สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนระยองวิทยาคม สพม. เขต ๑๘ (ชลบุรี,ระยอง)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต18 ระยอง1
ระหว่าง วันที่ 2 - 9 เดือน ตุลาคม. พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 77.4 เงิน 7 1. นางสาวสิริกร  กล้าหาญ
 
1. นางสาวมะลิวัลย์  เนินกลาง
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 79.8 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงจอมขวัญ  แก่นสาร
2. เด็กหญิงปัณฑิตา  ผลเจริญ
3. เด็กหญิงวิรุฬห์พร  ศิริภัทรโสภณ
 
1. นายเทวา  ชื่นชู
2. นางสาวยุพิน  แบนไทย
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 78 เงิน 4 1. เด็กหญิงพรจิรา  อินทศิริ
2. เด็กชายเพชรอมร  กันหารินทร์
 
1. นายวรรณกรัยซ์  ไกรวัลย์
2. นางสาวสุดใจ  กิจสำเร็จ
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 75 เงิน 7 1. นางสาวปัญญารัตน์  เฉียบแหลม
 
1. นางสาวณัฐพร  แสนทวีสุข
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 70 เงิน 5 1. นางสาววนัชพร  ทั่งศรี
 
1. นางรัชดาวัลย์  หิรัณยากาศ
 
6 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 78 เงิน 4 1. เด็กชายปุณณวิช  พงศ์ศรีอัศวิน
2. เด็กชายวรเมธ  ยิ่งเจริญลาภ
 
1. นายชัชวาลย์   ใหม่สวัสดิ์
2. นายเอกวิน  ดินโคกสูง
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 79 เงิน 4 1. เด็กชายพงศภัก  ชาชัย
2. เด็กหญิงพรธีรา  รังสีพรหม
 
1. นายศรายุทธ  ทะชัยวงศ์
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 75 เงิน 5 1. เด็กหญิงปณิฐา  พวงคำ
 
1. นายศรายุทธ  ทะชัยวงศ์
 
9 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 79.67 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายกรดนัย  ใจอารีย์บำรุง
 
1. นายนริศ  จีรบวร
 
10 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 75.5 เงิน 4 1. เด็กหญิงกัญญาพัชร   ผลสว่าง
 
1. นางสาวอัจฉรา   ชาญสำโรง
 
11 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6 79.66 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายจักรพงศ์   ศิริไพบูลย์
 
1. นางมยุรี  อาจทวีกุล
 
12 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายฆนัท   บุญจง
2. เด็กชายนาธาน   แจ้งจิตร
 
1. นางสาวสุนิษา  บุดดีคำ
2. นางสาวกรรณภัทร  เรียงเทียมขวา
 
13 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 74.8 เงิน 6 1. นางสาวณัฐณิชา  สกลดิลก
2. นางสาวภัทรพร  อรัญรัตน์
3. นายสิรวิชญ์  แฉล้มล้ำ
 
1. นางลัคนา  ปัญญาฤทธิ์
 
14 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 70 เงิน 5 1. เด็กหญิงดลพร  รักษมาตา
2. เด็กหญิงธนภรณ์  จอมใจ
 
1. นายชวนันท์  แสนแทน