สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนระยองวิทยาคม สพม. เขต ๑๘ (ชลบุรี,ระยอง)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต18 ระยอง1
ระหว่าง วันที่ 2 - 9 เดือน ตุลาคม. พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 61 ทองแดง 11 1. นางสาวณัฏฐณิชา  เหมจั่นเพชร
 
1. นางสาวมณีวรรณ  ล้นล้ำ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 66.5 ทองแดง 6 1. นางสาวศศินิภา  ฮ้อเรืองเวทย์กิจ
2. นางสาวสุวณีย์  อยู่พิมาย
3. นางสาวอนัญญา  อรชุนกะ
 
1. นางรัตนาภรณ์  เปยะกัง
2. นางสาวทัศวรรณ  ชินวัลย์
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 64 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายพัชรธภัฏ  ทองเพิ่ม
 
1. นางจีราวดี  เกียรติกิตติพงษ์
 
4 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวย) ม.4-ม.6 65.8 ทองแดง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกันตพร  เทวบุญ
2. เด็กหญิงณัฐกานต์  กร่ำกระโทก
3. เด็กหญิงณัฐสุรางค์  สุภาพ
4. เด็กหญิงนภสร  ธราสุวรรณ
5. เด็กชายนรวิชญ์  โฆษิตพันธวงศ์
6. เด็กหญิงนริศรา  หวังความสุข
7. เด็กชายปิติพงษ์  สุขสอาด
8. เด็กหญิงศวิตา  เจริญรัตน์
9. เด็กหญิงสุษมา  อุ่นอร่ามวัฒน์
10. เด็กหญิงเมธาพร  กรีดกราย
 
1. นายอภิสิทธิ์  อภิญ
2. นางสาวพินิจ  ลีอุดม
3. นางสาวปุณยวีร์  กร่ำกระโทก
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 68 ทองแดง 7 1. เด็กชายณัชกฤช  รุ่งโรจน์
 
1. นายรพีภพ  ใบเจริญ