สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร สพม. เขต ๑๘ (ชลบุรี,ระยอง)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต18 ระยอง1
ระหว่าง วันที่ 2 - 9 เดือน ตุลาคม. พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 67.5 ทองแดง 12 1. เด็กหญิงอทิตยา  พวงไธสง
 
1. นางสาววรารัตน์  ศรีสุวรรณ์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 65.5 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงกรกนก  ดาราเพ็ญ
2. เด็กหญิงชนม์นิภา  เพ็งพื้น
3. เด็กหญิงนุชจรี  ปั้นงาม
 
1. นางสาวรัชณี  แสวงดี
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 68 ทองแดง 8 1. เด็กชายศรนเรศ  อุดเถิน
2. เด็กชายอุกฤษฎ์  จรเอ้กา
 
1. นางสาวบรรจง  นาทองบ่อ
2. นางสาวกันตพร  ขาวแพร
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 64 ทองแดง 10 1. เด็กชายใบเพชร  ทัพธานี
 
1. นางวิริยาภรณ์  พงษ์ศิลา
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 65 ทองแดง 9 1. เด็กหญิงวทันยา  ทองพันธ์
 
1. นางวิริยาภรณ์  พงษ์ศิลา
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 67 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงสิริกัญญา  สาระติ
 
1. นางวิริยาภรณ์  พงษ์ศิลา
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 69 ทองแดง 7 1. นางสาวอริศรา  หรี่แดง
 
1. นางวิริยาภรณ์  พงษ์ศิลา
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 65 ทองแดง 9 1. เด็กชายจักรดุลย์  พึ่งเพ็ง
 
1. นางวิริยาภรณ์  พงษ์ศิลา
 
9 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 67 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ศรีวิฑูรย์
2. เด็กหญิงกิตติยา  แก้วปี
 
1. นางวิริยาภรณ์  พงษ์ศิลา
2. นายพรชัย  จันทร์พัฒนพงศ์
 
10 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 63.32 ทองแดง 10 1. เด็กชายมณฑล  ลิ้มสกุล
 
1. นางสาวธนาภรณ์  พรชัยกุล
 
11 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 69 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวณัฐฐิญา  ศรีโพธิ์บุญญา
 
1. นางสุมาลี  วังทรายทอง