สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง สพม. เขต ๑๘ (ชลบุรี,ระยอง)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต18 ระยอง1
ระหว่าง วันที่ 2 - 9 เดือน ตุลาคม. พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 85 ทอง 7 1. เด็กหญิงรมย์นลิน  ลีพลากร
 
1. นางสาวสุภาวดี  แก้วปทุม
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 68 ทองแดง 7 1. นางสาวกรีนุช  สร้อยพุฒ
 
1. นางสาวสุภาวดี  แก้วปทุม
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 64 ทองแดง 14 1. นางสาวชนัฐกานต์  เจตสมมา
 
1. นางสาวปิยนุช  เพ็ชรรัตน์
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 67.5 ทองแดง 11 1. นางสาวพรรวษา  ศรีสุรักษ์
 
1. นางสาวปิยนุช  เพ็ชรรัตน์
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 86.4 ทอง 8 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  แนวสุภาพ
 
1. นางยุบล  เจิมจรุง
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 65 ทองแดง 8 1. นางสาวประกฤติยา  สุขทวี
 
1. นางยุบล  เจิมจรุง
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 87.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงปนัดดา  กำเนิดอินทร์
 
1. นางสาวกิรณา  บุญรักษา
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 84.63 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวพิมพกานต์  เกิดสุข
 
1. นางสาวกิรณา  บุญรักษา
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 65.2 ทองแดง 9 1. เด็กหญิงพัชรกันย์  ยุทธ์ธนอุดม
2. เด็กหญิงสิริยานี  เขตต์คีรี
3. เด็กชายอนาวิน  พิมพ์แก้ว
 
1. นางสาวมยุเรศ  แย้มนุช
2. นางยุบล  เจิมจรุง
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 59.25 เข้าร่วม 10 1. นายต้นเตชิน  พุทธวารินทร์
2. นางสาวร่มเกล้า  มีศิลป์
3. นางสาวศรัญณี  มณีแสง
 
1. นางสาวมยุเรศ  แย้มนุช
2. นางยุบล  เจิมจรุง
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 1 เข้าร่วม 9 1. เด็กหญิงภัทรกร  ขั้นโพธิ์
2. เด็กหญิงไปรยา  สุขเสริญ
 
1. นางยุบล  เจิมจรุง
2. นางสาวมยุเรศ  แย้มนุช
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม 1. นางสาววิภาวรรณ  สิงหเขตต์
2. นางสาวเปมิกา  ศักดิ์เมือง
 
1. นางยุบล  เจิมจรุง
2. นางสาวมยุเรศ  แย้มนุช
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 64 ทองแดง 12 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  แปลงทัพ
2. เด็กหญิงพรไพลิน  แก้วกล้า
 
1. นางยุบล  เจิมจรุง
2. นางสาวมยุเรศ  แย้มนุช
 
14 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 65 ทองแดง 11 1. นางสาวศิรินภรณ์  อินมณี
 
1. นางสาวมยุเรศ  แย้มนุช
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 43 เข้าร่วม 4 1. เด็กหญิงธณัชช์ภรณ์  ศิริวัชเดชากุล
 
1. นายพันษพัฒน์  ปาละสิทธิ์
 
16 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 58 เข้าร่วม 7 1. นางสาวพรกมล  ดิษสงวน
 
1. นายพันษพัฒน์  ปาละสิทธิ์
 
17 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 70 เงิน 9 1. เด็กชายรณกฤต  ช่วยพิทักษ์
2. เด็กชายศิริรัตน์  สีม่วง
3. เด็กหญิงโสพิชา  สุขชื่นฤทัย
 
1. นางสาวเอื้องฟ้า  ผมงาม
2. นางสาวศุภารัตน์  นิลพันธ์
 
18 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายชัชพีต์ภัทร  ศิริวัชเดชากุล
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  วันทอง
 
1. นางปริภัทร  บำรุงรักษ์
2. นางณัชชาวีร์  หาญณรงค์
 
19 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 62 ทองแดง 8 1. นายชาติศิริ  โนนบุดศรี
2. นายสหรัฐ  อุลหัสสา
 
1. นางปริภัทร  บำรุงรักษ์
2. นายบุรินทร์  บำรุงรักษ์
 
20 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 26 เข้าร่วม 10 1. เด็กชายสุรศักดิ์  สีสุก
 
1. นายกุลธวัช  ทิพสอน
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 18 เข้าร่วม 11 1. นางสาวปลิดา  สูงสนิท
 
1. นายกุลธวัช  ทิพสอน
 
22 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 62 ทองแดง 11 1. เด็กหญิงปณาลี  ชมฉิมพลี
2. เด็กชายภูริทัด  สุภวัน
 
1. นางณัชชาวีร์  หาญณรงค์
2. นางสาวเอื้องฟ้า  ผมงาม
 
23 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 50 เข้าร่วม 10 1. นางสาวปาณิสรา  โชคบัณฑิต
 
1. นางณัชชาวีร์  หาญณรงค์
 
24 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 5 เข้าร่วม 13 1. เด็กชายธรรมธร  สุขเทียบ
 
1. นางณัฐชุภา  ชุมภูแก้ว
 
25 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 1.76 เข้าร่วม 12 1. นางสาวณัชชา  พรหมโยธา
 
1. นางณัฐชุภา  ชุมภูแก้ว
 
26 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 62 ทองแดง 12 1. เด็กหญิงจีรภัทร   จันทรประทุม
2. เด็กหญิงบัณฑรวรรณ   ทองรอด
3. เด็กหญิงปัณณิกา   บรรจงจิตต์
 
1. นางสาวเรวดี   วิจารี
2. นายอรุณ   กัณหา
 
27 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 61.75 ทองแดง 9 1. นางสาวธิดารัตน์   เติมศิริศักดิ์
2. นายพงศกร   นาคดี
3. นางสาววิชิตา   นิละดา
 
1. นางณัฐชยา   เวทวงษ์
2. นายอรุณ   กัณหา
 
28 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 72.8 เงิน 7 1. เด็กหญิงกรกมล   จูด้วง
2. เด็กหญิงฉันทพัฒน์   ชยุตสิทธานนท์
3. เด็กหญิงชนัสถ์นันท์   สุนทรโชติ
 
1. นางสาวณัฎฐ์ชุดา   ทองมณี
2. นางสาวสุภาพร   ภูล้นแก้ว
 
29 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 76.98 เงิน 5 1. นางสาวกัลนิตา  ไทยกาญจน์
2. นายก้องภพ   ธรรมเจริญ
3. นายชัยพร   ชื่นชุ่ม
 
1. นางอำนวยพร   สืบเสนาะ
2. นางสาวณัชชวกร   หงษ์คง
 
30 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงธัญลักษณ์   บำรุงรักษ์
2. เด็กหญิงพรนภา  ศรีรักษา
3. เด็กหญิงศศิกาณต์  คงสวาสดิ์
 
1. นางสาวมนต์รวี   บรจจงจิตต์
2. นางสาวธัญญลักษณ์   เลิศมีศิลศรัทธา
 
31 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวจัสมินทร์   กอเซ็ม
2. นางสาวนฤมล   กว้างมาก
3. นางสาวปรียาภรณ์   พลเก่ง
 
1. นางสาวธัญญลักษณ์   เลิศมีศิลศรัทธา
2. นางสาวพิชญา   พลศิริ
 
32 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 80 ทอง 10 1. เด็กหญิงจุฬารัตน์   ทองบุญ
2. เด็กหญิงชาลิสา   มนต์ประสิทธิ์
3. เด็กหญิงธนิสร   ดาวเรือง
 
1. นางสาวเรวดี   วิจารี
2. นางสาวธีรนันท์   ยศปัญญา
 
33 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 75 เงิน 10 1. นางสาวธรณ์ธันย์   สุนทร
2. นางสาวรินรดา   นิยมการ
3. นางสาววรีพร   ตองติดรัมย์
 
1. นางสาวณัฐกฤตา   สิงห์ยะบุศย์
2. นางสาวธีรนันท์   ยศปัญญา
 
34 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 84 ทอง 4 1. เด็กชายนที   แนมขุนทด
2. เด็กชายพิสิษฐ์   จินดา
 
1. นางสาวมนต์รวี   บรจจงจิตต์
2. นางสาวธัญลักษณ์   เลิศมีศิลศรัทธา
 
35 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 80.6 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวปรัสรา   เพชรไปล่
2. นางสาวสุจิตรตรา   ศรีประชากร
 
1. นางสาวมนต์รวี   บรรจงจิตต์
2. นางสาวณัฐกฤตา   สิงห์ยะบุศย์
 
36 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 80 ทอง 12 1. เด็กชายนนทภัทร   นาสร้อย
2. เด็กชายนนทวัฒน์   บัวหอม
 
1. นายโกวิทย์   โจทา
2. นางสาวอภิรดี   ยิ่งประยูร
 
37 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 75 เงิน 7 1. เด็กชายณัฐวัตร   วันทอง
2. เด็กชายธรรมธร  สุขเทียบ
 
1. นายโกวิทย์   โจทา
2. นางสาวพิชญา   พลศิริ
 
38 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 88 ทอง 5 1. นางสาวณัฐฎาพร  มนต์ประสิทธิ์
2. นางสาวนัทธ์ชนัน  เพลาไทยสงค์
3. นายพิเศษศักดิ์  ศรัทธาผล
4. นางสาวศรุตา  นิ่มหงษ์ชัย
5. นายอติวิชญ์  ขันธแก้ว
 
1. นางอรทัย  ทองปาน
2. นายศุภฤกษ์  วัฒนศรี
 
39 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวจุฑาทิพย์  สายสิงห์
2. นางสาวชรินทร์ทิพย์  รุจิภาพัฒน์
3. นางสาวญาราภรณ์  เพียรจิตร
4. นางสาวตัสนีม  กอเซ็ม
5. นายวณัฐพงษ์  จำปาทอง
 
1. นายศุภฤกษ์  วัฒนศรี
2. นางสาวอารยา  คณารักษ์
 
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงจิตรลดา  ปัสชาพรม
2. เด็กหญิงธิติยา  สิทธิพงศ์
3. เด็กหญิงปานวาด  ศิริล้วน
4. เด็กชายพีรพล  เรืองศรี
5. เด็กหญิงเปรมชีวัน  เณรนุ่น
 
1. นายอัชฌวุฒิ  เปลี่ยนสมัย
2. นางสาวอารยา  คณารักษ์
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 85.4 ทอง 6 1. เด็กชายปาณัสถ์  ชอบธรรม
 
1. นายอัชฌวุฒิ  เปลี่ยนสมัย
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 93.6 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวสุมินตรา  วรฉันท์
 
1. นายอัชฌวุฒิ  เปลี่ยนสมัย
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 71.6 เงิน 7 1. เด็กชายธนกฤต  คงงาม
2. เด็กหญิงโสภิตา  เวียงอินทร์
 
1. นางณัทดารัญ  อภิรัชตกุล
2. นางสาวศิริภรณ์  สุขวารี
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 -1 - 1. เด็กหญิงกมลพรรณ  จันทร์ชา
2. เด็กชายชลธร  จินันท์
3. เด็กหญิงณัฐศิณี  สำเร็จกิจ
4. เด็กหญิงณิชารีย์  บุญสนิท
5. เด็กหญิงพิมลนาฏ  ไทรศรีคำ
6. เด็กชายพีรวิชญ์  ป้องพันธ์
7. เด็กชายยศธร  รัชเดช
8. เด็กหญิงศศิพิมพ์  สายประดิษฐ์
9. เด็กชายสิระ  โกมารทัต
10. เด็กชายสุวิจักขณ์  ชาวราษฎร์
 
1. นายปณวัตร  หาญณรงค์
2. นางณัทดารัญ  อภิรัชตกุล
3. นางสาวอารยา  คณารักษ์
 
45 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 80 ทอง 11 1. เด็กชายพงศกร  แจ้งชัด
2. เด็กหญิงพรนภา  วงค์อยู่
 
1. นายบวรนันท์   รัตโน
2. นายดนุพล  นิคมคาย
 
46 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายชัชภณ  วรุณปัญญากร
2. นางสาวสุพิชญา  พลสงคราม
 
1. นายบวรนันท์   รัตโน
2. นายงาม  เรือทะมิน
 
47 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 62 ทองแดง 11 1. เด็กชายอภิสิทธิ์  หอมรื่น
 
1. นายกวี  รอนกระโทก
 
48 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 87 ทอง 4 1. นายวรกร  รัตนวิกร
 
1. นายกวี  รอนกระโทก
 
49 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 78 เงิน 5 1. เด็กชายอมรศักดิ์  มั่นดี
 
1. นายกวี  รอนกระโทก
 
50 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 69 ทองแดง 7 1. เด็กชายณัฐวิทย์  ทัศนภักดี
2. เด็กชายยงวิทย์  แสงจันทร์
 
1. นายกวี  รอนกระโทก
2. นายสมศักดิ์  ทองปาน
 
51 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 73 เงิน 7 1. เด็กชายปรินทร  ทองน้ำเที่ยง
 
1. นายกวี  รอนกระโทก
 
52 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงศิริทรัพย์  ลิ้มปลมัย
 
1. นายพรชัย  สมเสาร์
 
53 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85.67 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงณัฐฐาภรณ์  ศรีบุญเพ็ง
 
1. นายพรชัย  สมเสาร์
 
54 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 79.33 เงิน 4 1. นางสาวชนิกานต์  สว่างแจ้ง
 
1. นายพรชัย  สมเสาร์
 
55 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 81 ทอง 4 1. นางสาวจุฑาทิพย์  มิ่งกุล
 
1. นายพรชัย  สมเสาร์
 
56 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 79 เงิน 6 1. นายธนทร  สร้อยทอง
 
1. นายพรชัย  สมเสาร์
 
57 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85.33 ทอง 4 1. เด็กหญิงณัฐฐาภรณ์  ศรีบุญเพ็ง
 
1. นายพรชัย  สมเสาร์
 
58 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกมลมาตุ  ประภาพันธ์บุษกร
2. นางสาวกุลธิดา  จงเยือกกลาง
3. นางสาวจิรภิญญา  บุญฤทธิ์
4. นางสาวจุฑาทิพย์  มิ่งกุล
5. นางสาวชญานี  สีสันเทียะ
6. นางสาวชนนิกานต์  พุ่มดนตรี
7. นางสาวชนิกานต์  สว่างแจ้ง
8. นางสาวชนิกานต์  คูณสวัสดิกูล
9. นางสาวชิดชนก  ทองลอย
10. นายชินภัทร  เทียมราช
11. นายณรงค์ฤทธิ์  ปิยะสุข
12. นางสาวณัฏฐนิชา  ยั่งยืน
13. นางสาวณัฐณิชา  เรืองอุไร
14. นางสาวณัฐถิรา  จันทมณี
15. นางสาวณัฐวรรณ  ศรีสุข
16. นางสาวณิชาภัทร  สอนคุ่ย
17. นางสาวตลินทรีย์  ยินดีโสตร
18. นางสาวตะวันฉัตร  แถวนาฝาย
19. นายธนทร  สร้อยทอง
20. นายธีรวีร์  กว้างมาก
21. นางสาวพรกนก  บุญระยอง
22. นางสาวพิมพ์สุดา  อกนิชฐวงศ์
23. นางสาวมนัชญา  จอนตุ้ม
24. นางสาวรวยรื่น  รื่นรมย์
25. นางสาวรวิสรา  เลิศฤทธิ์วิริยะกุล
26. นายวัชระวีร์  ช่างคำ
27. นายวันรวิทย์  สว่างฉาย
28. นางสาววันเพ็ญ  บัวสอน
29. นายวีรพงศ์  พลีสุวรรณ
30. นายศุภฤกษ์  อุดมศรศักดิ์
31. นายสหรัฐ  อุลหัสสา
32. นายสิทธิพงษ์  จตุพรม
33. นางสาวสิริรัมภา  ปราณีราษฎร์
34. นางสาวอมรรัตน์  ตันติวุฒิ
35. นางสาวอัตฉราพร  บุญสิงห์
36. นางสาวโชติกานต์  แย้มเกษร
 
1. นายพรชัย  สมเสาร์
2. นายสมศักดิ์  ทองปาน
3. นายกวี  รอนกระโทก
4. นายวิชัย  ยิ่งประเสริฐ
 
59 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 91.2 ทอง ชนะเลิศ 1. นายกฤษกร  เมืองเกิด
2. นายขจรพล  โพธิ์แก้ว
3. เด็กชายคุณากร  นัทธีประเสริฐ
4. นางสาวชนิสรา  พรมสูงยาง
5. นางสาวณัฐธิดา  รอดพ้น
6. นางสาวนิธิพร  เพิ่มพูล
7. เด็กชายปิยวัฒน์  ลักษณบัณฑิตน์
8. นางสาวรินรดา  บุญศรี
9. นางสาววิภาวดี  สืบนุสสรณ์
10. นายสัชฌะกร  ศิษย์โรจนฤทธิ์
11. นายอณุพงษ์  อุปชิต
12. นางสาวอภิญญา  ทศภานนท์
 
1. นายสมศักดิ์  ทองปาน
2. นายกวี  รอนกระโทก
3. นายพรชัย  สมเสาร์
4. นายวิชัย  ยิ่งประเสริฐ
 
60 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 95.2 ทอง ชนะเลิศ 1. นายกมลภพ  ก้องเสนาะ
2. นายจักรินทร์  ปัญสวัสดิ์
3. นางสาวจุฑาทิพย์  มิ่งกุล
4. นางสาวณัฐณิชา  หมอยาดี
5. นางสาวปฏิมากร  แสนสุด
6. นางสาวปวันรัตน์  อิ่มใจ
7. นายพันธกานต์  ศรีอัครภานนท์
8. นายมนตรี  จอดนอก
9. นางสาวมนทิรา  ตู้บรรเทิง
10. นางสาวลฎาภา  แสงอภิไชย
11. นางสาววิชิตา  แก้วสุวรรณ
12. นายสาธิต  บุญสินธุ์
13. นายสิทธิกร  พยุงสด
14. นายอรรควุฒิ  เจริญกิจ
15. นางสาวเบญจลักษณ์  ทิศา
16. นายเมธาสิทธิ์  ใจหาญ
 
1. นายสมศักดิ์  ทองปาน
2. นายกวี  รอนกระโทก
3. นายพรชัย  สมเสาร์
4. นายวิชัย  ยิ่งประเสริฐ
 
61 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 67.33 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงธัญลักษณ์  บำรุงรักษ์
 
1. นางสาวกัลยกร  สุปง
 
62 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6 58.67 เข้าร่วม 8 1. นายธาวิน  ธนอัศวโชติ
 
1. นางสาวณัฏฐ์กันย์  อยู่ประพัตร
 
63 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 68.4 ทองแดง 7 1. เด็กชายนิติภูมิ  ลือโลก
 
1. นายวิเชียร  กุมศักดิ์
 
64 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 77.33 เงิน 5 1. เด็กหญิงธณัชช์ภรณ์  ศิริวัชเดชากุล
 
1. นางนันท์นภัส  ไทยยิ่ง
 
65 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 61 ทองแดง 9 1. นางสาวธรณ์ธันย์  สุนทร
 
1. นางอรุณศรี  โจทา
 
66 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 75.66 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงณัฐรีนา  ศรีสะอาด
2. เด็กชายเทียน  เลาหพจนารถ
 
1. Mr.Shen  Chen
2. นายปุริศ  เลี่ยมเปี่ยม
 
67 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 61.66 ทองแดง 9 1. นางสาวชริศรา  ยิ่งเฮง
2. นางสาวณิชกานต์  มนยฤทธิ์
3. นางสาวปรัสรา  เพชรไปล่
4. นางสาวภานุมาส  สมวงศ์
5. นางสาวสุจิตตรา  ศรีประชากร
 
1. นายปุริศ  เลี่ยมเปี่ยม
2. นางสาวอรอนงค์  สุขรัตน์
 
68 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 59 เข้าร่วม 8 1. เด็กชายชัชพีต์ภัทร  ศิริวัชเดชากุล
2. เด็กชายพีระวัฒน์  เวทวงษ์
 
1. นายเมธัช  เตกฉัตร
2. นางสาวอรอนงค์  สุขรัตน์
 
69 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 65 ทองแดง 7 1. นายพงศธร  สมพิทักษ์
 
1. นางสาวนันทนิตย์  สงวนกิจ
 
70 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 83.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวณัชชา  พหรมโยธา
2. นางสาวสิรินทิพย์  มะลิต้น
3. นางสาวอาภาศิริ  คชเดช
 
1. นางสาวกิรณา  บุญรักษา
2. นางสาวสุภาวดี  แก้วปทุม
 
71 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 85 ทอง 5 1. เด็กชายศุภกร  สีตา
2. เด็กชายโพธิ์ทอง  ผิวพรรณ
 
1. นางสาวชนาธิป   ปะทะดวง
2. นางสาวพัฒน์นรี  บุญยิ่งเรืองรอง
 
72 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 -1 - 1. นายกิตติวิชญ์  ซาสิโย
2. นายพงศธร  สมพิทักษ์
 
1. นางสาวชนาธิป   ปะทะดวง
2. นางสาวพัฒน์นรี  บุญยิ่งเรืองรอง
 
73 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายธัญเทพ  เริกเวียง
2. เด็กชายปวเรศ  หอมจิตร
3. เด็กชายอริญชย์  ซื่อกำเนิด
 
1. นางสาวชนาธิป   ปะทะดวง
2. นายศุภกิจ  บรรจงจิตต์
 
74 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 83.8 ทอง 4 1. นางสาวณปภัช  วรรณทอง
2. นางสาวสุทธินันท์  เชื้อแก้ว
3. นางสาวอริสา  สุวรรณประดิษฐ
 
1. นางสาวจำนงค์  ภู่ศรีสลับ
2. นางสาวชนาธิป   ปะทะดวง
 
75 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกัลย์สุดา  สุขหอม
2. เด็กหญิงชิดชนก  วิริยะรัตนพร
3. เด็กหญิงประกายดาว  ถึงวงค์
4. เด็กหญิงพิยดา  ปัญญาพ่อ
5. เด็กหญิงศรสวรรค์  บรรเริงเสนาะ
6. เด็กหญิงสาธิกา  พิทักษ์พล
 
1. นางณัชชาวีร์  หาญณรงค์
2. นางสาวธิดารัตน์  จันทะกาสี
3. นางสาวชนาธิป   ปะทะดวง
 
76 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 81.67 ทอง 5 1. เด็กหญิงตรีทิพย์  หุตะเศรณี
2. เด็กหญิงวณิชยา  ศรีเพียรเอม
3. เด็กหญิงวราภรณ์  กลิ่นจันทร์
 
1. นางสาวชนาธิป   ปะทะดวง
2. นางสาวธิดารัตน์  จันทะกาสี
 
77 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 93.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงณิชาภา  บุญสาหร่าย
2. เด็กชายยุทธศักดิ์  สุทธิทรัพย์
3. เด็กหญิงศศิวรรณ  พูลศิริคช
 
1. นางสาวจำนงค์  ภู่ศรีสลับ
2. นายโกวิทย์  โจทา
 
78 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวญาราภรณ์  เพียรจิตร
2. นายณัฐวัตร  โสภา
3. นางสาวธัญมาศ  คุชิตา
 
1. นางสาวจำนงค์  ภู่ศรีสลับ
2. นายวัชรพล  สุขรักษา
 
79 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงจิตราพร  บุญใส
2. เด็กหญิงชนิดา  นะภูโต
3. เด็กหญิงสุทธิกานต์  คชรินทร์
 
1. นางสาวจำนงค์  ภู่ศรีสลับ
2. นางสาวธิดารัตน์  จันทะกาสี
 
80 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 77 เงิน 4 1. นางสาววรรณวลี  สิงหเขต
2. นางสาวสุภัชญา  ฟองอินทร์
3. นางสาวเพ็ญพิชชา  จอนตุ้ม
 
1. นางสาวธิดารัตน์  จันทะกาสี
2. นางสาวจำนงค์  ภู่ศรีสลับ