สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้ำ สพม. เขต ๑๘ (ชลบุรี,ระยอง)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต18 ระยอง1
ระหว่าง วันที่ 2 - 9 เดือน ตุลาคม. พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 80 ทอง 13 1. เด็กหญิงมัชณิตา  เหล่าฤทธิไกร
 
1. นางสาวกานต์สินี  ยะคำ
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 88 ทอง 5 1. นางสาวคฑามาศ  มีมั่งคั่ง
2. นางสาวณัฐฐินันท์  สุดอาสา
3. นางสาววาริณี  แสนเจ๊ก
4. นายสรวิศ  สนธิพงษ์
5. นางสาวสุทินา  บุญชู
 
1. นางสาวนงนุช  ปานาพุทธ
2. นางธีรนุช  ป้องเพชร
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 87 ทอง 6 1. นางสาวสินีนาถ  รัตนภูผา
 
1. นางสุนิสา  นิลฉวี
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 84.5 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงมินตรา  ส้มกลิ่น
2. เด็กชายรัตนพันธ์  ประเสริฐทรัพย์
 
1. นางณิชาพร  เมืองศิริ
 
5 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายจตุรภัทร  คุณบุราณ
2. เด็กชายณัฐพล  ประกอบธรรม
3. เด็กชายณัฐพล  สีต๊ะสาร
4. เด็กชายปฏิญญา  ประธาน
5. เด็กชายผดุงเดช  คิดโสดา
6. เด็กชายพิพรรช  จันทวงษ์
7. เด็กชายวรโชติ  ปลื้มผล
 
1. นายฉลอง  โตสวัสดิ์
2. นายธนพล  ศรีโพธิ์กลาง
 
6 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 87 ทอง 5 1. เด็กหญิงชนากานต์  ไหมแพง
2. เด็กหญิงธมนวรรณ  ชินตะขบ
 
1. นายวิวัฒน์ชันรินทร์  ประสูติ
 
7 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 81 ทอง 10 1. นายศุภกร  ป้องพิมพ์
2. นางสาวสิรีธร  สัตตพรชัย
 
1. นายอรรถวุฒิ  เกียรติสุข
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ 1. นายชลัท  ศรีลาชัย
 
1. นางสาวเจนจิรา  ฉนังกลาง
 
9 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 81.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายธนพนธ์  หะซัน
 
1. นายนพดล  กิมกัว
 
10 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 86.33 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกนกพร  เวทวิทยากิจ
 
1. นายนพดล  กิมกัว
 
11 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 82.66 ทอง ชนะเลิศ 1. นายธนพนธ์   หะชัน
 
1. นายนพดล  กิมกัว
 
12 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 84 ทอง 4 1. นางสาววาสินี  คชกูล
 
1. นายนพดล  กิมกัว
 
13 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 80.33 ทอง 4 1. นายอรรถนนท์  แบบพิมาย
 
1. นายนพดล  กิมกัว
 
14 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 80.66 ทอง 6 1. นางสาววาสินี  คชกูล
 
1. นายนพดล  กิมกัว
 
15 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 88.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกัณชณิกา  แก้ววงศา
2. เด็กหญิงผกามาศ  ปิงสุแสน
3. เด็กหญิงพัชร์ศศิ  ได้บุญ
4. เด็กหญิงวิชญา  สุ่มมาตย์
5. เด็กหญิงสุพิชญา  อุปมา
6. เด็กหญิงอรุณวรรณ  แสวงผล
 
1. นางสาววรัญญา  บุตรศรีภูมิ
2. นายณัฐพล  โหมดบำรุง
 
16 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 87.4 ทอง 5 1. เด็กหญิงกัลยาณี  แท่นทอง
2. เด็กหญิงชนิกา  ใหม่เลี้ยง
3. เด็กหญิงธัญญ์สิน  อัครกิจติโภคิน
4. เด็กหญิงนาระดา  พลหงษ์
5. เด็กหญิงบงกชกร  นนทิวรรธน์เมธี
6. เด็กหญิงศริณญา  สารพิทักษ์
 
1. นางสาววรัญญา  บุตรศรีภูมิ
2. นายณัฐพล  โหมดบำรุง
 
17 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 88.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวกนกวรรณ  มั่นมาก
2. นางสาวจันทรวรรณ  ขาวสอาด
3. นางสาวจินดาภรณ์  แซ่เต็น
4. นางสาวจิราพร  สุวรรณวิสุทธิ์
5. นางสาวฐิตาภรณ์  นพรัตน์
6. นางสาวนันทพร  วงษ์สูง
7. นางสาวอริศา  สมนึก
 
1. นางสาววรัญญา  บุตรศรีภูมิ
2. นายณัฐพล  โหมดบำรุง
 
18 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 85.75 ทอง 5 1. นางสาวฐิติกานต์  แซ่ลิ้ม
2. นางสาวณัชชา  สิทธิกุล
3. นางสาวนภาสิริ  มะตูม
4. นายนาวิน  เซ็ง
5. นายภานุวัฒน์  ทองเวียง
6. นายศุภกร  ป้องพิมพ์
7. นายสุรวุฒิ  โพธิ์แข็ง
 
1. นายวรรณเพ็ญ  เสน่ห์
2. นายอรรถวุฒิ  เกียรติสุข
 
19 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายพัชรพล   วรรณแสง
2. เด็กชายภัทรดนัย   โกศล
 
1. นางสาวกาญจนา  เกตุรามฤทธิ์
2. นายฐิติพงษ์  หงษ์น้อย
 
20 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 85 ทอง 5 1. เด็กชายอัมรินทร์   ผาติเสนะ
2. เด็กชายอัษฎายุทธ  ดาวรุ่ง
 
1. นายฐิติพงษ์  หงษ์น้อย
2. นายธนงศักดิ์  มะลิลา
 
21 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายนฤสรณ์   ประดิษฐ์ค่าย
2. เด็กชายปฏิญญา   พวงยิ้มน้อย
 
1. นางปุณยนุช  ศรีโสภา
2. นางภัทราวดี  สนั่นเอื้อ
 
22 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 86 ทอง 4 1. เด็กหญิงกุลนัฐ   ขาวพลับ
2. เด็กหญิงสุพิชญา   ชัยวงศ์
 
1. นางปุณยนุช  ศรีโสภา
2. นายฐิติพงษ์  หงษ์น้อย
 
23 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 82 ทอง 6 1. นางสาวศิริมา   เปลี่ยนดิษฐ
2. นางสาวอารียา   อัปการัตน์
 
1. นางปุณยนุช  ศรีโสภา
2. นายฐิติพงษ์  หงษ์น้อย
 
24 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 83 ทอง 4 1. เด็กชายธมนวรรณ  ชินตะขบ
2. เด็กหญิงพรรณวดี  อันสีสะ
3. เด็กหญิงวนิดา  เกียรติก้องภพ
 
1. นางนิรมล  วารีรัตนโรจน์
 
25 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 80.5 ทอง 4 1. นางสาวชนาพร  พรหมหาญ
2. นางสาวฐานิดา  กุบขุนทด
3. นางสาวสุภาดา  อินทร์ประชา
 
1. นางนิรมล  วารีรัตนโรจน์
 
26 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 90.8 ทอง 6 1. นางสาวศตพร  ยืนยง
2. นางสาวสมร  กานา
3. นางสาวสุวษา  สุขสวัสดิ์
 
1. นายภควัฒน์  บุญจริง
2. นางปารณีย์  บุญจริง
 
27 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 93.67 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกัลยรัตน์  แซ่ตั่น
2. เด็กหญิงปองกานต์  แซ่ตั่น
3. เด็กหญิงมนฑการนต์  ศรีโยธา
 
1. นางนงเยาว์  ยิ่งกว่าชาติ
 
28 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 83.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวชุตินันท์  วรวงษ์
2. นายณัฐวุฒิ  คล่องใจ
3. นายธนพล  สุธรรม
 
1. นางนงเยาว์  ยิ่งกว่าชาติ
2. นายชำนาญ  คงมั่น