สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง สพม. เขต ๑๘ (ชลบุรี,ระยอง)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต18 ระยอง1
ระหว่าง วันที่ 2 - 9 เดือน ตุลาคม. พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 85 ทอง 7 1. เด็กหญิงรมย์นลิน  ลีพลากร
 
1. นางสาวสุภาวดี  แก้วปทุม
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 86.4 ทอง 8 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  แนวสุภาพ
 
1. นางยุบล  เจิมจรุง
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 87.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงปนัดดา  กำเนิดอินทร์
 
1. นางสาวกิรณา  บุญรักษา
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 84.63 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวพิมพกานต์  เกิดสุข
 
1. นางสาวกิรณา  บุญรักษา
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายชัชพีต์ภัทร  ศิริวัชเดชากุล
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  วันทอง
 
1. นางปริภัทร  บำรุงรักษ์
2. นางณัชชาวีร์  หาญณรงค์
 
6 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงธัญลักษณ์   บำรุงรักษ์
2. เด็กหญิงพรนภา  ศรีรักษา
3. เด็กหญิงศศิกาณต์  คงสวาสดิ์
 
1. นางสาวมนต์รวี   บรจจงจิตต์
2. นางสาวธัญญลักษณ์   เลิศมีศิลศรัทธา
 
7 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวจัสมินทร์   กอเซ็ม
2. นางสาวนฤมล   กว้างมาก
3. นางสาวปรียาภรณ์   พลเก่ง
 
1. นางสาวธัญญลักษณ์   เลิศมีศิลศรัทธา
2. นางสาวพิชญา   พลศิริ
 
8 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 80 ทอง 10 1. เด็กหญิงจุฬารัตน์   ทองบุญ
2. เด็กหญิงชาลิสา   มนต์ประสิทธิ์
3. เด็กหญิงธนิสร   ดาวเรือง
 
1. นางสาวเรวดี   วิจารี
2. นางสาวธีรนันท์   ยศปัญญา
 
9 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 84 ทอง 4 1. เด็กชายนที   แนมขุนทด
2. เด็กชายพิสิษฐ์   จินดา
 
1. นางสาวมนต์รวี   บรจจงจิตต์
2. นางสาวธัญลักษณ์   เลิศมีศิลศรัทธา
 
10 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 80.6 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวปรัสรา   เพชรไปล่
2. นางสาวสุจิตรตรา   ศรีประชากร
 
1. นางสาวมนต์รวี   บรรจงจิตต์
2. นางสาวณัฐกฤตา   สิงห์ยะบุศย์
 
11 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 80 ทอง 12 1. เด็กชายนนทภัทร   นาสร้อย
2. เด็กชายนนทวัฒน์   บัวหอม
 
1. นายโกวิทย์   โจทา
2. นางสาวอภิรดี   ยิ่งประยูร
 
12 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 88 ทอง 5 1. นางสาวณัฐฎาพร  มนต์ประสิทธิ์
2. นางสาวนัทธ์ชนัน  เพลาไทยสงค์
3. นายพิเศษศักดิ์  ศรัทธาผล
4. นางสาวศรุตา  นิ่มหงษ์ชัย
5. นายอติวิชญ์  ขันธแก้ว
 
1. นางอรทัย  ทองปาน
2. นายศุภฤกษ์  วัฒนศรี
 
13 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 85.4 ทอง 6 1. เด็กชายปาณัสถ์  ชอบธรรม
 
1. นายอัชฌวุฒิ  เปลี่ยนสมัย
 
14 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 93.6 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวสุมินตรา  วรฉันท์
 
1. นายอัชฌวุฒิ  เปลี่ยนสมัย
 
15 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 80 ทอง 11 1. เด็กชายพงศกร  แจ้งชัด
2. เด็กหญิงพรนภา  วงค์อยู่
 
1. นายบวรนันท์   รัตโน
2. นายดนุพล  นิคมคาย
 
16 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายชัชภณ  วรุณปัญญากร
2. นางสาวสุพิชญา  พลสงคราม
 
1. นายบวรนันท์   รัตโน
2. นายงาม  เรือทะมิน
 
17 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 87 ทอง 4 1. นายวรกร  รัตนวิกร
 
1. นายกวี  รอนกระโทก
 
18 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85.67 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงณัฐฐาภรณ์  ศรีบุญเพ็ง
 
1. นายพรชัย  สมเสาร์
 
19 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 81 ทอง 4 1. นางสาวจุฑาทิพย์  มิ่งกุล
 
1. นายพรชัย  สมเสาร์
 
20 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85.33 ทอง 4 1. เด็กหญิงณัฐฐาภรณ์  ศรีบุญเพ็ง
 
1. นายพรชัย  สมเสาร์
 
21 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกมลมาตุ  ประภาพันธ์บุษกร
2. นางสาวกุลธิดา  จงเยือกกลาง
3. นางสาวจิรภิญญา  บุญฤทธิ์
4. นางสาวจุฑาทิพย์  มิ่งกุล
5. นางสาวชญานี  สีสันเทียะ
6. นางสาวชนนิกานต์  พุ่มดนตรี
7. นางสาวชนิกานต์  สว่างแจ้ง
8. นางสาวชนิกานต์  คูณสวัสดิกูล
9. นางสาวชิดชนก  ทองลอย
10. นายชินภัทร  เทียมราช
11. นายณรงค์ฤทธิ์  ปิยะสุข
12. นางสาวณัฏฐนิชา  ยั่งยืน
13. นางสาวณัฐณิชา  เรืองอุไร
14. นางสาวณัฐถิรา  จันทมณี
15. นางสาวณัฐวรรณ  ศรีสุข
16. นางสาวณิชาภัทร  สอนคุ่ย
17. นางสาวตลินทรีย์  ยินดีโสตร
18. นางสาวตะวันฉัตร  แถวนาฝาย
19. นายธนทร  สร้อยทอง
20. นายธีรวีร์  กว้างมาก
21. นางสาวพรกนก  บุญระยอง
22. นางสาวพิมพ์สุดา  อกนิชฐวงศ์
23. นางสาวมนัชญา  จอนตุ้ม
24. นางสาวรวยรื่น  รื่นรมย์
25. นางสาวรวิสรา  เลิศฤทธิ์วิริยะกุล
26. นายวัชระวีร์  ช่างคำ
27. นายวันรวิทย์  สว่างฉาย
28. นางสาววันเพ็ญ  บัวสอน
29. นายวีรพงศ์  พลีสุวรรณ
30. นายศุภฤกษ์  อุดมศรศักดิ์
31. นายสหรัฐ  อุลหัสสา
32. นายสิทธิพงษ์  จตุพรม
33. นางสาวสิริรัมภา  ปราณีราษฎร์
34. นางสาวอมรรัตน์  ตันติวุฒิ
35. นางสาวอัตฉราพร  บุญสิงห์
36. นางสาวโชติกานต์  แย้มเกษร
 
1. นายพรชัย  สมเสาร์
2. นายสมศักดิ์  ทองปาน
3. นายกวี  รอนกระโทก
4. นายวิชัย  ยิ่งประเสริฐ
 
22 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 91.2 ทอง ชนะเลิศ 1. นายกฤษกร  เมืองเกิด
2. นายขจรพล  โพธิ์แก้ว
3. เด็กชายคุณากร  นัทธีประเสริฐ
4. นางสาวชนิสรา  พรมสูงยาง
5. นางสาวณัฐธิดา  รอดพ้น
6. นางสาวนิธิพร  เพิ่มพูล
7. เด็กชายปิยวัฒน์  ลักษณบัณฑิตน์
8. นางสาวรินรดา  บุญศรี
9. นางสาววิภาวดี  สืบนุสสรณ์
10. นายสัชฌะกร  ศิษย์โรจนฤทธิ์
11. นายอณุพงษ์  อุปชิต
12. นางสาวอภิญญา  ทศภานนท์
 
1. นายสมศักดิ์  ทองปาน
2. นายกวี  รอนกระโทก
3. นายพรชัย  สมเสาร์
4. นายวิชัย  ยิ่งประเสริฐ
 
23 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 95.2 ทอง ชนะเลิศ 1. นายกมลภพ  ก้องเสนาะ
2. นายจักรินทร์  ปัญสวัสดิ์
3. นางสาวจุฑาทิพย์  มิ่งกุล
4. นางสาวณัฐณิชา  หมอยาดี
5. นางสาวปฏิมากร  แสนสุด
6. นางสาวปวันรัตน์  อิ่มใจ
7. นายพันธกานต์  ศรีอัครภานนท์
8. นายมนตรี  จอดนอก
9. นางสาวมนทิรา  ตู้บรรเทิง
10. นางสาวลฎาภา  แสงอภิไชย
11. นางสาววิชิตา  แก้วสุวรรณ
12. นายสาธิต  บุญสินธุ์
13. นายสิทธิกร  พยุงสด
14. นายอรรควุฒิ  เจริญกิจ
15. นางสาวเบญจลักษณ์  ทิศา
16. นายเมธาสิทธิ์  ใจหาญ
 
1. นายสมศักดิ์  ทองปาน
2. นายกวี  รอนกระโทก
3. นายพรชัย  สมเสาร์
4. นายวิชัย  ยิ่งประเสริฐ
 
24 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 83.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวณัชชา  พหรมโยธา
2. นางสาวสิรินทิพย์  มะลิต้น
3. นางสาวอาภาศิริ  คชเดช
 
1. นางสาวกิรณา  บุญรักษา
2. นางสาวสุภาวดี  แก้วปทุม
 
25 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 85 ทอง 5 1. เด็กชายศุภกร  สีตา
2. เด็กชายโพธิ์ทอง  ผิวพรรณ
 
1. นางสาวชนาธิป   ปะทะดวง
2. นางสาวพัฒน์นรี  บุญยิ่งเรืองรอง
 
26 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายธัญเทพ  เริกเวียง
2. เด็กชายปวเรศ  หอมจิตร
3. เด็กชายอริญชย์  ซื่อกำเนิด
 
1. นางสาวชนาธิป   ปะทะดวง
2. นายศุภกิจ  บรรจงจิตต์
 
27 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 83.8 ทอง 4 1. นางสาวณปภัช  วรรณทอง
2. นางสาวสุทธินันท์  เชื้อแก้ว
3. นางสาวอริสา  สุวรรณประดิษฐ
 
1. นางสาวจำนงค์  ภู่ศรีสลับ
2. นางสาวชนาธิป   ปะทะดวง
 
28 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกัลย์สุดา  สุขหอม
2. เด็กหญิงชิดชนก  วิริยะรัตนพร
3. เด็กหญิงประกายดาว  ถึงวงค์
4. เด็กหญิงพิยดา  ปัญญาพ่อ
5. เด็กหญิงศรสวรรค์  บรรเริงเสนาะ
6. เด็กหญิงสาธิกา  พิทักษ์พล
 
1. นางณัชชาวีร์  หาญณรงค์
2. นางสาวธิดารัตน์  จันทะกาสี
3. นางสาวชนาธิป   ปะทะดวง
 
29 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 81.67 ทอง 5 1. เด็กหญิงตรีทิพย์  หุตะเศรณี
2. เด็กหญิงวณิชยา  ศรีเพียรเอม
3. เด็กหญิงวราภรณ์  กลิ่นจันทร์
 
1. นางสาวชนาธิป   ปะทะดวง
2. นางสาวธิดารัตน์  จันทะกาสี
 
30 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 93.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงณิชาภา  บุญสาหร่าย
2. เด็กชายยุทธศักดิ์  สุทธิทรัพย์
3. เด็กหญิงศศิวรรณ  พูลศิริคช
 
1. นางสาวจำนงค์  ภู่ศรีสลับ
2. นายโกวิทย์  โจทา
 
31 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวญาราภรณ์  เพียรจิตร
2. นายณัฐวัตร  โสภา
3. นางสาวธัญมาศ  คุชิตา
 
1. นางสาวจำนงค์  ภู่ศรีสลับ
2. นายวัชรพล  สุขรักษา
 
32 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงจิตราพร  บุญใส
2. เด็กหญิงชนิดา  นะภูโต
3. เด็กหญิงสุทธิกานต์  คชรินทร์
 
1. นางสาวจำนงค์  ภู่ศรีสลับ
2. นางสาวธิดารัตน์  จันทะกาสี