สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดป่าประดู่ สพม. เขต ๑๘ (ชลบุรี,ระยอง)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต18 ระยอง1
ระหว่าง วันที่ 2 - 9 เดือน ตุลาคม. พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 71 เงิน 10 1. เด็กหญิงอัจฉราภรณ์  สุพิมพ์
 
1. นางบุณยรัตน์  วันชุ่ม
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 76 เงิน 7 1. นางสาวเพชรรัตน์  ตั้งกลชาญ
 
1. นางบุณยรัตน์  วันชุ่ม
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 72.5 เงิน 8 1. เด็กหญิงนฤมล  ฉิมโพธิ์กลาง
2. เด็กชายอภิวุฒิ  ภูววิมล
 
1. นางสิริกัญญา  สมพงษ์
2. นางสวิน  ยมหา
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 77.5 เงิน 6 1. นางสาวศุภาพิชญ์  กว้างมะหา
 
1. นางสาวพิจิพร  สำเนียงเย็น
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวธัญชนก  พรหมเศรณีย์
 
1. นายอธิวัฒน์  นาวารัตน์
 
6 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 73 เงิน 5 1. เด็กหญิงขนิษฐา  แสงจันทร์
2. เด็กหญิงฐิติรัตน์  อารีย์มิตร
3. เด็กหญิงบุญสิตา  มะลิแย้ม
 
1. นางรุจิรา  ดินโคกสูง
2. นางภพพร  เผ่าพงศ์ช่วง
 
7 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 79.25 เงิน 6 1. นางสาวนริศรา  ญาติบำรุง
2. นางสาวมาริสา  แสงกระจ่าง
3. นางสาวศิริพร  จาริสุ
 
1. นางสาวสดายุรัตน์  รามัญวงษ์
2. นายวิทยา  สุวรรณพิทักษ์
 
8 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 75.4 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายพชรพงษ์  เชื้อผู้ดี
2. นายพิภัชพงษ์  วิจิตรัฐธนชัย
 
1. นายวิริยะ  โกษิต
2. นางสาวรชาภา  จอโภชาอุดม
 
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 75 เงิน 4 1. นางสาวรังสิมา  ศิลป์มี
2. นายรัตนศักดิ์  ติปยานนท์
3. นายวุฒิพงษ์  เชื้อเฉลิม
4. นางสาวศศิกานต์  ชีแก้ว
5. นางสาวแพรวา  ยมกาล
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงรัตนา  นามไพร
2. นายชัยธวัช  พานิช
 
10 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 79.25 เงิน 10 1. เด็กหญิงณัฐชา  จำรัส
 
1. นางสุดารักษ์  อังกาบ
 
11 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 76.75 เงิน 5 1. เด็กหญิงกฤติพัชร์  รัตตะรมย์
2. เด็กชายธนิต  เพ็ชรอินทร์
 
1. นางสาวเสาวลักษณ์  สกุลรักษา
2. นางสาวจันทร์นริน  วีระธรรม
 
12 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 72 เงิน 6 1. เด็กหญิงบุรินทร์  จิตจินดากุล
 
1. นางสาวลัดดา  ปัญญาโพธิ์
 
13 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 79 เงิน 4 1. เด็กหญิงพิมพ์มาดา  แสวงสวัสดิ์
 
1. นางสาวลัดดา  ปัญญาโพธิ์
 
14 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 75 เงิน 10 1. นางสาวศิริสุฎา  ประทุมพิทักษ์
 
1. นางประณมพร  สิทธิมังค์
 
15 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 77 เงิน 6 1. นายพิสิษฐ์  พรพงศ์ธรรม
 
1. นางประณมพร  สิทธิมังค์
 
16 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 76 เงิน 8 1. นายเสฏฐวุฒิ  เสริมศิริวัฒน์
 
1. นางประณมพร  สิทธิมังค์
 
17 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 77 เงิน 7 1. นายณัฐสิทธิ์  ปิยะสุข
2. นายปริญญา  กฤตยโสภณ
3. นายพิตตินันท์  พรงาม
 
1. นางสาวฉัตรติยา  ลังการัตน์
 
18 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 72 เงิน 6 1. นางสาวกรรวี  สีสุกงาม
2. นายนนธวัฒน์  สุรักษ์สุขศิริ
3. นางสาวพัทธวรรณ  ขระสูงเนิน
4. นายวุฒิพงษ์  เชื้อเฉลิม
5. นางสาวศศิธร  เฉลิมโชคชัย
 
1. นางสาวอมราพร  เพ็ชรทอง
2. MissShi  Jinxia
 
19 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาจีน ม.4-ม.6 71.66 เงิน 6 1. นางสาวณัฏฐนันตร  ดำหมึก
2. นางสาววลัญช์รัตน์  แย้มถนอม
 
1. นางสาวอมราพร  เพ็ชรทอง
2. MissShi  Jinxia