สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร สพม. เขต ๑๘ (ชลบุรี,ระยอง)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต18 ระยอง1
ระหว่าง วันที่ 2 - 9 เดือน ตุลาคม. พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 76 เงิน 5 1. นางสาวน้ำฝน  รัตนภาวรรณ์
 
1. นางพิศสุดา  พรมปา
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 75 เงิน 8 1. นางสาวกรรณิกา  กล่ำเทพ
 
1. นางสาวขวัญชนก  ทองทัพไทย
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 78 เงิน 4 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  ผลประเสริฐ
2. เด็กหญิงศิริรัตน์  ยงรัมย์
 
1. นางสาวปภาวรินท์  รัตน์วิเศษฤทธิ์
2. นางจันทร์เพ็ญ  ภูพานเพชร
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวสุดารัตน์  คุ้มหมู่
 
1. นางธันยนันท์  จันเต
 
5 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 77 เงิน 5 1. นางสาวนิภาพร  แสนคำ
2. นายวณาทร  หอมจันทร์
3. นางสาวศวรรณญา  ชาติทอง
 
1. นางสำลี  นราธาวา
2. นางสาวเสาวนีย์  เชื้อเมืองพาน
 
6 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 74 เงิน 5 1. เด็กหญิงธีรญา  กุลวงศ์
2. เด็กชายวรายุทธ  สร้อยพรม
 
1. นางณิชา  สันติมุนินทร์
2. นางสาวพิมพ์ศิริ  กลัดกระยาง
 
7 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 71.8 เงิน 7 1. นายปฐมพร  เพ็ชรรัตน์
2. นายวันฉลอง   สิงห์ทอง
 
1. นางณิชา  สันติมุนินทร์
2. นางยุพา  อินทร์เพชร์
 
8 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 70 เงิน ชนะเลิศ 1. เด็กชายกษมา  พรมนนท์
 
1. นางสาวสุทธิมาศ  ศรีบ้าน
 
9 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 70 เงิน 8 1. เด็กหญิงจันทัปปภา  วันทอง
2. เด็กหญิงปรางทิพย์  ภมร
3. เด็กหญิงเอื้อมพร  โมนขุนทด
 
1. นางสาวนพมาส  โรตมนันทกฤต
2. นางสุวัฒนา  สนั่นไทย
 
10 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 73.5 เงิน 8 1. นางสาวกมลวรรณ  จันทวงษ์
2. นายจิรวงศ์  ทนัดไธสง
3. นายวรรธนะ  กรรณิกา
 
1. นางสาวจุฑามาศ  เสมามอญ
2. นางสาวพรรัมภา  แสนวิเศษ
 
11 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 76.4 เงิน 4 1. นายชนิกานต์  เนาวรัตน์
2. เด็กหญิงวรวลัญช์  ไพรณรินทร์
3. เด็กหญิงวรัญญา  นามนัด
 
1. นางสาวเพียงใจ  อินหงสา
2. นายวัชระ  มาเพชร
 
12 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 74.2 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวกรรณิการ์  อุดมศิลป์
2. นางสาวพัชราพร  กล้ามสันเทียะ
 
1. นายกิตติศักดิ์  ปราบพาล
2. นายวัชระ  ประโพธิ์ศรี
 
13 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 72.3 เงิน 4 1. นางสาวจตุรตา  พูลหอม
2. นางสาวณิชาภัทร  เอี่ยมอินทร์
3. นางสาวรติมา  เพาะปลูก
4. นางสาววิชิตา  ยวงหิรัญ
5. นางสาวอทิตยา  พุ่มกระจับ
 
1. นายศักดิ์นรินทร์  ยาวิชัย
2. นางสาวศรัญญา  หมูสีโทน
 
14 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 78.8 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวชมภูนุช  ชมภูรัตน์
2. นางสาวชลธิชา  แสงจันทร์ดา
3. นายณัฒวัฒร์  เฮง
4. นายธนากร  จันคง
5. นางสาวนนทศร  สมเพชร
 
1. นายปิยะวัฒน์  บุญบำรุง
2. นางสาวสุนิสา  ศรีอัสดร
 
15 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 73.75 เงิน 6 1. เด็กหญิงฉันทิกา  ดนุพงค์ลิขิต
2. เด็กชายอนล  ศรีวิชัย
 
1. นางจรรยวรรธน์  จันทร์ภูมิ
2. นายสรเพชร  บัวสุข
 
16 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 73 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายจิรัฏฐากูรณ์  เชื้อทิ
2. นายณัฐดนัย  เฝ้าหาผล
3. นางสาวบัณฑรวรรรณ  สังข์ทอง
4. นายปริญญา  บุญมั่น
5. นางสาวยุวธิดา  โพสา
6. นายศรายุทธ  สัชชานนท์
 
1. นายธงไท  จันเต
2. นายพรชัย  จันทร์พัฒนพงศ์
3. นางสาวปาริฉัตร  สุ่มมาตย์
 
17 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 76.67 เงิน 6 1. เด็กหญิงชลิตา  ฉุนราชา
 
1. นายธงไท  จันเต
 
18 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 74.66 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายพีรพงศ์  ตะวงษา
 
1. นายพรชัย  จันทร์พัฒนพงศ์
 
19 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 79.33 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายจิรัฏฐากูรณ์  เชื้อทิ
 
1. นายธงไท  จันเต
 
20 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 70.67 เงิน 4 1. เด็กชายพีรพงศ์  ตะวงษา
 
1. นายพรชัย  จันทร์พัฒนพงศ์
 
21 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 77.67 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายปริญญา  บุญมั่น
 
1. นายธงไท  จันเต
 
22 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 79 เงิน 6 1. นางสาวฐิตาภา  ตี่ชื่น
 
1. นายพรชัย  จันทร์พัฒนพงศ์
 
23 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 70.33 เงิน 7 1. เด็กหญิงวลีรัตน์  ใจตั้ง
 
1. นางสาวรัชดาพร  บุตะเขียว
 
24 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 78.6 เงิน 5 1. เด็กหญิงนริยากร  โพธิวัฒน์
 
1. นางสาวณัฐธยาน์  บุญฤทธิ์
 
25 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 77 เงิน 6 1. นายสุรพงษ์  เฮียงหล้า
 
1. นางสาวศุทธินี  ไชยนันทน์
 
26 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 75.99 เงิน 6 1. นางสาวชุติกาญจน์  คงมั่น
2. นายธนกร  อโรคา
3. นายปรม  ศรีเสริม
4. นางสาวพลอยไพลิน  พรหมจรรย์
5. นายสุวาวี  อาดำ
 
1. นางสาวบุษยา  โถทอง
2. นางสาวลดาวัลย์  สัตยพันธ์ุ
 
27 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาจีน ม.4-ม.6 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวบุษบัน  กลิ่นบำรุง
 
1. MissHang  Ma
 
28 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 75.67 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวฐิตารีย์  การะมัด
2. นางสาวนิภาพร  นนธิบุตร
 
1. นางสุมาลี  วังทรายทอง
2. นางสาวสุภาภรณ์  มุสิกวงศ์
 
29 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 76.75 เงิน 4 1. เด็กหญิงธัญลักษณ์  ไกรวิลาศ
2. เด็กหญิงสุลิตา  บึงสพาน
3. เด็กหญิงอาทิตยา  จันทร์วัน
 
1. นางสาวเพชรรัตน์   ไชยชาญรมย์
2. นางสาวศิวพร  สีหาแสน