สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนระยองวิทยาคม นิคมอุตสาหกรรม สพม. เขต ๑๘ (ชลบุรี,ระยอง)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต18 ระยอง1
ระหว่าง วันที่ 2 - 9 เดือน ตุลาคม. พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 1 เข้าร่วม 9 1. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  รักษา
2. เด็กชายวรรณชัย  พรมคุณ
 
1. นางสาวนันทิกาญจน์  ทรัพย์ชัชวาล
2. นางชัญภัทขนิษฐ์  เหี้ยมหาญ
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 30 เข้าร่วม 8 1. เด็กชายพลธวัฒน์  วิรุณพันธ์
 
1. นางสาวอังคณา  ภู่มณี
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 28 เข้าร่วม 9 1. นายไชยพศ  วังพรม
 
1. นางสาวอังคณา  ภู่มณี
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 28.5 เข้าร่วม 11 1. เด็กชายวิทวัส  โพธิ์สว่าง
 
1. นางสาวชลันดา  ปัญญาชิต
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 41.41 เข้าร่วม 6 1. นางสาวอนุสรา  อุดมสุวรรณ
 
1. นางสาวชลันดา  ปัญญาชิต
 
6 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 51.1 เข้าร่วม 12 1. เด็กชายบุญฤทธิ์  อรุณประเสริฐ
 
1. นางสาวศิรภัสสร  คำงาม
 
7 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม 1. นางสาวญาณิศา  เหล่าสูงเนิน
 
1. นางสาวรัชฎา  ปั้นไว
 
8 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 46.83 เข้าร่วม 9 1. นายสัณหณัฐ  มีมัน
2. นายอรรถชัย   ซุยกระเดื่อง
 
1. นางสาวภาวิดา  กุลเสถียร
2. นางสาวภาวิดา  กุลเสถียร
 
9 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 9 1. เด็กหญิงพันธิตรา  อัมภรัตน์
2. เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  พานโคกสูง
 
1. นางสาวเสาวณีย์  ไขแสง
2. นางสาวรัชฎา  ปั้นไว
 
10 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 49 เข้าร่วม 13 1. นางสาวรัตนาวดี  เหง่าเฮียง
 
1. Mr.Renante  Arlegue