สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้ำ สพม. เขต ๑๘ (ชลบุรี,ระยอง)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต18 ระยอง1
ระหว่าง วันที่ 2 - 9 เดือน ตุลาคม. พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 62 ทองแดง 13 1. เด็กหญิงศศิประภา  สาระเวก
 
1. นางสาวนฤมล  บดนอก
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 67 ทองแดง 10 1. นางสาวกมลรัตน์  พัฒน์ฤกษ์สินธุ์
 
1. นางสาวนฤมล  บดนอก
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 66 ทองแดง 12 1. นางสาวขวัญชนก  อารีย์
 
1. นางพรรณทิพย์  ศรีประเสริฐ
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 62 ทองแดง 10 1. นางสาวทิพยดา  เกิดสี
 
1. นางสาวแววนิดา  ด้วงคำภา
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 68 ทองแดง 10 1. เด็กหญิงสิรินดา  ไชยสิทธิ์
2. เด็กหญิงเกศรินทร์  กองสุข
 
1. นางสาวพาณิพัค  ต้นพรหม
 
6 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 65 ทองแดง 6 1. เด็กชายพลวิชญ์  ขวนขวายทรัพย์
2. เด็กชายพัชรพล  วรรณแสง
 
1. นางสาววันเพ็ญ  แสงจันทร์
2. นายสมชาย  หาญเศรษฐสุข
 
7 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 69 ทองแดง 9 1. เด็กชายพงษ์พิชญ์  แม้นพยัคฆ์
2. เด็กชายพลวิชญ์  ขวนขวายทรัพย์
3. เด็กหญิงพิชญ์สินี  ธรรมสุนทร
 
1. นางนีรนุช  นิลพันธุ์
2. นางมัจฉา  กุนาคำ
 
8 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 68.81 ทองแดง 6 1. นางสาวปยวรรณ  สุริยกันต์
2. นางสาวปิยพร  แก้วนุช
3. นางสาววัลญา  โชติช่วง
 
1. นางสาวสุปราณี  กิตติวรเชฎฐ์
2. นางสาวสริยา  กาญจนคลอด
 
9 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 63 ทองแดง 10 1. เด็กหญิงสุพพัตรา  สุขคุ้ม
 
1. นางสาวเจนจิรา  ฉนังกลาง
 
10 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 69 ทองแดง 5 1. เด็กชายกิตติพงษ์  ทับแก้ว
2. เด็กหญิงฑิฆัมพร  แจ้งเอี่ยม
 
1. นางสาวจรรยาวรรธน์  พิมหะศิริ
2. Mr.Motale Harris  Moliki
 
11 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 66 ทองแดง 8 1. นางสาวนิลยา  ชินศิลป์
2. นางสาวบุษกร  สุกใส
3. นางสาวมีนธกานต์  โพธิ์รอด
 
1. นางสาวกานต์สินี  ยะคำ
2. นางสาวแววนิดา  ด้วงคำภา