สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนระยองวิทยาคม นิคมอุตสาหกรรม สพม. เขต ๑๘ (ชลบุรี,ระยอง)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต18 ระยอง1
ระหว่าง วันที่ 2 - 9 เดือน ตุลาคม. พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 60 ทองแดง 15 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  เถื่อนดา
 
1. นางชัญภัทขนิษฐ์  เหี้ยมหาญ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 67 ทองแดง 10 1. นางสาวฐานัฐ  เอมอยู่
 
1. นางสาวนันทิกาญจน์  ทรัพย์ชัชวาล
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 64.5 ทองแดง 13 1. เด็กชายพรมพราย  จันทร์ดี
 
1. นางชัญภัทขนิษฐ์  เหี้ยมหาญ
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวประภาพร  มูลชาตรี
 
1. นางชัญภัทขนิษฐ์  เหี้ยมหาญ
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 87.25 ทอง 6 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  สีภู
 
1. นางอำนวย  ใจหวัง
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 72 เงิน 6 1. นางสาวจิรกานต์  แย้มพจนา
 
1. นางอำนวย  ใจหวัง
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงจันนภา  แสงกล้า
 
1. นางอรพิน  คุ้มเดช
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาววันวิสาข์  โสมงาม
 
1. นางอรพิน  คุ้มเดช
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 1 เข้าร่วม 9 1. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  รักษา
2. เด็กชายวรรณชัย  พรมคุณ
 
1. นางสาวนันทิกาญจน์  ทรัพย์ชัชวาล
2. นางชัญภัทขนิษฐ์  เหี้ยมหาญ
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 75 เงิน 7 1. เด็กหญิงบุษกร  เพิ่มตระกูล
2. เด็กหญิงปิยะธิดา  อุทโท
 
1. นางชัญภัทขนิษฐ์  เหี้ยมหาญ
2. นางสาวนันทิกาญจน์  ทรัพย์ชัชวาล
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 87.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาววิภาพร  สมจิตร
 
1. นางสาวนันทิกาญจน์  ทรัพย์ชัชวาล
 
12 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 30 เข้าร่วม 8 1. เด็กชายพลธวัฒน์  วิรุณพันธ์
 
1. นางสาวอังคณา  ภู่มณี
 
13 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 28 เข้าร่วม 9 1. นายไชยพศ  วังพรม
 
1. นางสาวอังคณา  ภู่มณี
 
14 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 73 เงิน 6 1. เด็กชายกิตติโชติ  โสดา
2. เด็กชายจิรายุทธ  บุรุษชาติ
 
1. นายพัทธนันท์  ธรรมวัตร
2. นายอิทธิ  ซ้ายสุพรรณ
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 66 ทองแดง 7 1. นายกฤษณะ  แวงวรรณ
 
1. นายพัทธนันท์  ธรรมวัตร
 
16 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 28.5 เข้าร่วม 11 1. เด็กชายวิทวัส  โพธิ์สว่าง
 
1. นางสาวชลันดา  ปัญญาชิต
 
17 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 41.41 เข้าร่วม 6 1. นางสาวอนุสรา  อุดมสุวรรณ
 
1. นางสาวชลันดา  ปัญญาชิต
 
18 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 61 ทองแดง 11 1. นางสาวจารุวรรณ  ทองสาร
2. นางสาวสุดาฉัตร  ดาวเหนือ
3. นายอนุชา  สีภู
 
1. นางสาวจุฑามาศ  บุญชาติ
2. นายกฤษณพน  ทับประโคน
 
19 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 84 ทอง 5 1. นางสาวนภัสวรรณ  จันทะวงค์
2. นางสาวอินทิพร  จันทร์อ่ำ
3. นางสาวเรณุกา  มาติน
 
1. นายกฤษณพน  ทับประโคน
2. นางสาวจุฑามาศ  บุญชาติ
 
20 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายธีรไนย  พลดาหาญ
2. เด็กชายเอกราช   อาจศึก
 
1. นางสาวเมวิกา  สีมานนท์
2. นางสาวจริยา  ทัพทะมาตย์
 
21 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 76 เงิน 6 1. เด็กชายกฤษณ์ชัย  เทียนทอง
2. เด็กชายศุภวิชญ์  มีศรี
 
1. นางสาวจริยา  ทัพทะมาตย์
2. นางสาวเมวิกา  สีมานนท์
 
22 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 89 ทอง 5 1. นางสาวตรียาภรณ์  ใจขัน
 
1. นางสาวจันทิมา  ทรัพย์จันทร์
 
23 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 64.6 ทองแดง 14 1. เด็กชายนัทธนนท์  เย็นมานัส
2. เด็กหญิงปิยวรรณ  อยู่คง
 
1. นางสาวปรียฉัตร  กิกลิ้ง
2. นางสาวนุชกานต์  รัตนศรีสุข
 
24 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 67.6 ทองแดง 12 1. นายณัฐพงษ์  ปานทิม
2. นางสาวนภัสสร  โชติชัย
 
1. นายศตพล  เหลืองอุทัย
2. นางสาวอุไร  แผ่นงา
 
25 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 85 ทอง 7 1. เด็กหญิงสงกรานต์  ศุภชัย
2. เด็กหญิงสิริวิมล  ชัยวุฒิ
 
1. นายจักรพันธ์  โคตะมา
2. นายเรืองฤทธิ์  อินทนิล
 
26 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 82 ทอง 9 1. นางสาวจินตหรา  ศรีสุข
2. นางสาวศิรประภา  นิยม
 
1. นายจักรพันธ์  โคตะมา
2. นายเรืองฤทธิ์  อินทนิล
 
27 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 74 เงิน 5 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  เพชรดี
 
1. นางสิริพร  ศึกษากิจ
 
28 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 88 ทอง 4 1. นางสาวธวัลรัตน์  ทองปอด
 
1. นางสิริพร  ศึกษากิจ
 
29 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 77 เงิน 5 1. เด็กหญิงกุสุมา  หอมอ่อน
 
1. นางสิริพร  ศึกษากิจ
 
30 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 77 เงิน 9 1. นางสาวพรชนัน  ดีดอกไม้
 
1. นางสิริพร  ศึกษากิจ
 
31 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 75 เงิน 6 1. เด็กหญิงพรทิพย์  ภะวะภูตานนท์
 
1. นางสิริพร  ศึกษากิจ
 
32 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 87 ทอง 4 1. นางสาวอริสา  สุขนคร
 
1. นางสิริพร  ศึกษากิจ
 
33 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 77 เงิน 6 1. เด็กหญิงศศิธร  แคนหนอง
 
1. นางสิริพร  ศึกษากิจ
 
34 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกชมน  ทับโต
 
1. นางสิริพร  ศึกษากิจ
 
35 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงปิยธิดา   ประชานันท์
2. เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  พานโคกสูง
 
1. นางสิริพร  ศึกษากิจ
2. นายคุณากร  พงษ์ษา
 
36 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 69 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงสุลัคณา  แสนสวัสดิ์
 
1. นางสิริพร  ศึกษากิจ
 
37 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 88 ทอง 5 1. นายอาทิตย์  ทะราช
 
1. นางสิริพร  ศึกษากิจ
 
38 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 89 ทอง 4 1. เด็กหญิงจีรนันท์  นันทะเขต
2. เด็กหญิงน้ำอ้อย  ศาลารักษ์
3. เด็กหญิงพันธิตรา  อัมภรัตน์
 
1. นางสิริพร  ศึกษากิจ
2. นายคุณากร  พงษ์ษา
 
39 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวปภาวดี  ชัยมูลวงศ์
2. นางสาวศิรประภา  นิยม
3. นางสาวสุกัลยา  จันทรมงคล
 
1. นางสิริพร  ศึกษากิจ
2. นายคุณากร  พงษ์ษา
 
40 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 79.67 เงิน 5 1. เด็กหญิงสิรินทรา  เกิดทวีพันธุ์
 
1. นายชัยพร  เขียนรูปครุฑ
 
41 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวปลิดา  ดีเมือง
 
1. นายชัยพร  เขียนรูปครุฑ
 
42 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงพรลภัส  รักษาศรี
 
1. นายชัยพร  เขียนรูปครุฑ
 
43 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาววราภรณ์  ทองกร
 
1. นายชัยพร  เขียนรูปครุฑ
 
44 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงพลอยรินทร์  วิริยา
 
1. นายชัยพร  เขียนรูปครุฑ
 
45 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 78.34 เงิน 6 1. เด็กหญิงพลอยรินทร์  วิริยา
 
1. นายชัยพร  เขียนรูปครุฑ
 
46 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาววิภาพร  สมจิตร
 
1. นายชัยพร  เขียนรูปครุฑ
 
47 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 51.1 เข้าร่วม 12 1. เด็กชายบุญฤทธิ์  อรุณประเสริฐ
 
1. นางสาวศิรภัสสร  คำงาม
 
48 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม 1. นางสาวญาณิศา  เหล่าสูงเนิน
 
1. นางสาวรัชฎา  ปั้นไว
 
49 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 63 ทองแดง 5 1. เด็กหญิงกรวิภา  คำใบ
2. เด็กหญิงสงกรานต์  ศุภชัย
 
1. นางสาวภาวิดา  กุลเสถียร
2. นางสาวภาวิดา  กุลเสถียร
 
50 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 46.83 เข้าร่วม 9 1. นายสัณหณัฐ  มีมัน
2. นายอรรถชัย   ซุยกระเดื่อง
 
1. นางสาวภาวิดา  กุลเสถียร
2. นางสาวภาวิดา  กุลเสถียร
 
51 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 9 1. เด็กหญิงพันธิตรา  อัมภรัตน์
2. เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  พานโคกสูง
 
1. นางสาวเสาวณีย์  ไขแสง
2. นางสาวรัชฎา  ปั้นไว
 
52 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 49 เข้าร่วม 13 1. นางสาวรัตนาวดี  เหง่าเฮียง
 
1. Mr.Renante  Arlegue
 
53 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวสุนิตา  ศรีอันเจน
2. นางสาวอนุสรา  ศรีหนองโคตร
3. นางสาวเกตน์สิรี  ทองอุไร
 
1. นางสาวปรียาพร  ตัณฑิกุล
 
54 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายตามพงษ์  ธูสรานนท์
2. เด็กชายเรืองฤทธิ์  ทิวาลัย
 
1. นายสวณัฐ  คุ้มทรัพย์
2. นางสาวสุมัทนา  อ่องจำปา
 
55 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 91 ทอง 5 1. เด็กชายปรเมษฐ์  แก้วลังกา
2. เด็กชายวิวัฒน์  มะลิซ้อน
 
1. นายระพีพัฒน์  เกลี้ยงพร้อม
2. นางสาวสุมัทนา  อ่องจำปา
 
56 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 82 ทอง 5 1. นายกฤษณพงศ์  วิลัย
2. นายพิเชษฐ์  แย้มเฉลียว
 
1. นายระพีพัฒน์  เกลี้ยงพร้อม
2. นางสาวสุมัทนา  อ่องจำปา
 
57 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 85 ทอง 6 1. เด็กชายณัฐภัทร  ชนะบุญ
2. เด็กชายอภิรัช  กุศลพิทักษ์แดน
 
1. นายสวณัฐ  คุ้มทรัพย์
2. นางสาวสุมัทนา  อ่องจำปา
 
58 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 88 ทอง 7 1. นายธนทัต  อ่อนเวียง
2. นางสาวอาทิตยา  ผ่อนเจริญ
 
1. นายสวณัฐ  คุ้มทรัพย์
2. นางสาวสุมัทนา  อ่องจำปา
 
59 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 85.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายชินวัตร  ดวงไขสอน
2. เด็กชายเกียรติศักดิ์  ประจง
3. เด็กชายเสก  ทรัพย์สิน
 
1. นายระพีพัฒน์  เกลี้ยงพร้อม
2. นายจรัญพัฒน์  ศึกษากิจ
 
60 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 78 เงิน 9 1. เด็กหญิงกัญญาวีร์  พรประทุม
2. เด็กชายฉัตรชนชัย  ธนปุญญพัฒน์
3. เด็กหญิงสงกรานต์  ศุภชัย
 
1. นายจรัญพัฒน์  ศึกษากิจ
2. นางสาวนิตยา  ดามัง
 
61 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 85.67 ทอง 4 1. เด็กหญิงชลธิชา  เวียงจันทร์
2. เด็กหญิงรัชณิดา  อินทรศร
3. เด็กชายสิริวิมล  ชัยวุฒิ
 
1. นายจรัญพัฒน์  ศึกษากิจ
2. นางสาวนิตยา  ดามัง