สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร สพม. เขต ๑๘ (ชลบุรี,ระยอง)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต18 ระยอง1
ระหว่าง วันที่ 2 - 9 เดือน ตุลาคม. พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 48 เข้าร่วม 12 1. นางสาวชนิสรา  ทีน้ำคำ
 
1. นางพิริยา  พิบูลบุญวัฒน์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 43.62 เข้าร่วม 9 1. เด็กหญิงกานติมา  ลุงจาย
 
1. นางสาวณัฐปภัสร์  โอชารส
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 15 เข้าร่วม 9 1. เด็กชายชัยชนะ  คงทน
 
1. นายเฉลิมวุฒิ  วรเวช
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 12 เข้าร่วม 11 1. เด็กหญิงเกตน์นิภา  อุทาน
 
1. นางสาวอรวรรณ  คล้ามแสง
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 44 เข้าร่วม 7 1. นายปุณณมา  แสดขุนทด
 
1. นางสาวเตือนใจ  ชื่นศิริ
 
6 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 36.56 เข้าร่วม 8 1. นายภานุพงศ์  เที่ยงตรงดี
 
1. นางสาวยุภาวรรณ  วงแหวน
 
7 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6 53.33 เข้าร่วม 10 1. นางสาวสุทธิดา  อรุณสวัสดิ์
 
1. นางนีรนุช  เคนวิเศษ
 
8 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กชายฉัตรชัย  โชติสวัสดิ์
2. เด็กหญิงพรพรรณ  ชินภักดี
3. เด็กหญิงพัชราวลัย  กธีวัชรินทร์
 
1. นางสาวจิรัตติกาญจน์  สุรีวรานนท์