สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนระยองวิทยาคม นิคมอุตสาหกรรม สพม. เขต ๑๘ (ชลบุรี,ระยอง)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต18 ระยอง1
ระหว่าง วันที่ 2 - 9 เดือน ตุลาคม. พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 72 เงิน 6 1. นางสาวจิรกานต์  แย้มพจนา
 
1. นางอำนวย  ใจหวัง
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 75 เงิน 7 1. เด็กหญิงบุษกร  เพิ่มตระกูล
2. เด็กหญิงปิยะธิดา  อุทโท
 
1. นางชัญภัทขนิษฐ์  เหี้ยมหาญ
2. นางสาวนันทิกาญจน์  ทรัพย์ชัชวาล
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 73 เงิน 6 1. เด็กชายกิตติโชติ  โสดา
2. เด็กชายจิรายุทธ  บุรุษชาติ
 
1. นายพัทธนันท์  ธรรมวัตร
2. นายอิทธิ  ซ้ายสุพรรณ
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 76 เงิน 6 1. เด็กชายกฤษณ์ชัย  เทียนทอง
2. เด็กชายศุภวิชญ์  มีศรี
 
1. นางสาวจริยา  ทัพทะมาตย์
2. นางสาวเมวิกา  สีมานนท์
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 74 เงิน 5 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  เพชรดี
 
1. นางสิริพร  ศึกษากิจ
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 77 เงิน 5 1. เด็กหญิงกุสุมา  หอมอ่อน
 
1. นางสิริพร  ศึกษากิจ
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 77 เงิน 9 1. นางสาวพรชนัน  ดีดอกไม้
 
1. นางสิริพร  ศึกษากิจ
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 75 เงิน 6 1. เด็กหญิงพรทิพย์  ภะวะภูตานนท์
 
1. นางสิริพร  ศึกษากิจ
 
9 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 77 เงิน 6 1. เด็กหญิงศศิธร  แคนหนอง
 
1. นางสิริพร  ศึกษากิจ
 
10 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 79.67 เงิน 5 1. เด็กหญิงสิรินทรา  เกิดทวีพันธุ์
 
1. นายชัยพร  เขียนรูปครุฑ
 
11 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 78.34 เงิน 6 1. เด็กหญิงพลอยรินทร์  วิริยา
 
1. นายชัยพร  เขียนรูปครุฑ
 
12 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 78 เงิน 9 1. เด็กหญิงกัญญาวีร์  พรประทุม
2. เด็กชายฉัตรชนชัย  ธนปุญญพัฒน์
3. เด็กหญิงสงกรานต์  ศุภชัย
 
1. นายจรัญพัฒน์  ศึกษากิจ
2. นางสาวนิตยา  ดามัง