สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้ำ สพม. เขต ๑๘ (ชลบุรี,ระยอง)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต18 ระยอง1
ระหว่าง วันที่ 2 - 9 เดือน ตุลาคม. พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 76 เงิน 6 1. เด็กหญิงสุวนันท์  วิเชียรแลง
 
1. นางพรรณทิพย์  ศรีประเสริฐ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 72 เงิน 5 1. นางสาวจันทร์เพ็ญ  ทีใหญ่
2. นางสาวสุภัทรา  เขตสมุทร
3. นางสาวอาทิตยา  วังเจริญ
 
1. นางสาวนิตยา  ภูมี
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 76 เงิน 6 1. เด็กหญิงจิดาภา  ปั้นทอง
2. เด็กหญิงปภาดา  อยู่มณเฑียร
 
1. นายสันติ  เกตุผาสุข
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 79.5 เงิน 5 1. นายชวกร  คิดไมตรีจิตร
2. นางสาวนิศารัตน์  เฟื่องฟูรัตน์
3. นายพงษ์เทพ  ถาบุญเรือง
 
1. นางสาวสุจิตตา  แก้วปราณี
2. นางสาวศิรินาฎ  สุดทีป
 
5 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 71.2 เงิน 8 1. เด็กหญิงธัญธร  พูลสวัสดิ์
2. เด็กหญิงศศิธร  ธรรมสวัสดิ์
3. เด็กหญิงสุนันทินี  พรหมช่วย
 
1. นางมนัสนันท์  มงคลสุข
2. นางสาวสุวิษา  ไกรฉวี
 
6 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 72.8 เงิน 11 1. เด็กหญิงฑิฆัมพร  แจ้งเอี่ยม
2. เด็กหญิงมาริสา  คงมั่น
3. เด็กหญิงแพรวา  พงษ์สุข
 
1. นางสาวสโรชา  บุญสุทธิ
2. นางสาวณัฏฐณิชา  สายป่าน
 
7 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 71.6 เงิน 11 1. นางสาวพัทธนันท์  เพิ่มสกุล
2. นางสาววรกานต์  งามตรง
3. นางสาวอาริยา  จั่นมณี
 
1. นางนิธินาถ  ล้อสินคำ
2. นายสุรโชค  สังฆธรรม
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 73.3 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวจิตรกัญญา  ชัยยะ
2. นางสาวนันทิตา  ประสาทสูง
3. นางสาวมธุรดา  สุวรรณรัตน์
4. นางสาวมุนา  โสมเมา
5. นางสาววรรณกานต์  เหมือนขาว
 
1. นางอรปภา  สงวนกิจ
 
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 72.75 เงิน 11 1. เด็กหญิงกัลยรัตน์  ปานเปี่ยมเกียรติ์
 
1. นางสาวสิรีธร  จันทร์ลอย
 
10 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 77.4 เงิน 5 1. นางสาวชนกสุดา  จันทร์มณี
2. นายธรรมราช  สมสุข
 
1. นางพวงผกา  กงมนต์
 
11 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 74.67 เงิน 7 1. เด็กหญิงสิระมณี  ศรีกำปัง
 
1. นายสมพงษ์  ระติเดช
 
12 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 72.67 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายธนธรณ์  หลำวรรณะ
 
1. นายสมพงษ์  ระติเดช
 
13 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 77 เงิน 4 1. เด็กหญิงฐิตาภา  คำทา
 
1. นายสมพงษ์  ระติเดช
 
14 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาววันวิสาข์  ทองอนันต์
 
1. นางสาวจรรยาวรรธน์  พิมหะศิริ
 
15 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 76.8 เงิน 4 1. เด็กหญิงฐานิกา  สาระเวก
2. เด็กหญิงปวันรัตน์  สีคำ
3. เด็กหญิงโสภา  หินพิเศษ
 
1. นางสาวกานต์สินี  ยะคำ
2. นางสาวแววนิดา  ด้วงคำภา
 
16 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 78 เงิน 7 1. เด็กชายนันทกร   ใจยะสาร
2. เด็กชายมณเฑียร   หลงโทดา
 
1. นางภัทราวดี  สนั่นเอื้อ
2. นายธนงศักดิ์  มะลิลา