สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้ำ สพม. เขต ๑๘ (ชลบุรี,ระยอง)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต18 ระยอง1
ระหว่าง วันที่ 2 - 9 เดือน ตุลาคม. พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 62 ทองแดง 13 1. เด็กหญิงศศิประภา  สาระเวก
 
1. นางสาวนฤมล  บดนอก
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 67 ทองแดง 10 1. นางสาวกมลรัตน์  พัฒน์ฤกษ์สินธุ์
 
1. นางสาวนฤมล  บดนอก
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 76 เงิน 6 1. เด็กหญิงสุวนันท์  วิเชียรแลง
 
1. นางพรรณทิพย์  ศรีประเสริฐ
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 66 ทองแดง 12 1. นางสาวขวัญชนก  อารีย์
 
1. นางพรรณทิพย์  ศรีประเสริฐ
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 80 ทอง 13 1. เด็กหญิงมัชณิตา  เหล่าฤทธิไกร
 
1. นางสาวกานต์สินี  ยะคำ
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 62 ทองแดง 10 1. นางสาวทิพยดา  เกิดสี
 
1. นางสาวแววนิดา  ด้วงคำภา
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงพรธิชา  ผลทวี
 
1. นางสาววรัญญา  โสภาศรี
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 52.3 เข้าร่วม 9 1. นายสุรสิทธิ์  คฤคราช
 
1. นางสาวนิตยา  ภูมี
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 53.25 เข้าร่วม 11 1. นายณัฐกร  บุญให้
2. นายปาฏิหาริย์  มะโรงรัตน์
3. เด็กชายอนุวัฒน์  ทรัพย์มณีกุล
 
1. นางสาววรัญญา  โสภาศรี
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 72 เงิน 5 1. นางสาวจันทร์เพ็ญ  ทีใหญ่
2. นางสาวสุภัทรา  เขตสมุทร
3. นางสาวอาทิตยา  วังเจริญ
 
1. นางสาวนิตยา  ภูมี
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 76 เงิน 6 1. เด็กหญิงจิดาภา  ปั้นทอง
2. เด็กหญิงปภาดา  อยู่มณเฑียร
 
1. นายสันติ  เกตุผาสุข
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม 1. นางสาวกชกร  ทับไทย
2. นางสาวอาทิตยา  มะริด
 
1. นายสันติ  เกตุผาสุข
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 68 ทองแดง 10 1. เด็กหญิงสิรินดา  ไชยสิทธิ์
2. เด็กหญิงเกศรินทร์  กองสุข
 
1. นางสาวพาณิพัค  ต้นพรหม
 
14 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 5 เข้าร่วม 12 1. เด็กหญิงพิชญ์สินี  ธรรมสุนทร
 
1. นางนภัสภรณ์  เจียมวรัชสกุล
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 51 เข้าร่วม 11 1. นายชวกร  คิดไมตรีจิตร
 
1. นางสายชล  โตสวัสดิ์
 
16 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายชนิสร  เกื้อสกุล
2. เด็กชายนภัทร  ใหญ่กว่าวงศ์
3. เด็กชายแก้วศธร  พรมไพสน
 
1. นางจารุวรรณ  ผิวคำ
2. นางสาวพัชรินทร์  พัฒน์ธนกฤษศิริ
 
17 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 65 ทองแดง 6 1. เด็กชายพลวิชญ์  ขวนขวายทรัพย์
2. เด็กชายพัชรพล  วรรณแสง
 
1. นางสาววันเพ็ญ  แสงจันทร์
2. นายสมชาย  หาญเศรษฐสุข
 
18 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 55 เข้าร่วม 10 1. นายรัชชานนท์  เหลี่ยมสุวรรณ
2. นายสุรินทร์  ศิริจันทร์
 
1. นางพัณณ์ชิตา  สุขคุ้ม
2. นางนภัสภรณ์  เจียมวรัชสกุล
 
19 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 8 เข้าร่วม 14 1. เด็กชายชาญเมธา  ทวีสุข
 
1. นายศิวพันธ์  อังคุระษี
 
20 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 12 1. เด็กหญิงอำพร  หาวิชา
2. เด็กหญิงเพ็ชรนภา  พึ่งตน
 
1. นางสายชล  โตสวัสดิ์
2. นางสาววันเพ็ญ  แสงจันทร์
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 50 เข้าร่วม 10 1. นายกฤษณะ  หินตะ
 
1. นางนภัสภรณ์  เจียมวรัชสกุล
 
22 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 48.5 เข้าร่วม 5 1. เด็กหญิงสุพพัตรา  สุขคุ้ม
 
1. นางพัณณ์ชิตา  สุขคุ้ม
 
23 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 4.41 เข้าร่วม 11 1. นางสาวธัญชนก  อมาตยกุล
 
1. นางสาวพัชรินทร์  พัฒน์ธนกฤษศิริ
 
24 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 69 ทองแดง 9 1. เด็กชายพงษ์พิชญ์  แม้นพยัคฆ์
2. เด็กชายพลวิชญ์  ขวนขวายทรัพย์
3. เด็กหญิงพิชญ์สินี  ธรรมสุนทร
 
1. นางนีรนุช  นิลพันธุ์
2. นางมัจฉา  กุนาคำ
 
25 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 79.5 เงิน 5 1. นายชวกร  คิดไมตรีจิตร
2. นางสาวนิศารัตน์  เฟื่องฟูรัตน์
3. นายพงษ์เทพ  ถาบุญเรือง
 
1. นางสาวสุจิตตา  แก้วปราณี
2. นางสาวศิรินาฎ  สุดทีป
 
26 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 71.2 เงิน 8 1. เด็กหญิงธัญธร  พูลสวัสดิ์
2. เด็กหญิงศศิธร  ธรรมสวัสดิ์
3. เด็กหญิงสุนันทินี  พรหมช่วย
 
1. นางมนัสนันท์  มงคลสุข
2. นางสาวสุวิษา  ไกรฉวี
 
27 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 68.81 ทองแดง 6 1. นางสาวปยวรรณ  สุริยกันต์
2. นางสาวปิยพร  แก้วนุช
3. นางสาววัลญา  โชติช่วง
 
1. นางสาวสุปราณี  กิตติวรเชฎฐ์
2. นางสาวสริยา  กาญจนคลอด
 
28 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 72.8 เงิน 11 1. เด็กหญิงฑิฆัมพร  แจ้งเอี่ยม
2. เด็กหญิงมาริสา  คงมั่น
3. เด็กหญิงแพรวา  พงษ์สุข
 
1. นางสาวสโรชา  บุญสุทธิ
2. นางสาวณัฏฐณิชา  สายป่าน
 
29 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 71.6 เงิน 11 1. นางสาวพัทธนันท์  เพิ่มสกุล
2. นางสาววรกานต์  งามตรง
3. นางสาวอาริยา  จั่นมณี
 
1. นางนิธินาถ  ล้อสินคำ
2. นายสุรโชค  สังฆธรรม
 
30 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 88 ทอง 5 1. นางสาวคฑามาศ  มีมั่งคั่ง
2. นางสาวณัฐฐินันท์  สุดอาสา
3. นางสาววาริณี  แสนเจ๊ก
4. นายสรวิศ  สนธิพงษ์
5. นางสาวสุทินา  บุญชู
 
1. นางสาวนงนุช  ปานาพุทธ
2. นางธีรนุช  ป้องเพชร
 
31 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายกิติพงค์  ทับแก้ว
2. เด็กหญิงณภัทร  คชรินทร์
3. เด็กชายภรัญยู  นุ่นคำ
4. เด็กหญิงภัทรานิษฐ  ผลทวี
5. เด็กหญิงเกตุญาณศิริ  สีหลวงเพชร
 
1. นางณัฐพัชร์  พิพิธ
 
32 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 73.3 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวจิตรกัญญา  ชัยยะ
2. นางสาวนันทิตา  ประสาทสูง
3. นางสาวมธุรดา  สุวรรณรัตน์
4. นางสาวมุนา  โสมเมา
5. นางสาววรรณกานต์  เหมือนขาว
 
1. นางอรปภา  สงวนกิจ
 
33 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 72.75 เงิน 11 1. เด็กหญิงกัลยรัตน์  ปานเปี่ยมเกียรติ์
 
1. นางสาวสิรีธร  จันทร์ลอย
 
34 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 87 ทอง 6 1. นางสาวสินีนาถ  รัตนภูผา
 
1. นางสุนิสา  นิลฉวี
 
35 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 84.5 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงมินตรา  ส้มกลิ่น
2. เด็กชายรัตนพันธ์  ประเสริฐทรัพย์
 
1. นางณิชาพร  เมืองศิริ
 
36 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 77.4 เงิน 5 1. นางสาวชนกสุดา  จันทร์มณี
2. นายธรรมราช  สมสุข
 
1. นางพวงผกา  กงมนต์
 
37 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายจตุรภัทร  คุณบุราณ
2. เด็กชายณัฐพล  ประกอบธรรม
3. เด็กชายณัฐพล  สีต๊ะสาร
4. เด็กชายปฏิญญา  ประธาน
5. เด็กชายผดุงเดช  คิดโสดา
6. เด็กชายพิพรรช  จันทวงษ์
7. เด็กชายวรโชติ  ปลื้มผล
 
1. นายฉลอง  โตสวัสดิ์
2. นายธนพล  ศรีโพธิ์กลาง
 
38 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 87 ทอง 5 1. เด็กหญิงชนากานต์  ไหมแพง
2. เด็กหญิงธมนวรรณ  ชินตะขบ
 
1. นายวิวัฒน์ชันรินทร์  ประสูติ
 
39 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 81 ทอง 10 1. นายศุภกร  ป้องพิมพ์
2. นางสาวสิรีธร  สัตตพรชัย
 
1. นายอรรถวุฒิ  เกียรติสุข
 
40 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 63 ทองแดง 10 1. เด็กหญิงสุพพัตรา  สุขคุ้ม
 
1. นางสาวเจนจิรา  ฉนังกลาง
 
41 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ 1. นายชลัท  ศรีลาชัย
 
1. นางสาวเจนจิรา  ฉนังกลาง
 
42 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงกัลยรัตน์  บุญคง
 
1. นายณัฐพล  โหมดบำรุง
 
43 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 81.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายธนพนธ์  หะซัน
 
1. นายนพดล  กิมกัว
 
44 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 74.67 เงิน 7 1. เด็กหญิงสิระมณี  ศรีกำปัง
 
1. นายสมพงษ์  ระติเดช
 
45 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 86.33 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกนกพร  เวทวิทยากิจ
 
1. นายนพดล  กิมกัว
 
46 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 82.66 ทอง ชนะเลิศ 1. นายธนพนธ์   หะชัน
 
1. นายนพดล  กิมกัว
 
47 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 84 ทอง 4 1. นางสาววาสินี  คชกูล
 
1. นายนพดล  กิมกัว
 
48 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 72.67 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายธนธรณ์  หลำวรรณะ
 
1. นายสมพงษ์  ระติเดช
 
49 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 77 เงิน 4 1. เด็กหญิงฐิตาภา  คำทา
 
1. นายสมพงษ์  ระติเดช
 
50 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 80.33 ทอง 4 1. นายอรรถนนท์  แบบพิมาย
 
1. นายนพดล  กิมกัว
 
51 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 80.66 ทอง 6 1. นางสาววาสินี  คชกูล
 
1. นายนพดล  กิมกัว
 
52 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 88.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกัณชณิกา  แก้ววงศา
2. เด็กหญิงผกามาศ  ปิงสุแสน
3. เด็กหญิงพัชร์ศศิ  ได้บุญ
4. เด็กหญิงวิชญา  สุ่มมาตย์
5. เด็กหญิงสุพิชญา  อุปมา
6. เด็กหญิงอรุณวรรณ  แสวงผล
 
1. นางสาววรัญญา  บุตรศรีภูมิ
2. นายณัฐพล  โหมดบำรุง
 
53 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 87.4 ทอง 5 1. เด็กหญิงกัลยาณี  แท่นทอง
2. เด็กหญิงชนิกา  ใหม่เลี้ยง
3. เด็กหญิงธัญญ์สิน  อัครกิจติโภคิน
4. เด็กหญิงนาระดา  พลหงษ์
5. เด็กหญิงบงกชกร  นนทิวรรธน์เมธี
6. เด็กหญิงศริณญา  สารพิทักษ์
 
1. นางสาววรัญญา  บุตรศรีภูมิ
2. นายณัฐพล  โหมดบำรุง
 
54 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 88.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวกนกวรรณ  มั่นมาก
2. นางสาวจันทรวรรณ  ขาวสอาด
3. นางสาวจินดาภรณ์  แซ่เต็น
4. นางสาวจิราพร  สุวรรณวิสุทธิ์
5. นางสาวฐิตาภรณ์  นพรัตน์
6. นางสาวนันทพร  วงษ์สูง
7. นางสาวอริศา  สมนึก
 
1. นางสาววรัญญา  บุตรศรีภูมิ
2. นายณัฐพล  โหมดบำรุง
 
55 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงสิริภัทร  เวทรังสิการ
 
1. นางสิริวรรณ  หาความสุข
 
56 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม 1. นายปัณณทัต  มานะที
 
1. Mrs.Fon Lilian  Afor
 
57 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 69 ทองแดง 5 1. เด็กชายกิตติพงษ์  ทับแก้ว
2. เด็กหญิงฑิฆัมพร  แจ้งเอี่ยม
 
1. นางสาวจรรยาวรรธน์  พิมหะศิริ
2. Mr.Motale Harris  Moliki
 
58 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาววันวิสาข์  ทองอนันต์
 
1. นางสาวจรรยาวรรธน์  พิมหะศิริ
 
59 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 85.75 ทอง 5 1. นางสาวฐิติกานต์  แซ่ลิ้ม
2. นางสาวณัชชา  สิทธิกุล
3. นางสาวนภาสิริ  มะตูม
4. นายนาวิน  เซ็ง
5. นายภานุวัฒน์  ทองเวียง
6. นายศุภกร  ป้องพิมพ์
7. นายสุรวุฒิ  โพธิ์แข็ง
 
1. นายวรรณเพ็ญ  เสน่ห์
2. นายอรรถวุฒิ  เกียรติสุข
 
60 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 76.8 เงิน 4 1. เด็กหญิงฐานิกา  สาระเวก
2. เด็กหญิงปวันรัตน์  สีคำ
3. เด็กหญิงโสภา  หินพิเศษ
 
1. นางสาวกานต์สินี  ยะคำ
2. นางสาวแววนิดา  ด้วงคำภา
 
61 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 66 ทองแดง 8 1. นางสาวนิลยา  ชินศิลป์
2. นางสาวบุษกร  สุกใส
3. นางสาวมีนธกานต์  โพธิ์รอด
 
1. นางสาวกานต์สินี  ยะคำ
2. นางสาวแววนิดา  ด้วงคำภา
 
62 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายพัชรพล   วรรณแสง
2. เด็กชายภัทรดนัย   โกศล
 
1. นางสาวกาญจนา  เกตุรามฤทธิ์
2. นายฐิติพงษ์  หงษ์น้อย
 
63 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 78 เงิน 7 1. เด็กชายนันทกร   ใจยะสาร
2. เด็กชายมณเฑียร   หลงโทดา
 
1. นางภัทราวดี  สนั่นเอื้อ
2. นายธนงศักดิ์  มะลิลา
 
64 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 85 ทอง 5 1. เด็กชายอัมรินทร์   ผาติเสนะ
2. เด็กชายอัษฎายุทธ  ดาวรุ่ง
 
1. นายฐิติพงษ์  หงษ์น้อย
2. นายธนงศักดิ์  มะลิลา
 
65 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวกุสุม   กันทะวงค์
2. นายฐิติวุฒน์   นาคกัน
 
1. นายฐิติพงษ์  หงษ์น้อย
2. นางสาวกาญจนา  เกตุรามฤทธิ์
 
66 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงจิตรวรรณ   พิกุลทอง
2. เด็กหญิงณัฐณิชา   ชื่นสบาย
 
1. นางสาวกาญจนา  เกตุรามฤทธิ์
2. นายฐิติพงษ์  หงษ์น้อย
 
67 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายนฤสรณ์   ประดิษฐ์ค่าย
2. เด็กชายปฏิญญา   พวงยิ้มน้อย
 
1. นางปุณยนุช  ศรีโสภา
2. นางภัทราวดี  สนั่นเอื้อ
 
68 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 86 ทอง 4 1. เด็กหญิงกุลนัฐ   ขาวพลับ
2. เด็กหญิงสุพิชญา   ชัยวงศ์
 
1. นางปุณยนุช  ศรีโสภา
2. นายฐิติพงษ์  หงษ์น้อย
 
69 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 82 ทอง 6 1. นางสาวศิริมา   เปลี่ยนดิษฐ
2. นางสาวอารียา   อัปการัตน์
 
1. นางปุณยนุช  ศรีโสภา
2. นายฐิติพงษ์  หงษ์น้อย
 
70 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 83 ทอง 4 1. เด็กชายธมนวรรณ  ชินตะขบ
2. เด็กหญิงพรรณวดี  อันสีสะ
3. เด็กหญิงวนิดา  เกียรติก้องภพ
 
1. นางนิรมล  วารีรัตนโรจน์
 
71 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 80.5 ทอง 4 1. นางสาวชนาพร  พรหมหาญ
2. นางสาวฐานิดา  กุบขุนทด
3. นางสาวสุภาดา  อินทร์ประชา
 
1. นางนิรมล  วารีรัตนโรจน์
 
72 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  คำหลี
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  ยมจินดา
3. เด็กชายรัชพล  สีสัง
 
1. นายภควัฒน์  บุญจริง
2. นางปารณีย์  บุญจริง
 
73 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 90.8 ทอง 6 1. นางสาวศตพร  ยืนยง
2. นางสาวสมร  กานา
3. นางสาวสุวษา  สุขสวัสดิ์
 
1. นายภควัฒน์  บุญจริง
2. นางปารณีย์  บุญจริง
 
74 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 93.67 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกัลยรัตน์  แซ่ตั่น
2. เด็กหญิงปองกานต์  แซ่ตั่น
3. เด็กหญิงมนฑการนต์  ศรีโยธา
 
1. นางนงเยาว์  ยิ่งกว่าชาติ
 
75 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 83.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวชุตินันท์  วรวงษ์
2. นายณัฐวุฒิ  คล่องใจ
3. นายธนพล  สุธรรม
 
1. นางนงเยาว์  ยิ่งกว่าชาติ
2. นายชำนาญ  คงมั่น
 
76 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.4-ม.6 -1 - 1. นายพัฒนะศักดิ์  ตาปาน
2. นายอนาวิล  เจนดง
3. นายอัษฎาวิทย์  อิ่นแก้ว
 
1. นางสาวดุษฎี  สุประดิษฐ