สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดป่าประดู่ สพม. เขต ๑๘ (ชลบุรี,ระยอง)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต18 ระยอง1
ระหว่าง วันที่ 2 - 9 เดือน ตุลาคม. พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงลลิดา  สงวนกิจ
 
1. นางกรวรรณ  นิติกรวรากุล
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 68 ทองแดง 7 1. นางสาวนันท์จุฑา  พันธุ์พยัคฆ์
 
1. นางมณจันทร์  โอภาปัญญโชติ
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 71 เงิน 10 1. เด็กหญิงอัจฉราภรณ์  สุพิมพ์
 
1. นางบุณยรัตน์  วันชุ่ม
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 76 เงิน 7 1. นางสาวเพชรรัตน์  ตั้งกลชาญ
 
1. นางบุณยรัตน์  วันชุ่ม
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 88.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงณัชชา  นิลวานิช
 
1. นางสาวอรจิรา  พานิช
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาววิมลสิริ  หนูจีน
 
1. นางสาวสุรภี  หนูเรียงสาย
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายตะวันฉาย  กาหลง
 
1. นางรัตนมณี  รมณียจิตโต
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 80.38 ทอง 4 1. นางสาวอรณี  ชัยศุภวรรณ
 
1. นางณัฐชยา  เพ็ชรรัตน์
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 81.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกมลรัตน์  คงรวย
2. เด็กหญิงขวัญชนก  สมุทรคชรินทร์
3. เด็กหญิงฑันณทรัพย์  สังขโชติ
 
1. นางสาวอรจิรา  พานิช
2. นางสุมาลี  บรรณสาร
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 80.75 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกมลชนก  คีรีเลิศ
2. นางสาวชนากานต์  สุทธสิทธิ์
3. นางสาวธัญชนก  ทิชินพงศ์
 
1. นางสาวพิมพ์พนิต  ไชยวัฒน์
2. นางภคณัฐ  เกษมสุข
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงฐิติชญา  สีสองเมือง
2. เด็กหญิงศุภัทร์ษร  ถุงกลาง
 
1. นางพรทิพย์  อมรพันธ์
2. นางสวิน  ยมหา
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม 1. นางสาวธมลวรรณ  สอนหลง
2. นายวทัญญู  ศิริพัฒน์
 
1. นางสวิน  ยมหา
2. นางรัชดาวัลย์  สวนจันทร์
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 72.5 เงิน 8 1. เด็กหญิงนฤมล  ฉิมโพธิ์กลาง
2. เด็กชายอภิวุฒิ  ภูววิมล
 
1. นางสิริกัญญา  สมพงษ์
2. นางสวิน  ยมหา
 
14 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 77.5 เงิน 6 1. นางสาวศุภาพิชญ์  กว้างมะหา
 
1. นางสาวพิจิพร  สำเนียงเย็น
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 48 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายปภินวิทย์  มณีศรี
 
1. นางเสาวณีย์  วงศ์อ้อย
 
16 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวธัญชนก  พรหมเศรณีย์
 
1. นายอธิวัฒน์  นาวารัตน์
 
17 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงชนกนันท์  สุสทธิ
2. เด็กหญิงชุติกาญจน์  เวสูงเนิน
3. เด็กหญิงวารีรัตน์  คำจันทร์
 
1. นางสายฝน  แก้วธรรมมา
2. นายสมศักดิ์  น้ำทอง
 
18 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 80 ทอง 4 1. นายธนวัฒน์  ใจดี
2. นายพันกร  พุทไธสง
3. นางสาวสหัสยา  ลาภเวช
 
1. นางสายชล  เพชรพัด
2. นางสาววันเพ็ญ  สงเคราะห์
 
19 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงปารมี  คำต่อ
2. เด็กหญิงพิกัลยา  นาคสุข
3. เด็กหญิงลักษณพร  เจริญพจน์สถาพร
 
1. นางชญาภรณ์  จันทจิรวงษ์ศรี
2. นายนาวิน  สงคราม
 
20 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ 1. นายธนกร  เริ่มรัตน์
2. นางสาวนรีกานต์  บรรเทา
3. นางสาวพัชราภรณ์  จึงเจริญ
 
1. นางนิศารัตน์  รัตนสร้อย
2. นางเบญญารัศม์  ลิ้มวิบูลพงศ์
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายณัฐพล  สุวรรณสว่าง
2. เด็กชายสุรพัฒน์  สวัสดิ์ล้น
 
1. นางภิติพร  นวพันธุ์
2. นางชญาภรณ์  จันทจิรวงษ์ศรี
 
22 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 91.2 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวธนัญญา  ทองสว่าง
2. นายศตวรรษ  คำภิระวงศ์
 
1. นางณัฐฐาพร  ภูริปัญญาวรกุล
2. นายสมศักดิ์  น้ำทอง
 
23 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงสาธินี  พลเยี่ยม
 
1. นางสาวจันทนา  อัศวเสถียร
 
24 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 56 เข้าร่วม 5 1. นายสรวิชญ์  มากศิริ
 
1. นางสาวสุกานดา  ทองภูธรณ์
 
25 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 80 ทอง 4 1. เด็กชายธนดล  ยังคง
2. เด็กชายสิรภพ  สกุลกวีพร
 
1. นายกมลวิทย์  ยุระตา
2. นางณัฐฐาพร  ภูริปัญญาวรกุล
 
26 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 68 ทองแดง 6 1. นางสาวสาธิกา  นามวิชา
 
1. นางสาวนิตยา  ศรีวิชัย
 
27 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 55 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงอิงฟ้า  ชุนมีศรี
 
1. นางสาวจันทนา  อัศวเสถียร
 
28 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 66.96 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวอภิชญา  ยิ้มแย้ม
 
1. นายนาวิน  สงคราม
 
29 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 73 เงิน 5 1. เด็กหญิงขนิษฐา  แสงจันทร์
2. เด็กหญิงฐิติรัตน์  อารีย์มิตร
3. เด็กหญิงบุญสิตา  มะลิแย้ม
 
1. นางรุจิรา  ดินโคกสูง
2. นางภพพร  เผ่าพงศ์ช่วง
 
30 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 79.25 เงิน 6 1. นางสาวนริศรา  ญาติบำรุง
2. นางสาวมาริสา  แสงกระจ่าง
3. นางสาวศิริพร  จาริสุ
 
1. นางสาวสดายุรัตน์  รามัญวงษ์
2. นายวิทยา  สุวรรณพิทักษ์
 
31 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 81.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงชญาดา  หวานระรื่น
2. เด็กชายณัฎฐกิตติ์  ชูเชิด
3. เด็กหญิงพินทุสร  เกษมสุข
 
1. นายพงศกร  ลอยล่อง
2. นางนันทิยา  เสวะกะ
 
32 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 91.51 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวธัญชนก  พรหมเศรณีย์
2. เด็กหญิงเจนอักษร  กรุณานนท์
3. นางสาวเมธาพร  เจือจันทร์
 
1. นายสิทธิชัย  สุวรรณศรี
2. นางสาวศรัณย์รัตน์  ป้องจันทร์
 
33 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกัญญาพัช  มานะวรพงศ์
2. นางสาววริยา  คำเพ็ชรดี
3. นางสาวสิริลดา  ไชยยะ
 
1. นางสาวปัณรสี  ภิญโญ
2. นายธรรม์  วิไลประเสริฐ
 
34 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 89.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกัลยรัตน์  สาระวงศ์
2. เด็กหญิงชลนิภาพร  ชุมจันทร์
3. เด็กหญิงปิยธิดา  ชำนาญสินธุ์
 
1. นายสิทธิชัย  สุวรรณศรี
2. นายวิทยา  สุวรรณพิทักษ์
 
35 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวชนิกานต์  สุภามงคล
2. นายญาณวุฒิ  ภาษาชีวะ
3. นายณัฏฐพล  ชูเชิด
 
1. นางสาวศรัณย์รัตน์  ป้องจันทร์
2. นางสาวเกตุวรี  ยศยิ่งยง
 
36 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 82.33 ทอง 6 1. เด็กหญิงจุรีรัตน์  แข็งแรง
2. เด็กหญิงธนวรรณ  จัตุกูล
 
1. นางนันทิยา  เสวกะ
2. นางสาวราตรี  หาญนอก
 
37 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 75.4 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายพชรพงษ์  เชื้อผู้ดี
2. นายพิภัชพงษ์  วิจิตรัฐธนชัย
 
1. นายวิริยะ  โกษิต
2. นางสาวรชาภา  จอโภชาอุดม
 
38 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 91.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกัญญาภัค  เนตรอำพร
2. เด็กหญิงณัฐธิดา  สุขแจ่ม
3. เด็กหญิงพีรดา  กันตาฐานิต
4. เด็กหญิงรินนา  ธนะสุข
5. เด็กหญิงสุธาสินี  ขวัญม่วง
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงรัตนา  นามไพร
2. นายชัยธวัช  พานิช
 
39 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงณัฐชาต์  ใจอุ้มผาง
2. เด็กหญิงตรีรัตน์  วงษ์น้อย
3. เด็กหญิงพัณณิตา  วิเชียรโรจน์
4. เด็กหญิงพิชญ์สินี  งามโฉม
5. เด็กหญิงเขมิกา  ท้วมทอง
 
1. นางสาวบุณยเนตร  เพวงศ์
2. นางกมลวัล  ยุวเสวี
 
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 -1 - 1. นายมงคล  จันทคีรี
2. นางสาวรักษิณา  เชาว์สินธุ์
3. นางสาวสิริรัตน์  ขจรรัตน์
4. นางสาวเกตุศิรินทร์  งามแพง
5. นางสาวเจนจิรา  โภชนิกรณ์
 
1. นางสุดารักษ์  อังกาบ
2. นางสาวอรพิน  ปุญวัฒโฑ
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 75 เงิน 4 1. นางสาวรังสิมา  ศิลป์มี
2. นายรัตนศักดิ์  ติปยานนท์
3. นายวุฒิพงษ์  เชื้อเฉลิม
4. นางสาวศศิกานต์  ชีแก้ว
5. นางสาวแพรวา  ยมกาล
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงรัตนา  นามไพร
2. นายชัยธวัช  พานิช
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 79.25 เงิน 10 1. เด็กหญิงณัฐชา  จำรัส
 
1. นางสุดารักษ์  อังกาบ
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 86.75 ทอง 8 1. นางสาวเบญญาภา  มาตราช
 
1. นางกมลวัล  ยุวเสวี
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 76.75 เงิน 5 1. เด็กหญิงกฤติพัชร์  รัตตะรมย์
2. เด็กชายธนิต  เพ็ชรอินทร์
 
1. นางสาวเสาวลักษณ์  สกุลรักษา
2. นางสาวจันทร์นริน  วีระธรรม
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 80.75 ทอง 4 1. นายพุฒิพงศ์  พวงเกตุ
2. นางสาวศศิชา  เรืองวงษ์
 
1. นางสาวอรพิน  ปุญวัฒโฑ
2. นางสาวจันทร์นริน  วีระธรรม
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงจิดาภา  ปิยะบรรหาร
2. เด็กหญิงจิตรกาญจน์  เงาะปก
3. เด็กหญิงชนากานต์  ถาวรวงศ์
4. เด็กหญิงชนิกานต์  ควรหา
5. เด็กหญิงณภัทรภัค  บุญคุณ
6. เด็กหญิงณัฐรัตน์  แสงสุขา
7. เด็กหญิงพรนภา  ผาชลา
8. เด็กหญิงมนัสชวีณ์  สุวรรณผล
9. เด็กหญิงวชิรญาณ์  วรรณศรี
10. เด็กหญิงสุชัญญา  จิตนารินทร์
 
1. นางสาวสาลี่  ประทุมวงศ์
2. นายนุวัฒน์  ลุระจันทร์
3. นางสาวอรพรรณ  ถาวรจักร์
 
47 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 87 ทอง 5 1. เด็กหญิงจินต์จุฑา  รอดบำรุง
2. เด็กหญิงนลัทพร  สุนารักษ์
 
1. นายเกียรติชัย  ตรีสาม
 
48 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 86 ทอง 6 1. นางสาวกนกอร  แข็งธัญญกิจ
2. นางสาวพลอยน้ำผึ้ง  แพรศิริ
 
1. นางสาวดวงนภา  อินทรศรี
 
49 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 72 เงิน 6 1. เด็กหญิงบุรินทร์  จิตจินดากุล
 
1. นางสาวลัดดา  ปัญญาโพธิ์
 
50 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายอติเทพ  หอมรื่น
 
1. นางประณมพร  สิทธิมังค์
 
51 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 79 เงิน 4 1. เด็กหญิงพิมพ์มาดา  แสวงสวัสดิ์
 
1. นางสาวลัดดา  ปัญญาโพธิ์
 
52 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 75 เงิน 10 1. นางสาวศิริสุฎา  ประทุมพิทักษ์
 
1. นางประณมพร  สิทธิมังค์
 
53 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 64 ทองแดง 9 1. เด็กชายปิยพัทธ์  ตะพานนาค
 
1. นางสาวลัดดา  ปัญญาโพธิ์
 
54 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 77 เงิน 6 1. นายพิสิษฐ์  พรพงศ์ธรรม
 
1. นางประณมพร  สิทธิมังค์
 
55 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายนันทชัย  คงคางาม
 
1. นางสาวลัดดา  ปัญญาโพธิ์
 
56 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 76 เงิน 8 1. นายเสฏฐวุฒิ  เสริมศิริวัฒน์
 
1. นางประณมพร  สิทธิมังค์
 
57 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงณัฐกฤตา  ศิริชนม์
2. เด็กหญิงรสิกา  แก้วซิ้ม
 
1. นางสาวฉัตรติยา  ลังการัตน์
 
58 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายภูมิ  เลิศกวินกุล
 
1. นางสาวฉัตรติยา  ลังการัตน์
 
59 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวภัทราพร  เพ็ชรฉกรรจ์
 
1. นางประณมพร  สิทธิมังค์
 
60 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายกัณตภณ  เจริญลิบ
2. เด็กชายพัชรพล  แซ่หลี
3. เด็กชายเทพพิทักษ์  สีใส
 
1. นางสาวฉัตรติยา  ลังการัตน์
 
61 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 77 เงิน 7 1. นายณัฐสิทธิ์  ปิยะสุข
2. นายปริญญา  กฤตยโสภณ
3. นายพิตตินันท์  พรงาม
 
1. นางสาวฉัตรติยา  ลังการัตน์
 
62 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงฑันณทรัพย์  สังขโชติ
 
1. นายเมธรัตน์  วาจาลชน
 
63 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 90.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวอรทัย  ศรีธร
 
1. นายเมธรัตน์  วาจาลชน
 
64 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 84.67 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงภิญญดา  หนูเลิศ
 
1. นายเมธรัตน์  วาจาลชน
 
65 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 81.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวนวพร  บุญก่อเกื้อ
 
1. นายเมธรัตน์  วาจาลชน
 
66 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงฑันณทรัพย์  สังขโชติ
 
1. นายเมธรัตน์  วาจาลชน
 
67 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงอรอุมา  อินธิแสน
 
1. นายเมธรัตน์  วาจาลชน
 
68 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 91.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวชนิกานต์  กล้าหาญ
2. นางสาวณัฐธยาน์  ประทีปชัชวาล
3. นางสาวณิชารีย์  บุญยัง
4. นายนฤสรณ์   ชัชวาลย์
5. นางสาวปริชมน  รกไพร
6. นายปิยวัฒน์  เจริญธรรมกิจ
7. นายลัทธพล  สำรวย
8. นายศรันยู  วงศ์จันลา
9. นายศิรธิษณ์  ศิรกรธิติโรจน์
10. นางสาวสาวิกา  เกิดมณี
 
1. นางนัยนา  บุญเจริญ
2. นางสาวปาริชาติ  คำศรี
 
69 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กชายจักรภัทร  สันธนะโยธิน
 
1. นางสาวประภาวรินทร์  ไพรินทร์
 
70 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6 62.65 ทองแดง 5 1. นางสาวนันทินี  แต่สกุล
 
1. นางบุญญาพร  สีไชย
 
71 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 80.7 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงโชษิตา  ไตรจักรปราณี
 
1. นางสาววิยะดา  นิกรกุล
 
72 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 80.32 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายศรัณย์พงศ์  ลาภสุขสถิต
 
1. นางสาวอมลวรรณ  โพธิ์กัน
 
73 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวกันติศา  ชนะภัย
 
1. นางนฤวรรณ  จันทสม
 
74 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 81 ทอง 5 1. เด็กหญิงจิดาภา  ทองนำ
2. เด็กหญิงฐิภาพัชญ์  วิจักร์ขณาวุธธนา
3. เด็กชายณัฐนันท์  สุวรรณดำรงชัย
4. เด็กหญิงภัทราพร  งามฉาย
5. เด็กหญิงเมธาวดี  ทองดอนพุ่ม
 
1. นางกาญจนา  ประสิทธิแพทย์
2. Mr.Williams  Deepankar
 
75 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 87.33 ทอง 4 1. นางสาวณดลกมล  อำนวย
2. นางสาวธัญญรัตน์  มาบุญ
3. นายนันทิพัฒน์  ชูวงษ์
4. นางสาวนิตา  น้ำฟ้า
5. นางสาวภาราดา  พิสูจน์จักรวาฬ
 
1. นางอรอุมา  รัตนวิจิตร
2. Mr.Williams  Deepankar
 
76 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 56.66 เข้าร่วม 8 1. นางสาวกัลยารัตน์  พรมวงศ์
2. นางสาวณัฐธิดา  ครึ้มค้างพูล
 
1. นางสาวอมราพร  เพ็ชรทอง
2. MissShi  Jinxia
 
77 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาจีน ม.4-ม.6 54.66 เข้าร่วม 5 1. นางสาวศิริรัตน์  สัจจานิยม
 
1. นางสาวอมราพร  เพ็ชรทอง
 
78 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 72 เงิน 6 1. นางสาวกรรวี  สีสุกงาม
2. นายนนธวัฒน์  สุรักษ์สุขศิริ
3. นางสาวพัทธวรรณ  ขระสูงเนิน
4. นายวุฒิพงษ์  เชื้อเฉลิม
5. นางสาวศศิธร  เฉลิมโชคชัย
 
1. นางสาวอมราพร  เพ็ชรทอง
2. MissShi  Jinxia
 
79 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาจีน ม.4-ม.6 71.66 เงิน 6 1. นางสาวณัฏฐนันตร  ดำหมึก
2. นางสาววลัญช์รัตน์  แย้มถนอม
 
1. นางสาวอมราพร  เพ็ชรทอง
2. MissShi  Jinxia
 
80 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 9 1. เด็กหญิงศยามล  วิเวกแว่ว
2. เด็กหญิงศุภัทร์ษร  ถุงกลาง
 
1. นายอานนท์  รุ่งโรจน์สารทิศ
 
81 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 66 ทองแดง 6 1. นายศราวุฒิ  เรียบร้อย
 
1. นายอานนท์  รุ่งโรจน์สารทิศ
 
82 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 67.2 ทองแดง 7 1. เด็กหญิงนนทิชา  บุญฤาชา
2. เด็กหญิงภัทรภร  พิณทอง
3. เด็กหญิงภัทรภรณ์  ศักดิ์เทวิน
 
1. นางสิริกัญญา  สมพงษ์
2. นางสวิน  ยมหา
 
83 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 60.8 ทองแดง 10 1. นางสาวพรชิตา  ระดมงาม
2. นางสาวพัชราภา  ศรีปัญญา
3. นางสาววรรณวิภา  มหาวิเชียร
 
1. นางสวิน  ยมหา
2. นางสิริกัญญา  สมพงษ์
 
84 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 84.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงบุษราภรณ์  สุขประเสริฐ
2. เด็กหญิงภัณฑิลา  กังคำ
3. เด็กหญิงรัชนีวรรณ  แสงกล้า
 
1. นางบุณยรัตน์  วันชุ่ม
2. นางสาวฐิติมา  สุขคุ้ม
 
85 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายธราดล  ชาติพล
2. นางสาวพัณณิตา  ทองบริบูรณ์
3. นายอธิวัฒน์  เรืองอริยฉัตร
 
1. นายอำนวย  มณีวงษ์
 
86 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม 1. นายธนกร  ชื่นภิรมย์
2. นายภคพล  ลีลาคหกิจ
3. นายศุภวิชญ์  คิม
 
1. นายอำนวย  มณีวงษ์
 
87 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานระบบสมองกลฝังตัว ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวฑิตฐิตา  เหรียญทอง
2. นายธนธรณ์  บุญประเสริฐ
3. นางสาวธัญรัตน์  มาบุญ
 
1. นายอำนวย  มณีวงษ์
2. นางสาวดรุณี  บุญวงค์
 
88 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกนิษฐา  กอเซ็ม
2. เด็กหญิงอโรชา  จำรูญ
3. เด็กหญิงเพียงตะวัน  ศรีสุวรรณ
 
1. นางไพบูรณ์  วิเชียรรัตน์
2. นายธีรชัย  ชุ่มชื่น
 
89 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 95.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวปณาลี  พฤกษชาติ
2. นางสาวภีรดา  ญาณฉันทกุล
3. นายวรงณ์กร  รัตนเพ็ชร
 
1. นางไพบูรณ์  วิเชียรรัตน์
2. นายธีรชัย  ชุ่มชื่น