสง
 
1. นายวิลาศ  ศิริพันธ์
2. นางสาวจิรปรียา  บำรุงสุข
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวกมลพร  รอดคืน
2. นางสาวจิตรลดา  ทิพย์ทินกร
3. นายชยธร  สาระธนะ
4. นางสาวอชิรญา  บำรุงศิลป์
5. นางสาวเกวลิน  ปงชาคำ
 
1. นายวิลาศ  ศิริพันธ์
2. นางสาวจิรปรียา  บำรุงสุข
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 85.6 ทอง 5 1. เด็กหญิงณฐนนท์  อุตชี
 
1. นายวิลาศ  ศิริพันธ์
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายชญานนท์  พิณทอง
2. นายธนัช  เนตรสุวรรณ
3. นายธรา  หล่อวณิชย์
4. นายพฤทธิ์  วงอินทร์
5. นายภัทรลักษณ์  ศศิธนานันท์
 
1. นายกฤช  ศิลปชัย
2. นายณัฐพล  สิทธิพรรณโยธา
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 86.33 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายชนินทร์  มีเฒ่า
 
1. นายประสงค์  รอดคลองตัน
 
9 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.4-ม.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายคณาธิป  อนุชิต
2. นางสาวทักษพร   สุทธิปัญโญ
3. นางสาวนัชชา  ไชยพยอม
4. นายบัญชกิตติ์  สุทธิวิรัตน์
5. นายปัญชนิต  เอ้งฉ้วน
6. นายพชร  เงินศรี
7. นายพชรพล  รุ่งโรจน์
8. นายภานุวัฒน์  สารพัฒน์
9. นางสาวลลิล  บุญช่วย
10. นายลีโอนาร์โด  สำเภาทอง รูซ์
 
1. นายอนันต์  อ่ออนา
2. นายนฤพล  ชาติวงศ์
3. นายกฤช  ศิลปชัย
4. นายณัฐพล  สิทธิพรรณโยธา
 
10 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 80.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายอัทธวัฒน์  สุวรรณถิรพุทธิ์
 
1. นางวาศนา  แสงกาวิน
 
11 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายฉันทนัทธ์  รอรั้ง
 
1. นางสาวกรปรียา  คงแรง
 
12 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายปรีดี  ไชยกิจ
2. นายภานุวัฒน์  แป้นกลาง
3. นายศุภกร  สีเหลืองเย็น
 
1. นายปริญญา  ปริญญาพล
2. นายวุฒิพงษ์  สว่างวงษ์