สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดป่าประดู่ สพม. เขต ๑๘ (ชลบุรี,ระยอง)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต18 ระยอง1
ระหว่าง วันที่ 2 - 9 เดือน ตุลาคม. พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงลลิดา  สงวนกิจ
 
1. นางกรวรรณ  นิติกรวรากุล
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 88.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงณัชชา  นิลวานิช
 
1. นางสาวอรจิรา  พานิช
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาววิมลสิริ  หนูจีน
 
1. นางสาวสุรภี  หนูเรียงสาย
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายตะวันฉาย  กาหลง
 
1. นางรัตนมณี  รมณียจิตโต
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 80.38 ทอง 4 1. นางสาวอรณี  ชัยศุภวรรณ
 
1. นางณัฐชยา  เพ็ชรรัตน์
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 81.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกมลรัตน์  คงรวย
2. เด็กหญิงขวัญชนก  สมุทรคชรินทร์
3. เด็กหญิงฑันณทรัพย์  สังขโชติ
 
1. นางสาวอรจิรา  พานิช
2. นางสุมาลี  บรรณสาร
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 80.75 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกมลชนก  คีรีเลิศ
2. นางสาวชนากานต์  สุทธสิทธิ์
3. นางสาวธัญชนก  ทิชินพงศ์
 
1. นางสาวพิมพ์พนิต  ไชยวัฒน์
2. นางภคณัฐ  เกษมสุข
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงฐิติชญา  สีสองเมือง
2. เด็กหญิงศุภัทร์ษร  ถุงกลาง
 
1. นางพรทิพย์  อมรพันธ์
2. นางสวิน  ยมหา
 
9 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงชนกนันท์  สุสทธิ
2. เด็กหญิงชุติกาญจน์  เวสูงเนิน
3. เด็กหญิงวารีรัตน์  คำจันทร์
 
1. นางสายฝน  แก้วธรรมมา
2. นายสมศักดิ์  น้ำทอง
 
10 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 80 ทอง 4 1. นายธนวัฒน์  ใจดี
2. นายพันกร  พุทไธสง
3. นางสาวสหัสยา  ลาภเวช
 
1. นางสายชล  เพชรพัด
2. นางสาววันเพ็ญ  สงเคราะห์
 
11 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงปารมี  คำต่อ
2. เด็กหญิงพิกัลยา  นาคสุข
3. เด็กหญิงลักษณพร  เจริญพจน์สถาพร
 
1. นางชญาภรณ์  จันทจิรวงษ์ศรี
2. นายนาวิน  สงคราม
 
12 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ 1. นายธนกร  เริ่มรัตน์
2. นางสาวนรีกานต์  บรรเทา
3. นางสาวพัชราภรณ์  จึงเจริญ
 
1. นางนิศารัตน์  รัตนสร้อย
2. นางเบญญารัศม์  ลิ้มวิบูลพงศ์
 
13 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายณัฐพล  สุวรรณสว่าง
2. เด็กชายสุรพัฒน์  สวัสดิ์ล้น
 
1. นางภิติพร  นวพันธุ์
2. นางชญาภรณ์  จันทจิรวงษ์ศรี
 
14 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 91.2 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวธนัญญา  ทองสว่าง
2. นายศตวรรษ  คำภิระวงศ์
 
1. นางณัฐฐาพร  ภูริปัญญาวรกุล
2. นายสมศักดิ์  น้ำทอง
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงสาธินี  พลเยี่ยม
 
1. นางสาวจันทนา  อัศวเสถียร
 
16 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 80 ทอง 4 1. เด็กชายธนดล  ยังคง
2. เด็กชายสิรภพ  สกุลกวีพร
 
1. นายกมลวิทย์  ยุระตา
2. นางณัฐฐาพร  ภูริปัญญาวรกุล
 
17 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 81.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงชญาดา  หวานระรื่น
2. เด็กชายณัฎฐกิตติ์  ชูเชิด
3. เด็กหญิงพินทุสร  เกษมสุข
 
1. นายพงศกร  ลอยล่อง
2. นางนันทิยา  เสวะกะ
 
18 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 91.51 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวธัญชนก  พรหมเศรณีย์
2. เด็กหญิงเจนอักษร  กรุณานนท์
3. นางสาวเมธาพร  เจือจันทร์
 
1. นายสิทธิชัย  สุวรรณศรี
2. นางสาวศรัณย์รัตน์  ป้องจันทร์
 
19 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกัญญาพัช  มานะวรพงศ์
2. นางสาววริยา  คำเพ็ชรดี
3. นางสาวสิริลดา  ไชยยะ
 
1. นางสาวปัณรสี  ภิญโญ
2. นายธรรม์  วิไลประเสริฐ
 
20 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 89.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกัลยรัตน์  สาระวงศ์
2. เด็กหญิงชลนิภาพร  ชุมจันทร์
3. เด็กหญิงปิยธิดา  ชำนาญสินธุ์
 
1. นายสิทธิชัย  สุวรรณศรี
2. นายวิทยา  สุวรรณพิทักษ์
 
21 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวชนิกานต์  สุภามงคล
2. นายญาณวุฒิ  ภาษาชีวะ
3. นายณัฏฐพล  ชูเชิด
 
1. นางสาวศรัณย์รัตน์  ป้องจันทร์
2. นางสาวเกตุวรี  ยศยิ่งยง
 
22 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 82.33 ทอง 6 1. เด็กหญิงจุรีรัตน์  แข็งแรง
2. เด็กหญิงธนวรรณ  จัตุกูล
 
1. นางนันทิยา  เสวกะ
2. นางสาวราตรี  หาญนอก
 
23 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 91.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกัญญาภัค  เนตรอำพร
2. เด็กหญิงณัฐธิดา  สุขแจ่ม
3. เด็กหญิงพีรดา  กันตาฐานิต
4. เด็กหญิงรินนา  ธนะสุข
5. เด็กหญิงสุธาสินี  ขวัญม่วง
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงรัตนา  นามไพร
2. นายชัยธวัช  พานิช
 
24 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงณัฐชาต์  ใจอุ้มผาง
2. เด็กหญิงตรีรัตน์  วงษ์น้อย
3. เด็กหญิงพัณณิตา  วิเชียรโรจน์
4. เด็กหญิงพิชญ์สินี  งามโฉม
5. เด็กหญิงเขมิกา  ท้วมทอง
 
1. นางสาวบุณยเนตร  เพวงศ์
2. นางกมลวัล  ยุวเสวี
 
25 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 86.75 ทอง 8 1. นางสาวเบญญาภา  มาตราช
 
1. นางกมลวัล  ยุวเสวี
 
26 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 80.75 ทอง 4 1. นายพุฒิพงศ์  พวงเกตุ
2. นางสาวศศิชา  เรืองวงษ์
 
1. นางสาวอรพิน  ปุญวัฒโฑ
2. นางสาวจันทร์นริน  วีระธรรม
 
27 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงจิดาภา  ปิยะบรรหาร
2. เด็กหญิงจิตรกาญจน์  เงาะปก
3. เด็กหญิงชนากานต์  ถาวรวงศ์
4. เด็กหญิงชนิกานต์  ควรหา
5. เด็กหญิงณภัทรภัค  บุญคุณ
6. เด็กหญิงณัฐรัตน์  แสงสุขา
7. เด็กหญิงพรนภา  ผาชลา
8. เด็กหญิงมนัสชวีณ์  สุวรรณผล
9. เด็กหญิงวชิรญาณ์  วรรณศรี
10. เด็กหญิงสุชัญญา  จิตนารินทร์
 
1. นางสาวสาลี่  ประทุมวงศ์
2. นายนุวัฒน์  ลุระจันทร์
3. นางสาวอรพรรณ  ถาวรจักร์
 
28 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 87 ทอง 5 1. เด็กหญิงจินต์จุฑา  รอดบำรุง
2. เด็กหญิงนลัทพร  สุนารักษ์
 
1. นายเกียรติชัย  ตรีสาม
 
29 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 86 ทอง 6 1. นางสาวกนกอร  แข็งธัญญกิจ
2. นางสาวพลอยน้ำผึ้ง  แพรศิริ
 
1. นางสาวดวงนภา  อินทรศรี
 
30 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายอติเทพ  หอมรื่น
 
1. นางประณมพร  สิทธิมังค์
 
31 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายนันทชัย  คงคางาม
 
1. นางสาวลัดดา  ปัญญาโพธิ์
 
32 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงณัฐกฤตา  ศิริชนม์
2. เด็กหญิงรสิกา  แก้วซิ้ม
 
1. นางสาวฉัตรติยา  ลังการัตน์
 
33 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายภูมิ  เลิศกวินกุล
 
1. นางสาวฉัตรติยา  ลังการัตน์
 
34 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวภัทราพร  เพ็ชรฉกรรจ์
 
1. นางประณมพร  สิทธิมังค์
 
35 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายกัณตภณ  เจริญลิบ
2. เด็กชายพัชรพล  แซ่หลี
3. เด็กชายเทพพิทักษ์  สีใส
 
1. นางสาวฉัตรติยา  ลังการัตน์
 
36 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 90.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวอรทัย  ศรีธร
 
1. นายเมธรัตน์  วาจาลชน
 
37 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 84.67 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงภิญญดา  หนูเลิศ
 
1. นายเมธรัตน์  วาจาลชน
 
38 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 81.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวนวพร  บุญก่อเกื้อ
 
1. นายเมธรัตน์  วาจาลชน
 
39 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงอรอุมา  อินธิแสน
 
1. นายเมธรัตน์  วาจาลชน
 
40 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 91.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวชนิกานต์  กล้าหาญ
2. นางสาวณัฐธยาน์  ประทีปชัชวาล
3. นางสาวณิชารีย์  บุญยัง
4. นายนฤสรณ์   ชัชวาลย์
5. นางสาวปริชมน  รกไพร
6. นายปิยวัฒน์  เจริญธรรมกิจ
7. นายลัทธพล  สำรวย
8. นายศรันยู  วงศ์จันลา
9. นายศิรธิษณ์  ศิรกรธิติโรจน์
10. นางสาวสาวิกา  เกิดมณี
 
1. นางนัยนา  บุญเจริญ
2. นางสาวปาริชาติ  คำศรี
 
41 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 80.7 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงโชษิตา  ไตรจักรปราณี
 
1. นางสาววิยะดา  นิกรกุล
 
42 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 80.32 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายศรัณย์พงศ์  ลาภสุขสถิต
 
1. นางสาวอมลวรรณ  โพธิ์กัน
 
43 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวกันติศา  ชนะภัย
 
1. นางนฤวรรณ  จันทสม
 
44 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 81 ทอง 5 1. เด็กหญิงจิดาภา  ทองนำ
2. เด็กหญิงฐิภาพัชญ์  วิจักร์ขณาวุธธนา
3. เด็กชายณัฐนันท์  สุวรรณดำรงชัย
4. เด็กหญิงภัทราพร  งามฉาย
5. เด็กหญิงเมธาวดี  ทองดอนพุ่ม
 
1. นางกาญจนา  ประสิทธิแพทย์
2. Mr.Williams  Deepankar
 
45 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 87.33 ทอง 4 1. นางสาวณดลกมล  อำนวย
2. นางสาวธัญญรัตน์  มาบุญ
3. นายนันทิพัฒน์  ชูวงษ์
4. นางสาวนิตา  น้ำฟ้า
5. นางสาวภาราดา  พิสูจน์จักรวาฬ
 
1. นางอรอุมา  รัตนวิจิตร
2. Mr.Williams  Deepankar
 
46 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 84.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงบุษราภรณ์  สุขประเสริฐ
2. เด็กหญิงภัณฑิลา  กังคำ
3. เด็กหญิงรัชนีวรรณ  แสงกล้า
 
1. นางบุณยรัตน์  วันชุ่ม
2. นางสาวฐิติมา  สุขคุ้ม
 
47 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายธราดล  ชาติพล
2. นางสาวพัณณิตา  ทองบริบูรณ์
3. นายอธิวัฒน์  เรืองอริยฉัตร
 
1. นายอำนวย  มณีวงษ์
 
48 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานระบบสมองกลฝังตัว ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวฑิตฐิตา  เหรียญทอง
2. นายธนธรณ์  บุญประเสริฐ
3. นางสาวธัญรัตน์  มาบุญ
 
1. นายอำนวย  มณีวงษ์
2. นางสาวดรุณี  บุญวงค์
 
49 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกนิษฐา  กอเซ็ม
2. เด็กหญิงอโรชา  จำรูญ
3. เด็กหญิงเพียงตะวัน  ศรีสุวรรณ
 
1. นางไพบูรณ์  วิเชียรรัตน์
2. นายธีรชัย  ชุ่มชื่น
 
50 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 95.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวปณาลี  พฤกษชาติ
2. นางสาวภีรดา  ญาณฉันทกุล
3. นายวรงณ์กร  รัตนเพ็ชร
 
1. นางไพบูรณ์  วิเชียรรัตน์
2. นายธีรชัย  ชุ่มชื่น