สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง สพม. เขต ๑๘ (ชลบุรี,ระยอง)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต18 ระยอง1
ระหว่าง วันที่ 2 - 9 เดือน ตุลาคม. พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 68 ทองแดง 7 1. นางสาวกรีนุช  สร้อยพุฒ
 
1. นางสาวสุภาวดี  แก้วปทุม
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 64 ทองแดง 14 1. นางสาวชนัฐกานต์  เจตสมมา
 
1. นางสาวปิยนุช  เพ็ชรรัตน์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 67.5 ทองแดง 11 1. นางสาวพรรวษา  ศรีสุรักษ์
 
1. นางสาวปิยนุช  เพ็ชรรัตน์
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 65 ทองแดง 8 1. นางสาวประกฤติยา  สุขทวี
 
1. นางยุบล  เจิมจรุง
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 65.2 ทองแดง 9 1. เด็กหญิงพัชรกันย์  ยุทธ์ธนอุดม
2. เด็กหญิงสิริยานี  เขตต์คีรี
3. เด็กชายอนาวิน  พิมพ์แก้ว
 
1. นางสาวมยุเรศ  แย้มนุช
2. นางยุบล  เจิมจรุง
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 64 ทองแดง 12 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  แปลงทัพ
2. เด็กหญิงพรไพลิน  แก้วกล้า
 
1. นางยุบล  เจิมจรุง
2. นางสาวมยุเรศ  แย้มนุช
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 65 ทองแดง 11 1. นางสาวศิรินภรณ์  อินมณี
 
1. นางสาวมยุเรศ  แย้มนุช
 
8 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 62 ทองแดง 8 1. นายชาติศิริ  โนนบุดศรี
2. นายสหรัฐ  อุลหัสสา
 
1. นางปริภัทร  บำรุงรักษ์
2. นายบุรินทร์  บำรุงรักษ์
 
9 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 62 ทองแดง 11 1. เด็กหญิงปณาลี  ชมฉิมพลี
2. เด็กชายภูริทัด  สุภวัน
 
1. นางณัชชาวีร์  หาญณรงค์
2. นางสาวเอื้องฟ้า  ผมงาม
 
10 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 62 ทองแดง 12 1. เด็กหญิงจีรภัทร   จันทรประทุม
2. เด็กหญิงบัณฑรวรรณ   ทองรอด
3. เด็กหญิงปัณณิกา   บรรจงจิตต์
 
1. นางสาวเรวดี   วิจารี
2. นายอรุณ   กัณหา
 
11 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 61.75 ทองแดง 9 1. นางสาวธิดารัตน์   เติมศิริศักดิ์
2. นายพงศกร   นาคดี
3. นางสาววิชิตา   นิละดา
 
1. นางณัฐชยา   เวทวงษ์
2. นายอรุณ   กัณหา
 
12 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 62 ทองแดง 11 1. เด็กชายอภิสิทธิ์  หอมรื่น
 
1. นายกวี  รอนกระโทก
 
13 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 69 ทองแดง 7 1. เด็กชายณัฐวิทย์  ทัศนภักดี
2. เด็กชายยงวิทย์  แสงจันทร์
 
1. นายกวี  รอนกระโทก
2. นายสมศักดิ์  ทองปาน
 
14 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 67.33 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงธัญลักษณ์  บำรุงรักษ์
 
1. นางสาวกัลยกร  สุปง
 
15 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 68.4 ทองแดง 7 1. เด็กชายนิติภูมิ  ลือโลก
 
1. นายวิเชียร  กุมศักดิ์
 
16 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 61 ทองแดง 9 1. นางสาวธรณ์ธันย์  สุนทร
 
1. นางอรุณศรี  โจทา
 
17 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 61.66 ทองแดง 9 1. นางสาวชริศรา  ยิ่งเฮง
2. นางสาวณิชกานต์  มนยฤทธิ์
3. นางสาวปรัสรา  เพชรไปล่
4. นางสาวภานุมาส  สมวงศ์
5. นางสาวสุจิตตรา  ศรีประชากร
 
1. นายปุริศ  เลี่ยมเปี่ยม
2. นางสาวอรอนงค์  สุขรัตน์
 
18 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 65 ทองแดง 7 1. นายพงศธร  สมพิทักษ์
 
1. นางสาวนันทนิตย์  สงวนกิจ