สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง สพม. เขต ๑๘ (ชลบุรี,ระยอง)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต18 ระยอง1
ระหว่าง วันที่ 2 - 9 เดือน ตุลาคม. พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 59.25 เข้าร่วม 10 1. นายต้นเตชิน  พุทธวารินทร์
2. นางสาวร่มเกล้า  มีศิลป์
3. นางสาวศรัญณี  มณีแสง
 
1. นางสาวมยุเรศ  แย้มนุช
2. นางยุบล  เจิมจรุง
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 1 เข้าร่วม 9 1. เด็กหญิงภัทรกร  ขั้นโพธิ์
2. เด็กหญิงไปรยา  สุขเสริญ
 
1. นางยุบล  เจิมจรุง
2. นางสาวมยุเรศ  แย้มนุช
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม 1. นางสาววิภาวรรณ  สิงหเขตต์
2. นางสาวเปมิกา  ศักดิ์เมือง
 
1. นางยุบล  เจิมจรุง
2. นางสาวมยุเรศ  แย้มนุช
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 43 เข้าร่วม 4 1. เด็กหญิงธณัชช์ภรณ์  ศิริวัชเดชากุล
 
1. นายพันษพัฒน์  ปาละสิทธิ์
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 58 เข้าร่วม 7 1. นางสาวพรกมล  ดิษสงวน
 
1. นายพันษพัฒน์  ปาละสิทธิ์
 
6 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 26 เข้าร่วม 10 1. เด็กชายสุรศักดิ์  สีสุก
 
1. นายกุลธวัช  ทิพสอน
 
7 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 18 เข้าร่วม 11 1. นางสาวปลิดา  สูงสนิท
 
1. นายกุลธวัช  ทิพสอน
 
8 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 50 เข้าร่วม 10 1. นางสาวปาณิสรา  โชคบัณฑิต
 
1. นางณัชชาวีร์  หาญณรงค์
 
9 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 5 เข้าร่วม 13 1. เด็กชายธรรมธร  สุขเทียบ
 
1. นางณัฐชุภา  ชุมภูแก้ว
 
10 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 1.76 เข้าร่วม 12 1. นางสาวณัชชา  พรหมโยธา
 
1. นางณัฐชุภา  ชุมภูแก้ว
 
11 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6 58.67 เข้าร่วม 8 1. นายธาวิน  ธนอัศวโชติ
 
1. นางสาวณัฏฐ์กันย์  อยู่ประพัตร
 
12 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 59 เข้าร่วม 8 1. เด็กชายชัชพีต์ภัทร  ศิริวัชเดชากุล
2. เด็กชายพีระวัฒน์  เวทวงษ์
 
1. นายเมธัช  เตกฉัตร
2. นางสาวอรอนงค์  สุขรัตน์