สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง สพม. เขต ๑๘ (ชลบุรี,ระยอง)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต18 ระยอง1
ระหว่าง วันที่ 2 - 9 เดือน ตุลาคม. พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 70 เงิน 9 1. เด็กชายรณกฤต  ช่วยพิทักษ์
2. เด็กชายศิริรัตน์  สีม่วง
3. เด็กหญิงโสพิชา  สุขชื่นฤทัย
 
1. นางสาวเอื้องฟ้า  ผมงาม
2. นางสาวศุภารัตน์  นิลพันธ์
 
2 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 72.8 เงิน 7 1. เด็กหญิงกรกมล   จูด้วง
2. เด็กหญิงฉันทพัฒน์   ชยุตสิทธานนท์
3. เด็กหญิงชนัสถ์นันท์   สุนทรโชติ
 
1. นางสาวณัฎฐ์ชุดา   ทองมณี
2. นางสาวสุภาพร   ภูล้นแก้ว
 
3 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 76.98 เงิน 5 1. นางสาวกัลนิตา  ไทยกาญจน์
2. นายก้องภพ   ธรรมเจริญ
3. นายชัยพร   ชื่นชุ่ม
 
1. นางอำนวยพร   สืบเสนาะ
2. นางสาวณัชชวกร   หงษ์คง
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 75 เงิน 10 1. นางสาวธรณ์ธันย์   สุนทร
2. นางสาวรินรดา   นิยมการ
3. นางสาววรีพร   ตองติดรัมย์
 
1. นางสาวณัฐกฤตา   สิงห์ยะบุศย์
2. นางสาวธีรนันท์   ยศปัญญา
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 75 เงิน 7 1. เด็กชายณัฐวัตร   วันทอง
2. เด็กชายธรรมธร  สุขเทียบ
 
1. นายโกวิทย์   โจทา
2. นางสาวพิชญา   พลศิริ
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงจิตรลดา  ปัสชาพรม
2. เด็กหญิงธิติยา  สิทธิพงศ์
3. เด็กหญิงปานวาด  ศิริล้วน
4. เด็กชายพีรพล  เรืองศรี
5. เด็กหญิงเปรมชีวัน  เณรนุ่น
 
1. นายอัชฌวุฒิ  เปลี่ยนสมัย
2. นางสาวอารยา  คณารักษ์
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 71.6 เงิน 7 1. เด็กชายธนกฤต  คงงาม
2. เด็กหญิงโสภิตา  เวียงอินทร์
 
1. นางณัทดารัญ  อภิรัชตกุล
2. นางสาวศิริภรณ์  สุขวารี
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 78 เงิน 5 1. เด็กชายอมรศักดิ์  มั่นดี
 
1. นายกวี  รอนกระโทก
 
9 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 73 เงิน 7 1. เด็กชายปรินทร  ทองน้ำเที่ยง
 
1. นายกวี  รอนกระโทก
 
10 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 79.33 เงิน 4 1. นางสาวชนิกานต์  สว่างแจ้ง
 
1. นายพรชัย  สมเสาร์
 
11 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 79 เงิน 6 1. นายธนทร  สร้อยทอง
 
1. นายพรชัย  สมเสาร์
 
12 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 77.33 เงิน 5 1. เด็กหญิงธณัชช์ภรณ์  ศิริวัชเดชากุล
 
1. นางนันท์นภัส  ไทยยิ่ง
 
13 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 75.66 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงณัฐรีนา  ศรีสะอาด
2. เด็กชายเทียน  เลาหพจนารถ
 
1. Mr.Shen  Chen
2. นายปุริศ  เลี่ยมเปี่ยม
 
14 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 77 เงิน 4 1. นางสาววรรณวลี  สิงหเขต
2. นางสาวสุภัชญา  ฟองอินทร์
3. นางสาวเพ็ญพิชชา  จอนตุ้ม
 
1. นางสาวธิดารัตน์  จันทะกาสี
2. นางสาวจำนงค์  ภู่ศรีสลับ