สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดป่าประดู่ สพม. เขต ๑๘ (ชลบุรี,ระยอง)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต18 ระยอง1
ระหว่าง วันที่ 2 - 9 เดือน ตุลาคม. พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม 1. นางสาวธมลวรรณ  สอนหลง
2. นายวทัญญู  ศิริพัฒน์
 
1. นางสวิน  ยมหา
2. นางรัชดาวัลย์  สวนจันทร์
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 48 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายปภินวิทย์  มณีศรี
 
1. นางเสาวณีย์  วงศ์อ้อย
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 56 เข้าร่วม 5 1. นายสรวิชญ์  มากศิริ
 
1. นางสาวสุกานดา  ทองภูธรณ์
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 55 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงอิงฟ้า  ชุนมีศรี
 
1. นางสาวจันทนา  อัศวเสถียร
 
5 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กชายจักรภัทร  สันธนะโยธิน
 
1. นางสาวประภาวรินทร์  ไพรินทร์
 
6 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 56.66 เข้าร่วม 8 1. นางสาวกัลยารัตน์  พรมวงศ์
2. นางสาวณัฐธิดา  ครึ้มค้างพูล
 
1. นางสาวอมราพร  เพ็ชรทอง
2. MissShi  Jinxia
 
7 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาจีน ม.4-ม.6 54.66 เข้าร่วม 5 1. นางสาวศิริรัตน์  สัจจานิยม
 
1. นางสาวอมราพร  เพ็ชรทอง
 
8 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 9 1. เด็กหญิงศยามล  วิเวกแว่ว
2. เด็กหญิงศุภัทร์ษร  ถุงกลาง
 
1. นายอานนท์  รุ่งโรจน์สารทิศ
 
9 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม 1. นายธนกร  ชื่นภิรมย์
2. นายภคพล  ลีลาคหกิจ
3. นายศุภวิชญ์  คิม
 
1. นายอำนวย  มณีวงษ์