สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร สพม. เขต ๑๘ (ชลบุรี,ระยอง)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต18 ระยอง1
ระหว่าง วันที่ 2 - 9 เดือน ตุลาคม. พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 87 ทอง 6 1. เด็กหญิงธนัชชา  มุกดา
 
1. นางสาวกฤษณา  มณีจร
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 76 เงิน 5 1. นางสาวน้ำฝน  รัตนภาวรรณ์
 
1. นางพิศสุดา  พรมปา
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 67.5 ทองแดง 12 1. เด็กหญิงอทิตยา  พวงไธสง
 
1. นางสาววรารัตน์  ศรีสุวรรณ์
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 80.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวฐิชาภัสร์  นพนิธิปิยภัทร์
 
1. นางสาวเบญจวรรณ  สว่างภพ
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 83 ทอง 11 1. เด็กหญิงปภาวรินทร์  กองทอง
 
1. นางสาวกุลธิดา  นาคพิพัฒน์
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 48 เข้าร่วม 12 1. นางสาวชนิสรา  ทีน้ำคำ
 
1. นางพิริยา  พิบูลบุญวัฒน์
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 43.62 เข้าร่วม 9 1. เด็กหญิงกานติมา  ลุงจาย
 
1. นางสาวณัฐปภัสร์  โอชารส
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 75 เงิน 8 1. นางสาวกรรณิกา  กล่ำเทพ
 
1. นางสาวขวัญชนก  ทองทัพไทย
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 65.5 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงกรกนก  ดาราเพ็ญ
2. เด็กหญิงชนม์นิภา  เพ็งพื้น
3. เด็กหญิงนุชจรี  ปั้นงาม
 
1. นางสาวรัชณี  แสวงดี
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 80.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวจิตรา  เจนรอบ
2. นางสาวณัฐณิช  เกตรา
3. นางสาวทรรศนีย์  ปฏิบัติธรรม
 
1. นางจันทร์เพ็ญ  ภูพานเพชร
2. นางสาวปภาวรินท์  รัตน์วิเศษฤทธิ์
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 78 เงิน 4 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  ผลประเสริฐ
2. เด็กหญิงศิริรัตน์  ยงรัมย์
 
1. นางสาวปภาวรินท์  รัตน์วิเศษฤทธิ์
2. นางจันทร์เพ็ญ  ภูพานเพชร
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. นายธันวา  คำประสิทธิ์
2. นางสาวพัชรพร  อุตรชน
 
1. นางปวริศา  แก้วพิลา
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 87.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายธนภัทร์  จันทวัน
2. เด็กชายธนาธร  หารินไสล
 
1. นายธวัชชัย  นิลสินที
2. นายพันธวัช  คฤคราช
 
14 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวมะลิ  ซาย
 
1. นายเกรียงไกร  วิลามาศ
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 15 เข้าร่วม 9 1. เด็กชายชัยชนะ  คงทน
 
1. นายเฉลิมวุฒิ  วรเวช
 
16 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวสุดารัตน์  คุ้มหมู่
 
1. นางธันยนันท์  จันเต
 
17 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงคีตภัทร  ศรีปินตา
2. เด็กหญิงศิริญา  ชาติทอง
3. เด็กหญิงหมอก  คำแท่ง
 
1. นางสาวพิมพ์ศิริ  กลัดกระยาง
2. นางสาวกาญจนา  พิเนตร
 
18 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 77 เงิน 5 1. นางสาวนิภาพร  แสนคำ
2. นายวณาทร  หอมจันทร์
3. นางสาวศวรรณญา  ชาติทอง
 
1. นางสำลี  นราธาวา
2. นางสาวเสาวนีย์  เชื้อเมืองพาน
 
19 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 74 เงิน 5 1. เด็กหญิงธีรญา  กุลวงศ์
2. เด็กชายวรายุทธ  สร้อยพรม
 
1. นางณิชา  สันติมุนินทร์
2. นางสาวพิมพ์ศิริ  กลัดกระยาง
 
20 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 71.8 เงิน 7 1. นายปฐมพร  เพ็ชรรัตน์
2. นายวันฉลอง   สิงห์ทอง
 
1. นางณิชา  สันติมุนินทร์
2. นางยุพา  อินทร์เพชร์
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 12 เข้าร่วม 11 1. เด็กหญิงเกตน์นิภา  อุทาน
 
1. นางสาวอรวรรณ  คล้ามแสง
 
22 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 44 เข้าร่วม 7 1. นายปุณณมา  แสดขุนทด
 
1. นางสาวเตือนใจ  ชื่นศิริ
 
23 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 68 ทองแดง 8 1. เด็กชายศรนเรศ  อุดเถิน
2. เด็กชายอุกฤษฎ์  จรเอ้กา
 
1. นางสาวบรรจง  นาทองบ่อ
2. นางสาวกันตพร  ขาวแพร
 
24 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวเมธาวี  เจนจบ
 
1. นางสาวกันตพร  ขาวแพร
 
25 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 70 เงิน ชนะเลิศ 1. เด็กชายกษมา  พรมนนท์
 
1. นางสาวสุทธิมาศ  ศรีบ้าน
 
26 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 36.56 เข้าร่วม 8 1. นายภานุพงศ์  เที่ยงตรงดี
 
1. นางสาวยุภาวรรณ  วงแหวน
 
27 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 70 เงิน 8 1. เด็กหญิงจันทัปปภา  วันทอง
2. เด็กหญิงปรางทิพย์  ภมร
3. เด็กหญิงเอื้อมพร  โมนขุนทด
 
1. นางสาวนพมาส  โรตมนันทกฤต
2. นางสุวัฒนา  สนั่นไทย
 
28 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 73.5 เงิน 8 1. นางสาวกมลวรรณ  จันทวงษ์
2. นายจิรวงศ์  ทนัดไธสง
3. นายวรรธนะ  กรรณิกา
 
1. นางสาวจุฑามาศ  เสมามอญ
2. นางสาวพรรัมภา  แสนวิเศษ
 
29 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 76.4 เงิน 4 1. นายชนิกานต์  เนาวรัตน์
2. เด็กหญิงวรวลัญช์  ไพรณรินทร์
3. เด็กหญิงวรัญญา  นามนัด
 
1. นางสาวเพียงใจ  อินหงสา
2. นายวัชระ  มาเพชร
 
30 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 90.68 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกนกพร  ชุมนวล
2. นางสาววรัญชณา  สวยงาม
3. นางสาววรัญญา  วรจิตร
 
1. นางสาวกุลธิดา  สุวัชระกุลธร
2. นายสราวุธ  แท่นจินดารัตน์
 
31 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายกฤษณพงศ์  เกิดเกษม
2. เด็กหญิงอภิญญา  เกิดเกษม
3. เด็กหญิงอารียา  พันดวง
 
1. นางสาวสุปราณี  ศรีวิชา
2. นางสาวบุญรุ่ง  บุญอากาศ
 
32 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 85.4 ทอง 7 1. เด็กหญิงกิตติกานต์  วันแรก
2. เด็กชายณัฐพล  แสงสว่าง
3. เด็กชายธนธรณ์  บุญเต็ม
 
1. นางเกศราภรณ์  เทพแก้ว
2. นางสาวบุญรุ่ง  บุญอากาศ
 
33 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 89.25 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวฐิตาภรณ์  นุนารัมย์
2. นายธีรวัช  ภูแซมศรี
3. นางสาวสุพัสตรา  จำปาแดง
 
1. นางจิราภรณ์  ภู่สิงห์
2. นางสุภาภรณ์  ช่วยอินทร์
 
34 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงปาลิตา  พืชพันธุ์
2. เด็กชายฟูตระกูล  มิกขุนทด
 
1. นางสาวสุปราณี  ศรีวิชา
2. นายพีรวุฒิ  ยิ่งนอก
 
35 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 74.2 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวกรรณิการ์  อุดมศิลป์
2. นางสาวพัชราพร  กล้ามสันเทียะ
 
1. นายกิตติศักดิ์  ปราบพาล
2. นายวัชระ  ประโพธิ์ศรี
 
36 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายกิจติชัย  เบี้ยไทยสงค์
2. เด็กชายวิชาญชัย  เปรมปรีดิ์
 
1. นายสราวุธ  แท่นจินดารัตน์
2. นางสาวกุลธิดา  สุวัชระกุลธร
 
37 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายธวัชชัย  เพ็ชรัตน์
2. เด็กชายภาณุวิชญ์  สอนศรี
 
1. นางสาวกุลธิดา  สุวัชระกุลธร
2. นายสราวุธ  แท่นจินดารัตน์
 
38 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบินบรรทุกสัมภาระ ม.4-ม.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายธัญธร  ทองแพง
2. นายปวรุตม์  ริมสมุทร์
3. นายอติวิชญ์  งามกระบวน
 
1. นายสราวุธ  แท่นจินดารัตน์
2. นางสาวกุลธิดา  สุวัชระกุลธร
 
39 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกรวรรณ  บุควัน
2. เด็กหญิงชลดา  สอนน้อย
3. เด็กหญิงชาลิสา  ศรีลาวงศ์
4. เด็กหญิงพรชิตา  เจียมสมพร
5. เด็กหญิงมณีสร  แก้วเกร็ด
 
1. นางสาวจารุวรรณ  ช่างเหล็ก
2. นางสาวณิชทิชา  ช่างบุ
 
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวนิชกานต์  เผือกพิพัฒ
2. นางสาวบัณฑิตา  จอมทอง
3. นายปารย์ปฏิภาณ  ทรัพย์สูงเนิน
4. นางสาวพัชชญาดา  แก้วเยื้อง
5. นางสาวอภิชา  สีตาลแก่
 
1. นางชญาภา  บุญเลิศปฐวี
2. นางสาวมัณฑนา  พุ่มพวง
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ประทุมเลิศ
2. เด็กหญิงธีรภัทร  ทองอินทร์
3. เด็กหญิงปทิตตา  ชูตินันท์
4. เด็กหญิงพีรดา  น้อมเศียร
5. เด็กหญิงศิวลี  เอี่ยมโอภาส
 
1. นางสาวนิภาพร  คำมุงคุณ
2. นางสาวปรียภรณ์  เวียงสมุทร
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 72.3 เงิน 4 1. นางสาวจตุรตา  พูลหอม
2. นางสาวณิชาภัทร  เอี่ยมอินทร์
3. นางสาวรติมา  เพาะปลูก
4. นางสาววิชิตา  ยวงหิรัญ
5. นางสาวอทิตยา  พุ่มกระจับ
 
1. นายศักดิ์นรินทร์  ยาวิชัย
2. นางสาวศรัญญา  หมูสีโทน
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 78.8 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวชมภูนุช  ชมภูรัตน์
2. นางสาวชลธิชา  แสงจันทร์ดา
3. นายณัฒวัฒร์  เฮง
4. นายธนากร  จันคง
5. นางสาวนนทศร  สมเพชร
 
1. นายปิยะวัฒน์  บุญบำรุง
2. นางสาวสุนิสา  ศรีอัสดร
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 84.8 ทอง 9 1. เด็กหญิงชัญญานุช  ชำดี
 
1. นางณัทชกา  ศรีดี จงกล
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 81.2 ทอง 10 1. นางสาวนฤกานต์  มีสุข
 
1. นางสาวเสาวลักษณ์  รื่นมณี
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 73.75 เงิน 6 1. เด็กหญิงฉันทิกา  ดนุพงค์ลิขิต
2. เด็กชายอนล  ศรีวิชัย
 
1. นางจรรยวรรธน์  จันทร์ภูมิ
2. นายสรเพชร  บัวสุข
 
47 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 83.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกรวรรณ  พันธุ์สวัสดิ์
2. นายอดิศักดิ์  ชนะภู
 
1. นางสาวจินตนา  ธงไชย
2. นางสาวจินตนา  วงศ์คำจันทร์
 
48 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวย) ม.1-ม.3 83.6 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายจักรดุลย์  พึ่งเพ็ง
2. เด็กชายณัฐกิตติ์  ภักดีอำนาจ
3. เด็กชายธนทัต  ยาชัย
4. เด็กชายธนธรณ์  ถาจอหอ
5. เด็กหญิงธันยาพร  รอดเสถียร
6. เด็กชายนราวิชญ์  โรจนานนท์
7. เด็กชายบุญถึง  เชาวราช
8. เด็กหญิงวรนิษฐา  ยิ่งประยูร
9. เด็กชายวิทยา  เพ็งเดี่ยว
10. เด็กหญิงสุณิชา  แช่มทะเพรียว
 
1. นายบรรหาร  ยิ่งประยูร
2. นายธนพล  วรรณ์ธรรม
3. นางสาวฐิณิชดา  ช่างบุ
 
49 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 83 ทอง 10 1. เด็กหญิงพัชริดา   ก้องแก้ว
2. เด็กหญิงสุภาพร   แก้วกอง
 
1. นายอาวกาส  คำมูล
2. นายวรายุทธ  สาระคำ
 
50 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 86 ทอง 6 1. นางสาวพรประภา  แถวจัตุรัส
2. นางสาวสุชาดา  ชำนาญยา
 
1. นายวิทยา  ศรีบุญเรือง
2. นายสุวรรรณ  บุญศรีภูมิ
 
51 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 64 ทองแดง 10 1. เด็กชายใบเพชร  ทัพธานี
 
1. นางวิริยาภรณ์  พงษ์ศิลา
 
52 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 65 ทองแดง 9 1. เด็กหญิงวทันยา  ทองพันธ์
 
1. นางวิริยาภรณ์  พงษ์ศิลา
 
53 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 85 ทอง 5 1. นายพันธกานต์  นาคจู
 
1. นางวิริยาภรณ์  พงษ์ศิลา
 
54 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 67 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงสิริกัญญา  สาระติ
 
1. นางวิริยาภรณ์  พงษ์ศิลา
 
55 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 69 ทองแดง 7 1. นางสาวอริศรา  หรี่แดง
 
1. นางวิริยาภรณ์  พงษ์ศิลา
 
56 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 65 ทองแดง 9 1. เด็กชายจักรดุลย์  พึ่งเพ็ง
 
1. นางวิริยาภรณ์  พงษ์ศิลา
 
57 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 82 ทอง 6 1. นายธนกร  บ่อแก้ว
 
1. นางวิริยาภรณ์  พงษ์ศิลา
 
58 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 67 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ศรีวิฑูรย์
2. เด็กหญิงกิตติยา  แก้วปี
 
1. นางวิริยาภรณ์  พงษ์ศิลา
2. นายพรชัย  จันทร์พัฒนพงศ์
 
59 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายไพสิฐ  จะอือ
 
1. นางวิริยาภรณ์  พงษ์ศิลา
 
60 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายถิรวัฒน์  อรุณไชย
 
1. นายณัฐวุฒิ  ชูทอง
 
61 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายธีรภัทร  ยวดยิ่ง
 
1. นายณัฐวุฒิ  ชูทอง
 
62 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 73 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายจิรัฏฐากูรณ์  เชื้อทิ
2. นายณัฐดนัย  เฝ้าหาผล
3. นางสาวบัณฑรวรรรณ  สังข์ทอง
4. นายปริญญา  บุญมั่น
5. นางสาวยุวธิดา  โพสา
6. นายศรายุทธ  สัชชานนท์
 
1. นายธงไท  จันเต
2. นายพรชัย  จันทร์พัฒนพงศ์
3. นางสาวปาริฉัตร  สุ่มมาตย์
 
63 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 82.33 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายสมรักษ์  สิงไทย
 
1. นายพรชัย  จันทร์พัฒนพงศ์
 
64 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 80.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายวรกานต์  ไชยคุณ
 
1. นายธงไท  จันเต
 
65 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 76.67 เงิน 6 1. เด็กหญิงชลิตา  ฉุนราชา
 
1. นายธงไท  จันเต
 
66 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 80.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวเกศฤดี  หอมกลิ่น
 
1. นายพรชัย  จันทร์พัฒนพงศ์
 
67 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 74.66 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายพีรพงศ์  ตะวงษา
 
1. นายพรชัย  จันทร์พัฒนพงศ์
 
68 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 79.33 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายจิรัฏฐากูรณ์  เชื้อทิ
 
1. นายธงไท  จันเต
 
69 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงวณิดา  ไชยคุณ
 
1. นายธงไท  จันเต
 
70 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 83.35 ทอง 6 1. นางสาวณัฐธิดา  บุษดี
 
1. นายพรชัย  จันทร์พัฒนพงศ์
 
71 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 70.67 เงิน 4 1. เด็กชายพีรพงศ์  ตะวงษา
 
1. นายพรชัย  จันทร์พัฒนพงศ์
 
72 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 77.67 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายปริญญา  บุญมั่น
 
1. นายธงไท  จันเต
 
73 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 81.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงนลิน  วัดแก้ว
 
1. นายธงไท  จันเต
 
74 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 79 เงิน 6 1. นางสาวฐิตาภา  ตี่ชื่น
 
1. นายพรชัย  จันทร์พัฒนพงศ์
 
75 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 80.68 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายสมรักษ์  สิงไทย
 
1. นายพรชัย  จันทร์พัฒนพงศ์
 
76 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 84.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายวรกานต์  ไชยคุณ
 
1. นายธงไท  จันเต
 
77 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงชลธิชา  เนื่องกระโทก
 
1. นายธงไท  จันเต
 
78 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 82.02 ทอง 4 1. นางสาวทิพรัตน์  ธรรมแสง
 
1. นายพรชัย  จันทร์พัฒนพงศ์
 
79 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกัญญาณี  สุขรมย์
2. เด็กหญิงชนาภา  ผิวดี
3. เด็กชายพรภัทร  เที่ยงรัตน์
4. เด็กหญิงภารวี  บัวแพง
5. เด็กชายยศวีย์  เอ็นดู
6. เด็กหญิงรัตนากร  โพธิ์เนียม
7. เด็กชายเทวิน  เรืองเวช
8. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  เปรมปรี
 
1. นางสาวปาริฉัตร  สุ่มมาตย์
2. นายณัฐวุฒิ  ชูทอง
3. นายธงไท  จันเต
4. นายพรชัย  จันทร์พัฒนพงศ์
 
80 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 93.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกฤติมา  รังสรรค์
2. เด็กหญิงจณิตา  เบื้องบน
3. เด็กหญิงธมลวรรณ  ท้วมศิริ
4. เด็กหญิงบัณฑิตา  โสคร
5. เด็กหญิงปวีณ์นุช  แสงสุวรรณ
6. เด็กหญิงปิยะฉัตร  ศรีวิลัย
7. เด็กหญิงพัชรมัย  ลุงสร้อย
8. เด็กหญิงภาวรินท์  อาจรักษา
 
1. นางสาวชัชพร  ภู่น้อย
2. นางบุญนาค  จงแจ่มใส
3. นางสาวปาริฉัตร  สุ่มมาตย์
4. นายพรชัย  จันทร์พัฒนพงศ์
 
81 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 94.2 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวตะวันฉาย  วงษ์สุวรรณ
2. นางสาวปภาวรินทร์  ล้นทอง
3. นางสาววรกมล  ศิลปขวัญชัย
4. นางสาวสโรชา  บัวพันธ์
5. นางสาวอภิยดา  กฤษชินวงศ์
6. นางสาวอริษา  ฉ่ำเกตุ
 
1. นางสาวชัชพร  ภู่น้อย
2. นางบุญนาค  จงแจ่มใส
3. นางสาวปาริฉัตร  สุ่มมาตย์
4. นายพรชัย  จันทร์พัฒนพงศ์
 
82 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 70.33 เงิน 7 1. เด็กหญิงวลีรัตน์  ใจตั้ง
 
1. นางสาวรัชดาพร  บุตะเขียว
 
83 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6 53.33 เข้าร่วม 10 1. นางสาวสุทธิดา  อรุณสวัสดิ์
 
1. นางนีรนุช  เคนวิเศษ
 
84 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 78.6 เงิน 5 1. เด็กหญิงนริยากร  โพธิวัฒน์
 
1. นางสาวณัฐธยาน์  บุญฤทธิ์
 
85 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 63.32 ทองแดง 10 1. เด็กชายมณฑล  ลิ้มสกุล
 
1. นางสาวธนาภรณ์  พรชัยกุล
 
86 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 77 เงิน 6 1. นายสุรพงษ์  เฮียงหล้า
 
1. นางสาวศุทธินี  ไชยนันทน์
 
87 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 75.99 เงิน 6 1. นางสาวชุติกาญจน์  คงมั่น
2. นายธนกร  อโรคา
3. นายปรม  ศรีเสริม
4. นางสาวพลอยไพลิน  พรหมจรรย์
5. นายสุวาวี  อาดำ
 
1. นางสาวบุษยา  โถทอง
2. นางสาวลดาวัลย์  สัตยพันธ์ุ
 
88 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 89.5 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงฐิติรัตน์  โฉลกดี
2. เด็กชายพงษ์วิทย์  ตะวังทัน
 
1. นางสาวณัฐพร  จันเทพา
2. นางสาววิภาดา  บัณฑิตย์ผล
 
89 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 82.46 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายพรชัย  ใจแก้ว
2. นางสาวหฤทัยรัตน์  สุดา
 
1. นางสาวณัฐพร  จันเทพา
2. นางสาววิภาดา  บัณฑิตย์ผล
 
90 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายจิรศักดิ์  วิเวกวินย์
2. เด็กหญิงนิรันดา  ขันธุลา
 
1. นางสุมาลี  วังทรายทอง
2. นางสาวสุภาภรณ์  มุสิกวงศ์
 
91 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวธันยภรณ์  อุทก
2. นางสาวศิรประภา  สุทธิดี
 
1. นางสาวสุภาภรณ์  มุสิกวงศ์
2. นางสุมาลี  วังทรายทอง
 
92 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาจีน ม.4-ม.6 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวบุษบัน  กลิ่นบำรุง
 
1. MissHang  Ma
 
93 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 69 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวณัฐฐิญา  ศรีโพธิ์บุญญา
 
1. นางสุมาลี  วังทรายทอง
 
94 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ 1. นายบุญณวัตร   ศิริชู
2. นางสาวปภาวดี  พันสนิท
3. นายพิเชียร   รัตนะผูก
4. นางสาวศศิกานต์  สาสอน
5. นายศิริชัย  สมศรี
 
1. นางสาวณัฐพร  จันเทพา
2. นางสาววิภาดา  บัณฑิตย์ผล
 
95 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 85.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวนันทกานต์  ทองสะอาด
2. นางสาววาสนา  เพชรพันธ์
3. นางสาววิลาวัลย์  เทินสระเกษ
4. นางสาวอภัชรา  อุปชา
5. นางสาวอภิญญา  อินทร์โพธิ์
 
1. นางสุมาลี  วังทรายทอง
2. นางสาวสุภาภรณ์  มุสิกวงศ์
 
96 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาจีน ม.4-ม.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวกัญญาณัฐ  หง้าฝา
2. นางสาววรดา  เจริญยิ่ง
 
1. นางสาววิภาดา  บัณฑิตย์ผล
2. นางสาวณัฐพร  จันเทพา
 
97 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 75.67 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวฐิตารีย์  การะมัด
2. นางสาวนิภาพร  นนธิบุตร
 
1. นางสุมาลี  วังทรายทอง
2. นางสาวสุภาภรณ์  มุสิกวงศ์
 
98 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงปาริชาติ  สุพรรณวิภากร
2. เด็กหญิงวริษา  จันดาวงษ์
 
1. นางสาวแก้วตา  ติสันเทียะ
2. นางสาวมนัชญา  มาตยา
 
99 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ 1. นายฐานิศร  นวลมะ
 
1. นางสาวแก้วตา  ติสันเทียะ
 
100 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 87.5 ทอง 4 1. เด็กหญิงกัญญณัช   พลอยแก้ว
2. นางสาวกัญญารัตน์  จันทร์อ่อน
3. นายคณชาติ   นทุภูติ
4. นางสาวชลนิภา   ม่วงแป้น
5. นางสาวณริศรา   อุปมัย
6. นางสาวพรรณพร   หาญมณี
7. นางสาวภัทรมล   พละพันธ์
8. นายภัทรยุทธ   สีสด
9. นายวรพัทธิ์   ประกอบศิลป์
10. นางสาวศุกลณี   เที่ยงมาก
 
1. นายปริพันธ์  หมั่นค้า
 
101 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 83.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงชนิดาภา  บุตรดีขันธ์
2. เด็กหญิงบุญลัดดา  ฟักเงิน
3. เด็กหญิงพัดชราภา  ฮังกะสี
 
1. นางสาวนวมน  เจริญขำ
2. นางสาวปภาวรินท์  รัตน์วิเศษฤทธิ์
 
102 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 88.5 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวชนิดา  เหง้าเทศ
2. นางสาวศิริกานต์  จันทร์เล็ก
3. นางสาวแพรวนภา  เจริญ
 
1. นางสาวนวมน  เจริญขำ
2. นางสาวปภาวรินท์  รัตน์วิเศษฤทธิ์
 
103 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 89.6 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงนริยากร  โพธิวัฒน์
2. เด็กหญิงวริสรา  นาคสุทธิ
3. เด็กหญิงสาธิตา  จันทร์ดี
 
1. นางสาวนวมน  เจริญขำ
2. นางสาวปภาวรินท์  รัตน์วิเศษฤทธิ์
 
104 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 86.5 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกาญจนา  แพทย์กลาง
2. นางสาวชามา  สุชล
3. นางสาวสริณา  ภาคะ
 
1. นางสาวนวมน  เจริญขำ
2. นางสาวปภาวรินท์  รัตน์วิเศษฤทธิ์
 
105 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงก้านตอง  เผือกน้อย
2. เด็กชายธีรภัทร์  บุญน้อย
 
1. นายพลลพัฒม์  แนวจำปา
 
106 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายบดินทร์  วรรคยานี
2. เด็กชายอันดา  ดำดี
 
1. นายแมนสรวง  เมนะเนตร
2. นางสุวภาพ  เวชสุทัศน์
 
107 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 80 ทอง 8 1. นายจักรกฤษณ์  สารวงษ์
2. นายณัฐพล  รักษากิจ
 
1. นางสุวภาพ  เวชสุทัศน์
2. นายแมนสรวง  เมนะเนตร
 
108 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกมลทิพย์  อินทะพันธ์
2. เด็กหญิงสาธิมา  เพ็งพื้น
 
1. นางณัฐณิการ์  เกลี้ยงพร้อม
2. นางสาวอทิตยา  เทียนอำไพ
 
109 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงปาริชาติ  จำปาพวง
2. เด็กหญิงรุจิกานต์  ฤทธิ์มานะ
 
1. นายแมนสรวง  เมนะเนตร
2. นางสาวอทิตยา  เทียนอำไพ
 
110 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายกิตติพศ  บำรุงจิต
2. นายเหมรัศมิ์  วรชนจิรพันธ์
 
1. นายอาทิตย์  ศีลชาติ
2. นายวัลลภ  พงษ์ศิลา
 
111 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวกัญญาวีร์  ลั้นแหยม
2. นางสาวศศิกานต์  วงศ์อุดม
 
1. นางสุวภาพ  เวชสุทัศน์
 
112 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 85 ทอง 4 1. เด็กชายธีรพงษ์  บุญน้อย
2. เด็กหญิงปัณฑิตา  ก้อนทอง
3. เด็กหญิงเบญจรัตน์  เกิดมั่น
 
1. นางณัฐณิการ์  เกลี้ยงพร้อม
2. นายอาทิตย์  ศีลชาติ
 
113 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ 1. นายสหัสวรรษ  ดีคำเงาะ
2. นางสาวเกวลิน  ชัยสิทธิ์
 
1. นางสาววิชุดา  คำดี
2. นายพลลพัตม์  แนวจำปา
 
114 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กชายฉัตรชัย  โชติสวัสดิ์
2. เด็กหญิงพรพรรณ  ชินภักดี
3. เด็กหญิงพัชราวลัย  กธีวัชรินทร์
 
1. นางสาวจิรัตติกาญจน์  สุรีวรานนท์
 
115 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.4-ม.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายชนะชัย  หงิมเสงี่ยม
2. นางสาวทิพย์สุดา  สิงห์ชอม
3. นางสาวภีชญา  ผลประเสริฐ
 
1. นางสาวจิรัตติกาญจน์  สุรีวรานนท์
 
116 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 93.6 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายคุณภัทร  เทียนคำ
2. เด็กชายธันยา  ติ่งชัยโรจน์
3. เด็กชายไตรภพ  บรรพต
 
1. นางสาวอรอุมา  ช่างปรุง
2. นายกิตติศักดิ์  ปราบพาล
 
117 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายนเรนท์  วงค์แก้ว
2. นายมนัสวี  แก่นเสา
3. นายอมรเทพ  พงษ์พานิช
 
1. นายเทวัญ  นราธาวา
 
118 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 90.33 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจิรัชยา  เสือเพ็ง
2. เด็กหญิงณัฐมล  วงศ์กลิ่นกรุด
3. เด็กหญิงนภัสวรรณ  ชันษา
 
1. นางสาวอรอุมา  ช่างปรุง
2. นายกิตติศักดิ์  ปราบพาล
 
119 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 88.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวจันทกานต์  ร่มเย็น
2. นางสาวฐิติมา  เอี่ยมสอาด
3. นางสาวธิดาทิพย์  วงษา
 
1. นางสาวอรอุมา  ช่างปรุง
2. นายกิตติศักดิ์  ปราบพาล
 
120 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงจิดาภา  ทีปรักษพันธ์
2. เด็กหญิงปริยฉัตร   มุกดา
3. เด็กหญิงอุรัสยา  หารบุตร
 
1. นางสาวเพชรรัตน์   ไชยชาญรมย์
2. นางสาวศิวพร  สีหาแสน
 
121 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวนฤมล   แก้วกลางเมือง
2. นางสาวภิระดา  สุขสวัสดิ์
3. นางสาวมยุรา  การนอก
 
1. นางสาวเพชรรัตน์   ไชยชาญรมย์
2. นางสาวศิวพร  สีหาแสน
 
122 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 86.4 ทอง 6 1. เด็กชายนรพล   จิตรจินดา
2. เด็กชายอิศรา  แซ่เจียง
3. เด็กชายเจตภาณุ  ประภาถะโร
 
1. นางสาวอรอุมา  ช่างปรุง
2. นายกิตติศักดิ์  ปราบพาล
 
123 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 88 ทอง 8 1. นางสาวกาญจนา  เป้าเทียบวงศ์
2. นางสาวพิมพ์พญา  สังข์ยศ
3. นางสาววรารัตน์  ใจศิลป์
 
1. นางสาวอรอุมา  ช่างปรุง
2. นายกิตติศักดิ์  ปราบพาล
 
124 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจิตรลดา  โคตรณรงค์
2. เด็กหญิงณัฐวดี  โสภาดี
3. เด็กหญิงภัทราภรณ์  แก้วมาคูณ
 
1. นางสาวศิวพร  สีหาแสน
2. นางสาวเพชรรัตน์   ไชยชาญรมย์
 
125 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 89.33 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกุลยา  เครือปันแก้ว
2. นางสาวพรทิพย์  กาฬษร
3. นางสาวอารียา  พุ่มทอง
 
1. นางสาวศิวพร  สีหาแสน
2. นางสาวเพชรรัตน์   ไชยชาญรมย์
 
126 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายธนากร  แสงเพชร
2. เด็กหญิงธาริณี  รักธัญกรณ์
3. เด็กหญิงปวรรัตน์   สุดยอด
 
1. นางสาวสุนันทา  วิเศษสุวรรณ์
2. นายพลพจน์  ชูเชิด
 
127 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 81.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวจุฬารัตน์  มาวงนอก
2. นางสาวปนัดดา  เจนจบ
3. นางสาวศศิภา  หนูใจหาญ
 
1. นายพลพจน์  ชูเชิด
2. นางสาวสุนันทา  วิเศษสุวรรณ์
 
128 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 85.83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายด.ช.เทวา  น้อยทา
2. เด็กชายทวีศักดิ์  บันดิต
3. เด็กชายสรายุทธ  บุตรจำปี
 
1. นายพลพจน์  ชูเชิด
2. นางสาวสุนันทา   วิเศษสุวรรณ์
 
129 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.4-ม.6 88.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวณัชชา  เจียวัฒนกุล
2. นายนายอัครพล  กาลจักร
3. นางสาวนิตยา  กาญจนะเกตุ
 
1. นายพลพจน์  ชูเชิด
2. นางสาวสุนันทา  วิเศษสุวรรณ์
 
130 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 76.75 เงิน 4 1. เด็กหญิงธัญลักษณ์  ไกรวิลาศ
2. เด็กหญิงสุลิตา  บึงสพาน
3. เด็กหญิงอาทิตยา  จันทร์วัน
 
1. นางสาวเพชรรัตน์   ไชยชาญรมย์
2. นางสาวศิวพร  สีหาแสน