สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนระยองวิทยาคม สพม. เขต ๑๘ (ชลบุรี,ระยอง)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต18 ระยอง1
ระหว่าง วันที่ 2 - 9 เดือน ตุลาคม. พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงบงกชเพชร  แจ่มสอน
 
1. นายภูวนันท์  ศรีเมือง
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวนัทธมน  ธรรมชาติ
 
1. นางจินพร  เชื้อบุปผา
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงพนิดา  บุญสุทธิ
 
1. นายเทวา  ชื่นชู
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 82.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวนันทิกานต์  นามโล
 
1. นางจุไรรัตน์  ศิริภูล
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 88.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงเกวลิน  ปิ่นแก้ว
 
1. นางสาวมณีวรรณ  ล้นล้ำ
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 61 ทองแดง 11 1. นางสาวณัฏฐณิชา  เหมจั่นเพชร
 
1. นางสาวมณีวรรณ  ล้นล้ำ
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 84.9 ทอง 6 1. เด็กหญิงณัฐกฤตา  สมานอุดมชาติ
 
1. นางสาวณัฏฐณิชา  ธุวดาราฤทธิ์
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 77.4 เงิน 7 1. นางสาวสิริกร  กล้าหาญ
 
1. นางสาวมะลิวัลย์  เนินกลาง
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 79.8 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงจอมขวัญ  แก่นสาร
2. เด็กหญิงปัณฑิตา  ผลเจริญ
3. เด็กหญิงวิรุฬห์พร  ศิริภัทรโสภณ
 
1. นายเทวา  ชื่นชู
2. นางสาวยุพิน  แบนไทย
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 66.5 ทองแดง 6 1. นางสาวศศินิภา  ฮ้อเรืองเวทย์กิจ
2. นางสาวสุวณีย์  อยู่พิมาย
3. นางสาวอนัญญา  อรชุนกะ
 
1. นางรัตนาภรณ์  เปยะกัง
2. นางสาวทัศวรรณ  ชินวัลย์
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 78 เงิน 4 1. เด็กหญิงพรจิรา  อินทศิริ
2. เด็กชายเพชรอมร  กันหารินทร์
 
1. นายวรรณกรัยซ์  ไกรวัลย์
2. นางสาวสุดใจ  กิจสำเร็จ
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม 1. นางสาวตรีรัตน์  เทพาคำ
2. นางสาวสุวิชญา  อำไพเทศ
 
1. นายวรรณกรัยซ์  ไกรวัลย์
2. นางสาวสุดใจ  กิจสำเร็จ
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 82.5 ทอง 4 1. เด็กชายปัณณ์  กลั่นเกษม
2. เด็กชายเมธัส  จันทร์งาม
 
1. นายวัชรินทร์  นระทัด
 
14 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 75 เงิน 7 1. นางสาวปัญญารัตน์  เฉียบแหลม
 
1. นางสาวณัฐพร  แสนทวีสุข
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายณัฐชนน  สาระธนะ
 
1. นางธนาภรณ์  โคตรนารา
 
16 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ 1. นายชญานิน  วิทยพัฒนาพร
 
1. นายเสวตร  โคตรนารา
 
17 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงจริญญา  เพ็งสว่าง
2. เด็กหญิงจิดาภา  วิจิตรกำเหนิดกุล
3. เด็กหญิงภารดี  สุวรรณวงศ์
 
1. นางสาวสุชีรา  ศุภพิมลวรรณ
2. นางสาวพรประภา  อัศวเสถียร
 
18 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ 1. นายธนาคาร  เวียงนนท์
2. นางสาวปราณี  จันทร์สุวรรณ
3. นายพลกฤต  วิมลมงคลพร
 
1. นางสาวสุชาดา  สวัสดี
2. นายปัทม์  สินพานิช โรจนพงศ์
 
19 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายธีรกานต์  ตั้งจิตรสดใส
2. เด็กหญิงปรีชญา  มากทรัพย์
3. เด็กหญิงพิรญาณ์  การประเสริฐกิจ
 
1. นางสาวสุชีรา  ศุภพิมลวรรณ
2. นางสาวพรประภา  อัศวเสถียร
 
20 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายณภัทร  ตั้งติรวัฒน์
2. นายเด่นภูมิ  สุพรรณขันธ์
3. นายไรวินทร์  วังภูงา
 
1. นางสาวสุชาดา  สวัสดี
2. นายปัทม์  สินพานิช โรจนพงศ์
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายมณฑล  ชาวเนิน
2. เด็กหญิงลภัสลดา  ปุกทะเล
 
1. นางสาวนัฐฏ์ธปภา  หมายพาณิชย์
2. นายสุรพงษ์  คชรินทร์
 
22 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 89.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายฌาน  ชาญด้วยวิทย์
2. นายปัณณวัฒน์  พงศ์ศรีอัศวิน
 
1. นายปัทม์  สินพานิช โรจนพงศ์
2. นางสาวนิสา  ยั่งยืน
 
23 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 64 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายพัชรธภัฏ  ทองเพิ่ม
 
1. นางจีราวดี  เกียรติกิตติพงษ์
 
24 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ 1. นายน่านฟ้า  เกตุวิเชียร
 
1. นางสาวศิริพร  ฉัตรอินทร์
 
25 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายธนภัทร  เตชะทวีกุล
2. เด็กหญิงอรอนงค์  จินตวงศ์
 
1. นางสาวนวลทิพย์  นวพันธ์
2. นายวรเทพ  มัธยมนันทน์
 
26 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 70 เงิน 5 1. นางสาววนัชพร  ทั่งศรี
 
1. นางรัชดาวัลย์  หิรัณยากาศ
 
27 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 48.5 เข้าร่วม 5 1. เด็กชายแทนวงศ์  ปัทมมงคลชัย
 
1. นางทองบิน  จรุงวงศ์เสถียร
 
28 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวชนานันท์  หุ่มขุนทด
 
1. นางสาวสุภัทรา  พานิชนาวา
 
29 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายพัชรพล  เกษมธรรมแสวง
2. เด็กชายเจตนิพัทธ์  แสงสุรศักดิ์
3. เด็กชายเศรษฐสิทธิ์  เศรษฐการุณย์
 
1. นายอดิศร์   เกิดมณี
2. นางสาวพรทิพย์  สุพรรณโมก
 
30 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 91.25 ทอง ชนะเลิศ 1. นายณภัทร   ตั้งติรวัฒน์
2. นายวรปรัชญ์   ศุภพัฒน์
3. นายหฤษฎ์   ลิ้มชื่นใจ
 
1. นางสาวรุ่งทิพย์  นาวาประดิษฐ
2. นางขวัญใจ  สุวรรณ
 
31 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 82.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงวิชญา   เยี่ยมเพื่อน
2. เด็กหญิงศศกร  พัฒนกิจเจริญชัย
3. นางสาวอริสรา  จิตอารี
 
1. นางสาวมลิสา  ชูยงค์
2. นางขวัญใจ  สุวรรณ
 
32 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 90.48 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายถิรภัทร   พรมัญชุสา
2. นายปุริม   สิงหเขตต์
3. นายศวิษฐ์  ประเสริฐสินเจริญ
 
1. นางสาวเสาวลักษณ์  โรมา
 
33 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงจิปาวตี  คูณมี
2. เด็กหญิงณัฐกฤตา  สมานอุดมชาติ
3. เด็กหญิงรมย์ธีรา  ลักษณามี
 
1. นางสาวมลิสา  ชูยงค์
2. นางขวัญใจ  สุวรรณ
 
34 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวปภาวรินทร์  รุ่งแจ้ง
2. นางสาวพิชชาภา  ทองคง
 
1. นางสาวเสาวลักษณ์  โรมา
 
35 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 96.4 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายคงวุฒิ   สระแก้ว
2. เด็กหญิงนภัสกรณ์  แก่นโท
3. เด็กหญิงวิชญาพร  ปุณโณฑก
 
1. นายรณชัย  ศรีสงคราม
2. นางสาวประยงรัต  หมื่นชนะ
 
36 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวกันต์กนิษฐ์  คนทา
2. นางสาวณัฐริกา   มิ่งมิตร
3. นางสาวสุกฤตา  บุญสิริธนา
 
1. นางสาวกัญจน์ญาณิศา   นาคสวัสดิ์
2. นายนันฐ์ทวิชม์  ศรีบุญเรือง
 
37 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 87.33 ทอง ชนะเลิศ 1. นายนภสินธู์  รินรักษา
2. เด็กชายศดิศ  แดงสุนทรชัย
 
1. นางสาวณิชากร  นพเสริฐ
2. นายพิษณุ  นพมณี
 
38 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 88 ทอง 4 1. เด็กชายปัณณวิชญ์   คงคา
2. เด็กชายโชติเวชญ์  วิศิษฎ์วรณัฐ
 
1. นายชัชวาลย์   ใหม่สวัสดิ์
2. นายพิษณุ  นพมณี
 
39 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 78 เงิน 4 1. เด็กชายปุณณวิช  พงศ์ศรีอัศวิน
2. เด็กชายวรเมธ  ยิ่งเจริญลาภ
 
1. นายชัชวาลย์   ใหม่สวัสดิ์
2. นายเอกวิน  ดินโคกสูง
 
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวชนัญชิดา  สว่างกัลป์
2. นางสาวณิชานัน  ชาติศิริ
3. นางสาวปัณฑารีย์  คำอินทร์
4. นางสาวสิญาปวีณ์  เอกธนอัมพร
5. นางสาวเบญญาภา  ร่มรื่น
 
1. นายสหัตพงศ์  พิทอนวร
2. นายวัชรพล  ทองนพคุณ
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายณรงค์ฤทธิ์  สมคิด
2. นางสาวบุญญาภา  เจริญวัฒน์
3. นางสาวปุณยาพร  พรานนท์สถิตย์
4. นายรักษิต  วงศ์ศรีสกุล
5. นางสาวศิริยากร  อู่ไทย
 
1. นายดิเรก  อุทรทวิการ ณ อยุธยา
2. นางสาวนิดา  ลอยละลิ่ว
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 86.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกรรณชนก  ประสพดี
2. นางสาวณัฐกมล  นครพัฒน์
3. นางสาวธนัสถา  เมฆยิ้ม
4. นายธนานพ  เต็มศิริพันธ์ุ
5. นายรวีโรจน์   เข็มนาค
 
1. นางสาวประภาพรรณ  มาลัยวงศ์
2. นางสาวณัฐจรี  วังสิริสุนทร
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 93.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวณัฐฐาพร  แก้วพิลา
 
1. นางสาวรุ่งนภา  พ่วงพี
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 81.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายกฤติน   สาครินทร์
2. เด็กหญิงวิริญณภัทร  สามารถ
 
1. นางชลาลัย  แก้วศรีไตร
2. นางสาวกิตต์นิษฐ์ทิชา  สาครพานิช
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวปุณยนุช  ผลเกิด
2. นายศุภณัฐ  จันทร์ขาว
 
1. นางสาวเพ็ญรัตน์  เกษมจิตต์
2. นางสาวนิศาลัย  สงวนจิต
 
46 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกันตพร  เทวบุญ
2. เด็กหญิงณัฐสุรางค์   สุภาพ
3. เด็กหญิงนภสร  ธราสุวรรณ
4. เด็กชายนรวิชญ์  โฆษิตพันธวงษ์
5. เด็กชายปิติพงษ์  สุขสอาด
6. เด็กหญิงศวิตา  เจริญรัตน์
7. เด็กหญิงเมธาพร  กรีดกราย
 
1. นายอภิสิทธิ์  อภิญ
2. นางสาวปุณยวีร์  กร่ำกระโทก
3. นางสาวพินิจ  ลีอุดม
 
47 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวย) ม.4-ม.6 65.8 ทองแดง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกันตพร  เทวบุญ
2. เด็กหญิงณัฐกานต์  กร่ำกระโทก
3. เด็กหญิงณัฐสุรางค์  สุภาพ
4. เด็กหญิงนภสร  ธราสุวรรณ
5. เด็กชายนรวิชญ์  โฆษิตพันธวงศ์
6. เด็กหญิงนริศรา  หวังความสุข
7. เด็กชายปิติพงษ์  สุขสอาด
8. เด็กหญิงศวิตา  เจริญรัตน์
9. เด็กหญิงสุษมา  อุ่นอร่ามวัฒน์
10. เด็กหญิงเมธาพร  กรีดกราย
 
1. นายอภิสิทธิ์  อภิญ
2. นางสาวพินิจ  ลีอุดม
3. นางสาวปุณยวีร์  กร่ำกระโทก
 
48 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงธนรรญภรณ์  วงศืพชรธนพร
2. เด็กหญิงรมย์ธีรา  ลักษณามี
 
1. นายวาทิต  วรวิบูล
2. นางสาวปุณยวีร์  กร่ำกระโทก
 
49 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกรรณธิมา  พวงมะลิ
2. นายภัทรพล  บุญเลิศ
 
1. นางสาวปุณยวีร์  กร่ำกระโทก
2. นางสาวพินิจ  ลีอุดม
 
50 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงสุชัญญา  ม่วงมัน
 
1. นายเอกพงษ์  ธนะศรี
 
51 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ 1. นายสุวิจักขณ์  แก้วราช
 
1. นายเอกพงษ์  ธนะศรี
 
52 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงสุรภา  ม่วงมัน
 
1. นายเอกพงษ์  ธนะศรี
 
53 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวอาทิตยา  พลสวัสดิ์
 
1. นายเอกพงษ์  ธนะศรี
 
54 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงลักษมณ  ภู่มรินทร์
 
1. นายเอกพงษ์  ธนะศรี
 
55 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวคนึงนิจ  โพธิ์ศรี
 
1. นายเอกพงษ์  ธนะศรี
 
56 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 68 ทองแดง 7 1. เด็กชายณัชกฤช  รุ่งโรจน์
 
1. นายรพีภพ  ใบเจริญ
 
57 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวลีจันทร์  เครือ
 
1. นายรพีภพ  ใบเจริญ
 
58 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 79 เงิน 4 1. เด็กชายพงศภัก  ชาชัย
2. เด็กหญิงพรธีรา  รังสีพรหม
 
1. นายศรายุทธ  ทะชัยวงศ์
 
59 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 75 เงิน 5 1. เด็กหญิงปณิฐา  พวงคำ
 
1. นายศรายุทธ  ทะชัยวงศ์
 
60 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 87 ทอง 6 1. นางสาวกมลนัทธ์  โอสถประสิทธิ์
 
1. นายศรายุทธ  ทะชัยวงศ์
 
61 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกาญจนธัช  สมน้อย
2. เด็กหญิงธีรกานต์  ทังสุบุตร
3. เด็กหญิงสาริศา  โพธิ์ศรี
 
1. นายรพีภพ  ใบเจริญ
 
62 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายธนพนธ์  ทำสะอาด
2. นายอภิวัฒน์  ทองกำเนิด
3. นายเนติพรหม  มุ่งหาผล
 
1. นายรพีภพ  ใบเจริญ
 
63 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. นายภาณุวิชญ์   เนียมจันทร์
 
1. นายชูชัย  นาคปั้น
 
64 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ 1. นายกิตติศักดิ์   ขำประสงค์
 
1. นายชูชัย  นาคปั้น
 
65 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงหทัยพัจน์  นามจันทร์
 
1. นายชูชัย  นาคปั้น
 
66 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกนกวรรณ   ภู่สวัสดิ์
 
1. นายชูชัย  นาคปั้น
 
67 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวบัณฑิตา  สายสุวรรณ
 
1. นายชูชัย  นาคปั้น
 
68 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายภูมิพัฒน์  กิ่งวิชิต
 
1. นายชูชัย  นาคปั้น
 
69 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวศศิประภา  กิจสำเร็จ
 
1. นายชูชัย  นาคปั้น
 
70 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวศุภนิดา  ตันติยานนท์
 
1. นายชูชัย  นาคปั้น
 
71 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวพรายรักษ์  เสมอญาติ
 
1. นายชูชัย  นาคปั้น
 
72 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกนกวรรณ   ภู่สวัสดิ์
2. นายกันตพงศ์   กลางโนนงิ้ว
3. นายกิตติศักดิ์   ขำประสงค์
4. นายณัฐพล  เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยา
5. เด็กชายณัฐวุฒิ  คงเจริญ
6. นางสาวบัณฑิตา  สายสุวรรณ
7. นางสาวพรายรักษ์  เสมอญาติ
8. นางสาวภัทรนันท์   ประสมกิจ
9. นายภาณุวิชญ์   เนียมจันทร์
10. นางสาวศศิประภา  กิจสำเร็จ
11. เด็กหญิงหทัยพัจน์  นามจันทร์
 
1. นายชูชัย  นาคปั้น
2. นางสาวสาวิตรี  รุ่งศิริ
3. นายกวีทัศน์  อะโสต
 
73 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกัลยรัตน์  มณีกัญญ์
2. เด็กหญิงจุฑามาศ  โภคี
3. เด็กชายฐิติพงศ์  บุญรัตน์
4. เด็กชายทศธรรม  กระจาย
5. เด็กหญิงบุณรดา  ศรีสุวรรณ
6. เด็กชายอินทิพัทธ์  ผลมูล
 
1. นายนริศ  จีรบวร
2. นายชูชัย  นาคปั้น
 
74 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกัญญาภัค  อ่อนตรี
2. นายกันตพงศ์   กลางโนนงิ้ว
3. นายธนกร  เกาะกลาง
4. นายภูมิพัฒน์  สมเสาร์
5. นายวีราทร  คนดี
 
1. นายนริศ  จีรบวร
2. นายชูชัย  นาคปั้น
 
75 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 84.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงบุณรดา  ศรีสุวรรณ
 
1. นางสาวสาวิตรี  รุ่งศิริ
 
76 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 92.33 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงบุณรดา  ศรีสุวรรณ
 
1. นางสาวสาวิตรี  รุ่งศิริ
 
77 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกัญญาภัค  อ่อนตรี
 
1. นางสาวสาวิตรี  รุ่งศิริ
 
78 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 79.67 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายกรดนัย  ใจอารีย์บำรุง
 
1. นายนริศ  จีรบวร
 
79 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 85.33 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกัญญาภัค  อ่อนตรี
 
1. นายนริศ  จีรบวร
 
80 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงบุณรดา  ศรีสุวรรณ
 
1. นายนริศ  จีรบวร
 
81 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 91.34 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกัญญาภัค  อ่อนตรี
 
1. นายนริศ  จีรบวร
 
82 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายกฤติธี  จิตร์รังษี
2. เด็กหญิงกิตติกา  บุระกร
3. เด็กหญิงชาลิสา  แซ่ตั่น
4. เด็กหญิงธัญชนก  ศิริชนม์
5. เด็กหญิงธิติสุดา  ไตร่ตรอง
6. เด็กหญิงนงนภัส  บุญมี
7. เด็กชายปฐวี  อุไรวงษ์
8. เด็กหญิงพุทธรักษา  แสวงผล
9. เด็กหญิงภลิสดา  รอดโพธิ์
10. เด็กชายรัชภูมิ  ธิธรรม
11. เด็กหญิงวิมล  กิ่งพวง
12. เด็กหญิงอลิสา  รอดโพธิ์
 
1. นายกัมพล  เกื้อนพกุล
 
83 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 94.6 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกนกพร  มากสุข
2. เด็กหญิงธัญญลักษณ์  ประนอมพยนต์
3. เด็กหญิงธันยพร  ถาพรสวัสดิ์
4. เด็กชายพสิษฐ์  อินทนาศักดิ์
5. เด็กหญิงพิมมาดา  วรพันธ์
6. นายพุทธางกูร  สุนทรเวชพงษ์
7. เด็กชายภัทรพล  เหลืองเช็ง
8. เด็กหญิงรุจีพัชร  พัฒนาภรณ์
9. เด็กชายศุภมิตร  เคหะเจริญ
10. เด็กชายอนุพล  บำรุงพงษ์
 
1. นางสาวชัญญารักษ์   นาคปั้น
2. นางสาวเนติมา  เที่ยงตรง
 
84 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 93.8 ทอง ชนะเลิศ 1. นายชนาธิป  เพ็งตะคุ
2. นางสาวณัฐชา  โพธิ
3. นายธนดล  นิสัยมั่น
4. นางสาวธนัญชนก  บุตรศรี
5. นายปฏิภาณ  เพ็ชรฉกรรจ์
6. นางสาวปัณฑิตา  ศรีทอง
7. นางสาวภาวิศา  จิตเสงี่ยม
8. นางสาวอสมาภรณ์  สุจริตกุล
9. นายอานนท์  วงษ์ต๊ะ
10. นายเชาว์วัฒน์  กองพิลา
 
1. นางสาวชัญญารักษ์   นาคปั้น
2. นางสาวเนติมา  เที่ยงตรง
 
85 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 97.2 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกานติมา  พันธ์สุข
2. เด็กหญิงขจีวรรณ  ไตรยสุทธ์
3. เด็กหญิงชานิตา  สอนประไพ
4. เด็กหญิงนัทกานต์  บุญโกสุมภ์
5. เด็กหญิงพรรณวษา  ยิ่งยวด
6. เด็กหญิงภิญญาพัชญ์  อรรคศิรินนท์
7. เด็กหญิงศุภิสรา  อุดมสุข
8. เด็กหญิงสรารัตน์  แสงสังข์
 
1. นางสาวรสสุคนธ์  กรีจังหรีด
2. นางสาวสุดารักษ์  พิมลนอก
3. นางสาวเนติมา  เที่ยงตรง
 
86 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 75.5 เงิน 4 1. เด็กหญิงกัญญาพัชร   ผลสว่าง
 
1. นางสาวอัจฉรา   ชาญสำโรง
 
87 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6 79.66 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายจักรพงศ์   ศิริไพบูลย์
 
1. นางมยุรี  อาจทวีกุล
 
88 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 85.8 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงนารปรียา  ลาภปัญญา
 
1. นางศรีธร  สุขเกษม
 
89 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 82.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวณัฐพร   เวหนะรัตน์
 
1. นางชัญญานุช  บุญยะพุกกะนะ
 
90 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 89.66 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงปานฤทัย  ไชยสัจ
 
1. นางสาวศิริกาญจน์  ชุติมามารค
 
91 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวคุนัญญา  บุบผาชาติ
 
1. นางสาวอำภาพันธ์  ประสีระเก
 
92 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 94.33 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายคาณัสนันท์  อักษรศรี
2. เด็กหญิงณัฐทิชา   บูรณะเรข
3. เด็กหญิงณิชากร   นุ่มมีชัย
4. เด็กหญิงปฐมาภรณ์   ศรีไตรรัตน์
5. เด็กหญิงรวิษฎา  ตั้งศรีไพโรจน์
 
1. นางปวีณ์นุช  ไวทยานันท์กุล
2. นางสาววารุณี  แสงดา
 
93 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 94.66 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวชญานิช   สกุลพิทักษ์
2. นางสาวธนภรณ์   ศิริมหา
3. นางสาวธัญชนก   ยอดพรหม
4. นางสาวปพิชญา   กิจควรดี
5. นายพิธัชชัย   อรัญวงศ์
 
1. นางวราภรณ์  รัตนเหลี่ยม
2. นางกฤษฎาพร  สุวรรณประสิทธิ์
 
94 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงธัญชนก  โชติช่วงปาฏิหาริย์
2. เด็กหญิงนารา  คุ้มวงศ์นาม
 
1. นายศรายุทธ  กวงแหวน
2. Miss Wu  Huiying
 
95 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 87.13 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกุสุมา  แก้วพรม
2. นางสาวนภัสกร  เมืองศิริ
 
1. นายศรายุทธ  กวงแหวน
2. Miss Wu   Huiying
 
96 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 92.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงชินาภา  สุทธิ์นนท์
2. เด็กหญิงณัชชา  สุดโต
 
1. นางอาทยา  ธนชัยศักดิ์
2. นางสาวชนิดา  พิลาวัลย์
 
97 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 95.66 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวอภิสรา  จันทร์เสวก
2. นางสาวเอมิกา  สุดสุข
 
1. นางอาทยา  ธนชัยศักดิ์
2. นางสาวชนิดา  พิลาวัลย์
 
98 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวสุพิชญา   พานิชรุทติวงศ์
2. นางสาวอัญชลี  ทองนาค
 
1. นางสาวนภสร  รักษาสัตย์
 
99 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 84.68 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวบุญภา  ทรัพย์สินพานิช
2. นางสาวสาธวี  สาขามุละ
 
1. นางสาวฐิติพร  พูลเพิ่ม
2. Mr.JAEYUN  JUNG
 
100 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาจีน ม.4-ม.6 97.66 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวปนัดดา  หนันทุม
 
1. Miss Hong  Mingyuan
 
101 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 95.33 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวชลนารถ  ติงสรัตน์
 
1. นางอาทยา  ธนชัยศักดิ์
 
102 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 83.67 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวชลลดา  ใจสว่าง
 
1. นางสาวฐิติพร  พูลเพิ่ม
 
103 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 88.99 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายณัฐดนัย  ไพบูลย์ขจรกิจ
2. นางสาวนฤพร  อุทัยสินธุเจริญ
3. นายศักดิ์ดาวุฒิ  ฤทธิภักดี
4. นายศิกวัส  จันทะเกิด
5. นายสหรัฐ  เล็กบุญแถม
 
1. นางสาวจุฑามาศ  คชอาจ
2. Miss Zhang  Shuting
 
104 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 88.33 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวถนิมภรณ์  ข่ายป้องค่าย
2. นางสาวบุญสิตา  อรัญสวรรค์
3. นางสาวภคติกา  อยู่ดี
4. นางสาววริศรา  พลานนท์
5. นางสาวศศิชา  สังข์วงศ์
 
1. นางอาทยา  ธนชัยศักดิ์
2. นางสาวชนิดา  พิลาวัลย์
 
105 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 86.34 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวณัฏฐกันย์  บุญครั่ง
2. นางสาวธัญชนก  ชนะการณ์
3. นางสาวนันทวรรณ  สวัสดี
4. นางสาววริศรา  แจ่มบุญมา
5. นางสาวสุธาสินี  อินทรัตน์
 
1. Mr.JAEYUN  JUNG
2. นางสาวฐิติพร  พูลเพิ่ม
 
106 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาจีน ม.4-ม.6 90.66 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกัญญาวีร์  ศรีสังข์
2. นางสาวจุฑามาศ  แซ่หลี
 
1. Miss Liu  Saichao
2. นางสาวจันทา  จำปีกลาง
 
107 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 88.33 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวพิชชากร  ภูธนะกูล
2. นางสาวพิชญ์สินี  เหล็กเพชร
 
1. นางอาทยา  ธนชัยศักดิ์
2. นางสาวชนิดา  พิลาวัลย์
 
108 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวดวงนฤมล  แกว่นกสิกรณ์
2. นางสาวอรวรรณ  สุวรรณวิจิตร
 
1. Mr.JAEYUN  JUNG
2. นางสาวฐิติพร  พูลเพิ่ม
 
109 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายฆนัท   บุญจง
2. เด็กชายนาธาน   แจ้งจิตร
 
1. นางสาวสุนิษา  บุดดีคำ
2. นางสาวกรรณภัทร  เรียงเทียมขวา
 
110 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายจิรทีปต์   ภักดีงาม
 
1. นายนาวี  เวทวงศ์
 
111 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ 1. นายการัณยาภาส  ชนินทรพิพัฒ
2. นางสาวปานทิพย์  กลัดสมบัติ
3. นายพฤกษ์  เสริมกิจ
4. นายวีรภัทร  งามแสง
5. นางสาวสุทธิดา  แบงชัยภูมิ
6. นายอนุชา  จันทร์เพ็ง
 
1. นายอาณัติ  ชุมเจริญ
2. นายวินิจ  สุขจั่นผล
3. นายปัทม์ สินพานิช  โรจนพงษ์
 
112 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ 1. นายชวนากร  มงคลเลิศพาณิช
2. นายชาญชล  ธนาภรณ์
3. นางสาวธนภรณ์  อธิปัญญาพันธุ์
4. นายธนวิชญ์  ทัพนันท์
5. นางสาวภัคชนก  ยุทธ์ธนโรจน์
6. นางสาวภัทรมน  ภูริวัฒน์
7. นางสาวมัลลิกา  ถี่ถ้วน
8. นางสาวรภัทร  รัตนะอมรภัทร์
9. นางสาวรมิดา  นิยมดี
10. นางสาวอัญชิสา  จันทร์สว่าง
 
1. นางโชติกา  ครอสส์
2. นายสหัตพงศ์  พิทอนวร
3. นายวัชรพล  ทองนพคุณ
 
113 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 85.8 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายชวนากร  บุปผาเจริญ
2. เด็กหญิงณัชชา  ทังเจริญสุข
3. เด็กหญิงอชิรญา  บัวสมุย
 
1. นางลัคนา  ปัญญาฤทธิ์
 
114 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 74.8 เงิน 6 1. นางสาวณัฐณิชา  สกลดิลก
2. นางสาวภัทรพร  อรัญรัตน์
3. นายสิรวิชญ์  แฉล้มล้ำ
 
1. นางลัคนา  ปัญญาฤทธิ์
 
115 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกนกนภา  เพียรพิทักษ์
2. เด็กหญิงณัฐนิชา  ปกรณ์วิจิตร
 
1. นายลิขสิทธิ์  สวนจันทร์
 
116 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายภูษิต  โสภาคำ
2. นายสิรภพ  วงศ์สร้างทรัพย์
 
1. นายลิขสิทธิ์  สวนจันทร์
 
117 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายวัขรพงษ์  วงษ์ปาน
2. เด็กชายสุภเวช  เสพศิริสุข
 
1. นายวรรธนะ  คัทจันทร์
 
118 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 -1 - 1. นายวิชัย  ปาตัน
2. นายสหรัฐ  เล็กบุญแถม
 
1. นายวรรธนะ  คัทจันทร์
 
119 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงฐานิตา  เหล่าอรุณ
2. เด็กหญิงภีรดา  จูเจริญ
 
1. นางสาวโสมวรรณ  พันธุ์สกุล
 
120 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 70 เงิน 5 1. เด็กหญิงดลพร  รักษมาตา
2. เด็กหญิงธนภรณ์  จอมใจ
 
1. นายชวนันท์  แสนแทน
 
121 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงชมพูนุช  บุญประกอบ
2. เด็กหญิงวาสิตา  กล้าหาญ
 
1. นางสาวโสมวรรณ  พันธุ์สกุล
 
122 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. นายจิรวัฒน์  ลิ้มสมุทรชัยกุล
2. นายเตชิต  จันผกา
 
1. นางอัจฉรา  รัตนวงษ์
2. นายวรรธนะ  คัทจันทร์
 
123 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวฉัตราพร  หัสคุณไพศาล
2. นายอารยา  ศรีน้อย
 
1. นางอัจฉรา  รัตนวงษ์
2. นางสาวโสมวรรณ  พันธุ์สกุล
 
124 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 -1 -    
125 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 85.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายนรภัทร  ช่อผกา
2. เด็กชายศริชัช  กิ่งทอง
3. เด็กหญิงอธิชา  ชูสุวรรณ
 
1. นางสาวชฎานิศ  ช่วยบำรุง
2. นายศรายุทธ  สงมูลนาค
 
126 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวจุฬาลักษณ์  สุขสอาด
2. นางสาวธัญวลัย  เกื้อสกุล
3. นายเหมวัตร  แสวงผล
 
1. นางสาวศิริกมล  วุฒิอินทร์
2. นายเหมราช  วงศ์ศรี
 
127 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 85.66 ทอง 7 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ใจตรง
2. เด็กชายรัฐธรรมนูญ  สุขรักษา
3. เด็กหญิงศวิตา  เจริญรัตน์
 
1. นางสาวพิชญาภา  สมบูรณ์
2. นายอภิสิทธิ์  ยะชัย
 
128 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 91.8 ทอง 5 1. นายจิรสิน  ทัพสิงห์
2. นายพลากร  พงษ์คุณากร
3. นางสาวศศิวิมล  ติยะกิจ
 
1. นายอภิสิทธิ์  ยะชัย
2. นางสาวพิชญาภา  สมบูรณ์
 
129 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 85.66 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกานติศา   ภูมิวารินทร์
2. นางสาวคัธรินทร์  บัวทอง
3. นางสาวศศธร  คำมีสว่าง
 
1. นางนงลักษณ์  กำมหาวงษ์
2. นายเหมราช  วงศ์ศรี
 
130 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 91.6 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายทิเบต  ถ้ำมณี
2. เด็กหญิงปริม  สุขศรีขาว
3. เด็กหญิงลัลณ์ลลิณ  อมรินทร์
 
1. นางสาวอัญรินทร์  ศิริพิชญาศานต์
2. นางสาวสุวดี  ปานเงิน
 
131 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.4-ม.6 89.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาววริศรา  แจ่มกระจ่าง
2. นางสาวศุภรัศมิ์  ทรัพย์รุ่งอมร
3. นายสรวิชญ์  ศรีเจริญตา
 
1. นางนงลักษณ์  กำมหาวงษ์
2. นางสาวอัญรินทร์  สิริพิชญาศานต์