สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดป่าประดู่ สพม. เขต ๑๘ (ชลบุรี,ระยอง)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต18 ระยอง1
ระหว่าง วันที่ 2 - 9 เดือน ตุลาคม. พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 68 ทองแดง 7 1. นางสาวนันท์จุฑา  พันธุ์พยัคฆ์
 
1. นางมณจันทร์  โอภาปัญญโชติ
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 68 ทองแดง 6 1. นางสาวสาธิกา  นามวิชา
 
1. นางสาวนิตยา  ศรีวิชัย
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 66.96 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวอภิชญา  ยิ้มแย้ม
 
1. นายนาวิน  สงคราม
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 64 ทองแดง 9 1. เด็กชายปิยพัทธ์  ตะพานนาค
 
1. นางสาวลัดดา  ปัญญาโพธิ์
 
5 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6 62.65 ทองแดง 5 1. นางสาวนันทินี  แต่สกุล
 
1. นางบุญญาพร  สีไชย
 
6 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 66 ทองแดง 6 1. นายศราวุฒิ  เรียบร้อย
 
1. นายอานนท์  รุ่งโรจน์สารทิศ
 
7 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 67.2 ทองแดง 7 1. เด็กหญิงนนทิชา  บุญฤาชา
2. เด็กหญิงภัทรภร  พิณทอง
3. เด็กหญิงภัทรภรณ์  ศักดิ์เทวิน
 
1. นางสิริกัญญา  สมพงษ์
2. นางสวิน  ยมหา
 
8 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 60.8 ทองแดง 10 1. นางสาวพรชิตา  ระดมงาม
2. นางสาวพัชราภา  ศรีปัญญา
3. นางสาววรรณวิภา  มหาวิเชียร
 
1. นางสวิน  ยมหา
2. นางสิริกัญญา  สมพงษ์