สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนระยองวิทยาคม นิคมอุตสาหกรรม สพม. เขต ๑๘ (ชลบุรี,ระยอง)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต18 ระยอง1
ระหว่าง วันที่ 2 - 9 เดือน ตุลาคม. พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 60 ทองแดง 15 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  เถื่อนดา
 
1. นางชัญภัทขนิษฐ์  เหี้ยมหาญ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 67 ทองแดง 10 1. นางสาวฐานัฐ  เอมอยู่
 
1. นางสาวนันทิกาญจน์  ทรัพย์ชัชวาล
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 64.5 ทองแดง 13 1. เด็กชายพรมพราย  จันทร์ดี
 
1. นางชัญภัทขนิษฐ์  เหี้ยมหาญ
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 66 ทองแดง 7 1. นายกฤษณะ  แวงวรรณ
 
1. นายพัทธนันท์  ธรรมวัตร
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 61 ทองแดง 11 1. นางสาวจารุวรรณ  ทองสาร
2. นางสาวสุดาฉัตร  ดาวเหนือ
3. นายอนุชา  สีภู
 
1. นางสาวจุฑามาศ  บุญชาติ
2. นายกฤษณพน  ทับประโคน
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 64.6 ทองแดง 14 1. เด็กชายนัทธนนท์  เย็นมานัส
2. เด็กหญิงปิยวรรณ  อยู่คง
 
1. นางสาวปรียฉัตร  กิกลิ้ง
2. นางสาวนุชกานต์  รัตนศรีสุข
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 67.6 ทองแดง 12 1. นายณัฐพงษ์  ปานทิม
2. นางสาวนภัสสร  โชติชัย
 
1. นายศตพล  เหลืองอุทัย
2. นางสาวอุไร  แผ่นงา
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 69 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงสุลัคณา  แสนสวัสดิ์
 
1. นางสิริพร  ศึกษากิจ
 
9 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 63 ทองแดง 5 1. เด็กหญิงกรวิภา  คำใบ
2. เด็กหญิงสงกรานต์  ศุภชัย
 
1. นางสาวภาวิดา  กุลเสถียร
2. นางสาวภาวิดา  กุลเสถียร