สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้ำ สพม. เขต ๑๘ (ชลบุรี,ระยอง)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต18 ระยอง1
ระหว่าง วันที่ 2 - 9 เดือน ตุลาคม. พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 52.3 เข้าร่วม 9 1. นายสุรสิทธิ์  คฤคราช
 
1. นางสาวนิตยา  ภูมี
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 53.25 เข้าร่วม 11 1. นายณัฐกร  บุญให้
2. นายปาฏิหาริย์  มะโรงรัตน์
3. เด็กชายอนุวัฒน์  ทรัพย์มณีกุล
 
1. นางสาววรัญญา  โสภาศรี
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม 1. นางสาวกชกร  ทับไทย
2. นางสาวอาทิตยา  มะริด
 
1. นายสันติ  เกตุผาสุข
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 5 เข้าร่วม 12 1. เด็กหญิงพิชญ์สินี  ธรรมสุนทร
 
1. นางนภัสภรณ์  เจียมวรัชสกุล
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 51 เข้าร่วม 11 1. นายชวกร  คิดไมตรีจิตร
 
1. นางสายชล  โตสวัสดิ์
 
6 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 55 เข้าร่วม 10 1. นายรัชชานนท์  เหลี่ยมสุวรรณ
2. นายสุรินทร์  ศิริจันทร์
 
1. นางพัณณ์ชิตา  สุขคุ้ม
2. นางนภัสภรณ์  เจียมวรัชสกุล
 
7 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 8 เข้าร่วม 14 1. เด็กชายชาญเมธา  ทวีสุข
 
1. นายศิวพันธ์  อังคุระษี
 
8 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 12 1. เด็กหญิงอำพร  หาวิชา
2. เด็กหญิงเพ็ชรนภา  พึ่งตน
 
1. นางสายชล  โตสวัสดิ์
2. นางสาววันเพ็ญ  แสงจันทร์
 
9 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 50 เข้าร่วม 10 1. นายกฤษณะ  หินตะ
 
1. นางนภัสภรณ์  เจียมวรัชสกุล
 
10 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 48.5 เข้าร่วม 5 1. เด็กหญิงสุพพัตรา  สุขคุ้ม
 
1. นางพัณณ์ชิตา  สุขคุ้ม
 
11 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 4.41 เข้าร่วม 11 1. นางสาวธัญชนก  อมาตยกุล
 
1. นางสาวพัชรินทร์  พัฒน์ธนกฤษศิริ
 
12 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงสิริภัทร  เวทรังสิการ
 
1. นางสิริวรรณ  หาความสุข
 
13 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม 1. นายปัณณทัต  มานะที
 
1. Mrs.Fon Lilian  Afor