สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนระยองวิทยาคม นิคมอุตสาหกรรม สพม. เขต ๑๘ (ชลบุรี,ระยอง)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต18 ระยอง1
ระหว่าง วันที่ 2 - 9 เดือน ตุลาคม. พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 87.25 ทอง 6 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  สีภู
 
1. นางอำนวย  ใจหวัง
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 87.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาววิภาพร  สมจิตร
 
1. นางสาวนันทิกาญจน์  ทรัพย์ชัชวาล
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 84 ทอง 5 1. นางสาวนภัสวรรณ  จันทะวงค์
2. นางสาวอินทิพร  จันทร์อ่ำ
3. นางสาวเรณุกา  มาติน
 
1. นายกฤษณพน  ทับประโคน
2. นางสาวจุฑามาศ  บุญชาติ
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายธีรไนย  พลดาหาญ
2. เด็กชายเอกราช   อาจศึก
 
1. นางสาวเมวิกา  สีมานนท์
2. นางสาวจริยา  ทัพทะมาตย์
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 89 ทอง 5 1. นางสาวตรียาภรณ์  ใจขัน
 
1. นางสาวจันทิมา  ทรัพย์จันทร์
 
6 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 85 ทอง 7 1. เด็กหญิงสงกรานต์  ศุภชัย
2. เด็กหญิงสิริวิมล  ชัยวุฒิ
 
1. นายจักรพันธ์  โคตะมา
2. นายเรืองฤทธิ์  อินทนิล
 
7 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 82 ทอง 9 1. นางสาวจินตหรา  ศรีสุข
2. นางสาวศิรประภา  นิยม
 
1. นายจักรพันธ์  โคตะมา
2. นายเรืองฤทธิ์  อินทนิล
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 88 ทอง 4 1. นางสาวธวัลรัตน์  ทองปอด
 
1. นางสิริพร  ศึกษากิจ
 
9 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 87 ทอง 4 1. นางสาวอริสา  สุขนคร
 
1. นางสิริพร  ศึกษากิจ
 
10 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกชมน  ทับโต
 
1. นางสิริพร  ศึกษากิจ
 
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงปิยธิดา   ประชานันท์
2. เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  พานโคกสูง
 
1. นางสิริพร  ศึกษากิจ
2. นายคุณากร  พงษ์ษา
 
12 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 88 ทอง 5 1. นายอาทิตย์  ทะราช
 
1. นางสิริพร  ศึกษากิจ
 
13 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 89 ทอง 4 1. เด็กหญิงจีรนันท์  นันทะเขต
2. เด็กหญิงน้ำอ้อย  ศาลารักษ์
3. เด็กหญิงพันธิตรา  อัมภรัตน์
 
1. นางสิริพร  ศึกษากิจ
2. นายคุณากร  พงษ์ษา
 
14 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวปภาวดี  ชัยมูลวงศ์
2. นางสาวศิรประภา  นิยม
3. นางสาวสุกัลยา  จันทรมงคล
 
1. นางสิริพร  ศึกษากิจ
2. นายคุณากร  พงษ์ษา
 
15 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวสุนิตา  ศรีอันเจน
2. นางสาวอนุสรา  ศรีหนองโคตร
3. นางสาวเกตน์สิรี  ทองอุไร
 
1. นางสาวปรียาพร  ตัณฑิกุล
 
16 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายตามพงษ์  ธูสรานนท์
2. เด็กชายเรืองฤทธิ์  ทิวาลัย
 
1. นายสวณัฐ  คุ้มทรัพย์
2. นางสาวสุมัทนา  อ่องจำปา
 
17 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 91 ทอง 5 1. เด็กชายปรเมษฐ์  แก้วลังกา
2. เด็กชายวิวัฒน์  มะลิซ้อน
 
1. นายระพีพัฒน์  เกลี้ยงพร้อม
2. นางสาวสุมัทนา  อ่องจำปา
 
18 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 82 ทอง 5 1. นายกฤษณพงศ์  วิลัย
2. นายพิเชษฐ์  แย้มเฉลียว
 
1. นายระพีพัฒน์  เกลี้ยงพร้อม
2. นางสาวสุมัทนา  อ่องจำปา
 
19 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 85 ทอง 6 1. เด็กชายณัฐภัทร  ชนะบุญ
2. เด็กชายอภิรัช  กุศลพิทักษ์แดน
 
1. นายสวณัฐ  คุ้มทรัพย์
2. นางสาวสุมัทนา  อ่องจำปา
 
20 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 88 ทอง 7 1. นายธนทัต  อ่อนเวียง
2. นางสาวอาทิตยา  ผ่อนเจริญ
 
1. นายสวณัฐ  คุ้มทรัพย์
2. นางสาวสุมัทนา  อ่องจำปา
 
21 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 85.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายชินวัตร  ดวงไขสอน
2. เด็กชายเกียรติศักดิ์  ประจง
3. เด็กชายเสก  ทรัพย์สิน
 
1. นายระพีพัฒน์  เกลี้ยงพร้อม
2. นายจรัญพัฒน์  ศึกษากิจ
 
22 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 85.67 ทอง 4 1. เด็กหญิงชลธิชา  เวียงจันทร์
2. เด็กหญิงรัชณิดา  อินทรศร
3. เด็กชายสิริวิมล  ชัยวุฒิ
 
1. นายจรัญพัฒน์  ศึกษากิจ
2. นางสาวนิตยา  ดามัง