สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร สพม. เขต ๑๘ (ชลบุรี,ระยอง)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต18 ระยอง1
ระหว่าง วันที่ 2 - 9 เดือน ตุลาคม. พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 87 ทอง 6 1. เด็กหญิงธนัชชา  มุกดา
 
1. นางสาวกฤษณา  มณีจร
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 80.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวฐิชาภัสร์  นพนิธิปิยภัทร์
 
1. นางสาวเบญจวรรณ  สว่างภพ
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 83 ทอง 11 1. เด็กหญิงปภาวรินทร์  กองทอง
 
1. นางสาวกุลธิดา  นาคพิพัฒน์
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 80.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวจิตรา  เจนรอบ
2. นางสาวณัฐณิช  เกตรา
3. นางสาวทรรศนีย์  ปฏิบัติธรรม
 
1. นางจันทร์เพ็ญ  ภูพานเพชร
2. นางสาวปภาวรินท์  รัตน์วิเศษฤทธิ์
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. นายธันวา  คำประสิทธิ์
2. นางสาวพัชรพร  อุตรชน
 
1. นางปวริศา  แก้วพิลา
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 87.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายธนภัทร์  จันทวัน
2. เด็กชายธนาธร  หารินไสล
 
1. นายธวัชชัย  นิลสินที
2. นายพันธวัช  คฤคราช
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวมะลิ  ซาย
 
1. นายเกรียงไกร  วิลามาศ
 
8 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงคีตภัทร  ศรีปินตา
2. เด็กหญิงศิริญา  ชาติทอง
3. เด็กหญิงหมอก  คำแท่ง
 
1. นางสาวพิมพ์ศิริ  กลัดกระยาง
2. นางสาวกาญจนา  พิเนตร
 
9 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวเมธาวี  เจนจบ
 
1. นางสาวกันตพร  ขาวแพร
 
10 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 90.68 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกนกพร  ชุมนวล
2. นางสาววรัญชณา  สวยงาม
3. นางสาววรัญญา  วรจิตร
 
1. นางสาวกุลธิดา  สุวัชระกุลธร
2. นายสราวุธ  แท่นจินดารัตน์
 
11 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายกฤษณพงศ์  เกิดเกษม
2. เด็กหญิงอภิญญา  เกิดเกษม
3. เด็กหญิงอารียา  พันดวง
 
1. นางสาวสุปราณี  ศรีวิชา
2. นางสาวบุญรุ่ง  บุญอากาศ
 
12 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 85.4 ทอง 7 1. เด็กหญิงกิตติกานต์  วันแรก
2. เด็กชายณัฐพล  แสงสว่าง
3. เด็กชายธนธรณ์  บุญเต็ม
 
1. นางเกศราภรณ์  เทพแก้ว
2. นางสาวบุญรุ่ง  บุญอากาศ
 
13 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 89.25 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวฐิตาภรณ์  นุนารัมย์
2. นายธีรวัช  ภูแซมศรี
3. นางสาวสุพัสตรา  จำปาแดง
 
1. นางจิราภรณ์  ภู่สิงห์
2. นางสุภาภรณ์  ช่วยอินทร์
 
14 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงปาลิตา  พืชพันธุ์
2. เด็กชายฟูตระกูล  มิกขุนทด
 
1. นางสาวสุปราณี  ศรีวิชา
2. นายพีรวุฒิ  ยิ่งนอก
 
15 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายกิจติชัย  เบี้ยไทยสงค์
2. เด็กชายวิชาญชัย  เปรมปรีดิ์
 
1. นายสราวุธ  แท่นจินดารัตน์
2. นางสาวกุลธิดา  สุวัชระกุลธร
 
16 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายธวัชชัย  เพ็ชรัตน์
2. เด็กชายภาณุวิชญ์  สอนศรี
 
1. นางสาวกุลธิดา  สุวัชระกุลธร
2. นายสราวุธ  แท่นจินดารัตน์
 
17 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบินบรรทุกสัมภาระ ม.4-ม.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายธัญธร  ทองแพง
2. นายปวรุตม์  ริมสมุทร์
3. นายอติวิชญ์  งามกระบวน
 
1. นายสราวุธ  แท่นจินดารัตน์
2. นางสาวกุลธิดา  สุวัชระกุลธร
 
18 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกรวรรณ  บุควัน
2. เด็กหญิงชลดา  สอนน้อย
3. เด็กหญิงชาลิสา  ศรีลาวงศ์
4. เด็กหญิงพรชิตา  เจียมสมพร
5. เด็กหญิงมณีสร  แก้วเกร็ด
 
1. นางสาวจารุวรรณ  ช่างเหล็ก
2. นางสาวณิชทิชา  ช่างบุ
 
19 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวนิชกานต์  เผือกพิพัฒ
2. นางสาวบัณฑิตา  จอมทอง
3. นายปารย์ปฏิภาณ  ทรัพย์สูงเนิน
4. นางสาวพัชชญาดา  แก้วเยื้อง
5. นางสาวอภิชา  สีตาลแก่
 
1. นางชญาภา  บุญเลิศปฐวี
2. นางสาวมัณฑนา  พุ่มพวง
 
20 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ประทุมเลิศ
2. เด็กหญิงธีรภัทร  ทองอินทร์
3. เด็กหญิงปทิตตา  ชูตินันท์
4. เด็กหญิงพีรดา  น้อมเศียร
5. เด็กหญิงศิวลี  เอี่ยมโอภาส
 
1. นางสาวนิภาพร  คำมุงคุณ
2. นางสาวปรียภรณ์  เวียงสมุทร
 
21 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 84.8 ทอง 9 1. เด็กหญิงชัญญานุช  ชำดี
 
1. นางณัทชกา  ศรีดี จงกล
 
22 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 81.2 ทอง 10 1. นางสาวนฤกานต์  มีสุข
 
1. นางสาวเสาวลักษณ์  รื่นมณี
 
23 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 83.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกรวรรณ  พันธุ์สวัสดิ์
2. นายอดิศักดิ์  ชนะภู
 
1. นางสาวจินตนา  ธงไชย
2. นางสาวจินตนา  วงศ์คำจันทร์
 
24 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวย) ม.1-ม.3 83.6 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายจักรดุลย์  พึ่งเพ็ง
2. เด็กชายณัฐกิตติ์  ภักดีอำนาจ
3. เด็กชายธนทัต  ยาชัย
4. เด็กชายธนธรณ์  ถาจอหอ
5. เด็กหญิงธันยาพร  รอดเสถียร
6. เด็กชายนราวิชญ์  โรจนานนท์
7. เด็กชายบุญถึง  เชาวราช
8. เด็กหญิงวรนิษฐา  ยิ่งประยูร
9. เด็กชายวิทยา  เพ็งเดี่ยว
10. เด็กหญิงสุณิชา  แช่มทะเพรียว
 
1. นายบรรหาร  ยิ่งประยูร
2. นายธนพล  วรรณ์ธรรม
3. นางสาวฐิณิชดา  ช่างบุ
 
25 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 83 ทอง 10 1. เด็กหญิงพัชริดา   ก้องแก้ว
2. เด็กหญิงสุภาพร   แก้วกอง
 
1. นายอาวกาส  คำมูล
2. นายวรายุทธ  สาระคำ
 
26 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 86 ทอง 6 1. นางสาวพรประภา  แถวจัตุรัส
2. นางสาวสุชาดา  ชำนาญยา
 
1. นายวิทยา  ศรีบุญเรือง
2. นายสุวรรรณ  บุญศรีภูมิ
 
27 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 85 ทอง 5 1. นายพันธกานต์  นาคจู
 
1. นางวิริยาภรณ์  พงษ์ศิลา
 
28 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 82 ทอง 6 1. นายธนกร  บ่อแก้ว
 
1. นางวิริยาภรณ์  พงษ์ศิลา
 
29 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายถิรวัฒน์  อรุณไชย
 
1. นายณัฐวุฒิ  ชูทอง
 
30 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายธีรภัทร  ยวดยิ่ง
 
1. นายณัฐวุฒิ  ชูทอง
 
31 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 82.33 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายสมรักษ์  สิงไทย
 
1. นายพรชัย  จันทร์พัฒนพงศ์
 
32 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 80.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายวรกานต์  ไชยคุณ
 
1. นายธงไท  จันเต
 
33 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 80.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวเกศฤดี  หอมกลิ่น
 
1. นายพรชัย  จันทร์พัฒนพงศ์
 
34 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงวณิดา  ไชยคุณ
 
1. นายธงไท  จันเต
 
35 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 83.35 ทอง 6 1. นางสาวณัฐธิดา  บุษดี
 
1. นายพรชัย  จันทร์พัฒนพงศ์
 
36 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 81.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงนลิน  วัดแก้ว
 
1. นายธงไท  จันเต
 
37 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 80.68 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายสมรักษ์  สิงไทย
 
1. นายพรชัย  จันทร์พัฒนพงศ์
 
38 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 84.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายวรกานต์  ไชยคุณ
 
1. นายธงไท  จันเต
 
39 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 82.02 ทอง 4 1. นางสาวทิพรัตน์  ธรรมแสง
 
1. นายพรชัย  จันทร์พัฒนพงศ์
 
40 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกัญญาณี  สุขรมย์
2. เด็กหญิงชนาภา  ผิวดี
3. เด็กชายพรภัทร  เที่ยงรัตน์
4. เด็กหญิงภารวี  บัวแพง
5. เด็กชายยศวีย์  เอ็นดู
6. เด็กหญิงรัตนากร  โพธิ์เนียม
7. เด็กชายเทวิน  เรืองเวช
8. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  เปรมปรี
 
1. นางสาวปาริฉัตร  สุ่มมาตย์
2. นายณัฐวุฒิ  ชูทอง
3. นายธงไท  จันเต
4. นายพรชัย  จันทร์พัฒนพงศ์
 
41 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 93.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกฤติมา  รังสรรค์
2. เด็กหญิงจณิตา  เบื้องบน
3. เด็กหญิงธมลวรรณ  ท้วมศิริ
4. เด็กหญิงบัณฑิตา  โสคร
5. เด็กหญิงปวีณ์นุช  แสงสุวรรณ
6. เด็กหญิงปิยะฉัตร  ศรีวิลัย
7. เด็กหญิงพัชรมัย  ลุงสร้อย
8. เด็กหญิงภาวรินท์  อาจรักษา
 
1. นางสาวชัชพร  ภู่น้อย
2. นางบุญนาค  จงแจ่มใส
3. นางสาวปาริฉัตร  สุ่มมาตย์
4. นายพรชัย  จันทร์พัฒนพงศ์
 
42 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 94.2 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวตะวันฉาย  วงษ์สุวรรณ
2. นางสาวปภาวรินทร์  ล้นทอง
3. นางสาววรกมล  ศิลปขวัญชัย
4. นางสาวสโรชา  บัวพันธ์
5. นางสาวอภิยดา  กฤษชินวงศ์
6. นางสาวอริษา  ฉ่ำเกตุ
 
1. นางสาวชัชพร  ภู่น้อย
2. นางบุญนาค  จงแจ่มใส
3. นางสาวปาริฉัตร  สุ่มมาตย์
4. นายพรชัย  จันทร์พัฒนพงศ์
 
43 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 89.5 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงฐิติรัตน์  โฉลกดี
2. เด็กชายพงษ์วิทย์  ตะวังทัน
 
1. นางสาวณัฐพร  จันเทพา
2. นางสาววิภาดา  บัณฑิตย์ผล
 
44 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 82.46 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายพรชัย  ใจแก้ว
2. นางสาวหฤทัยรัตน์  สุดา
 
1. นางสาวณัฐพร  จันเทพา
2. นางสาววิภาดา  บัณฑิตย์ผล
 
45 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายจิรศักดิ์  วิเวกวินย์
2. เด็กหญิงนิรันดา  ขันธุลา
 
1. นางสุมาลี  วังทรายทอง
2. นางสาวสุภาภรณ์  มุสิกวงศ์
 
46 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวธันยภรณ์  อุทก
2. นางสาวศิรประภา  สุทธิดี
 
1. นางสาวสุภาภรณ์  มุสิกวงศ์
2. นางสุมาลี  วังทรายทอง
 
47 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ 1. นายบุญณวัตร   ศิริชู
2. นางสาวปภาวดี  พันสนิท
3. นายพิเชียร   รัตนะผูก
4. นางสาวศศิกานต์  สาสอน
5. นายศิริชัย  สมศรี
 
1. นางสาวณัฐพร  จันเทพา
2. นางสาววิภาดา  บัณฑิตย์ผล
 
48 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 85.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวนันทกานต์  ทองสะอาด
2. นางสาววาสนา  เพชรพันธ์
3. นางสาววิลาวัลย์  เทินสระเกษ
4. นางสาวอภัชรา  อุปชา
5. นางสาวอภิญญา  อินทร์โพธิ์
 
1. นางสุมาลี  วังทรายทอง
2. นางสาวสุภาภรณ์  มุสิกวงศ์
 
49 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาจีน ม.4-ม.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวกัญญาณัฐ  หง้าฝา
2. นางสาววรดา  เจริญยิ่ง
 
1. นางสาววิภาดา  บัณฑิตย์ผล
2. นางสาวณัฐพร  จันเทพา
 
50 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงปาริชาติ  สุพรรณวิภากร
2. เด็กหญิงวริษา  จันดาวงษ์
 
1. นางสาวแก้วตา  ติสันเทียะ
2. นางสาวมนัชญา  มาตยา
 
51 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ 1. นายฐานิศร  นวลมะ
 
1. นางสาวแก้วตา  ติสันเทียะ
 
52 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 87.5 ทอง 4 1. เด็กหญิงกัญญณัช   พลอยแก้ว
2. นางสาวกัญญารัตน์  จันทร์อ่อน
3. นายคณชาติ   นทุภูติ
4. นางสาวชลนิภา   ม่วงแป้น
5. นางสาวณริศรา   อุปมัย
6. นางสาวพรรณพร   หาญมณี
7. นางสาวภัทรมล   พละพันธ์
8. นายภัทรยุทธ   สีสด
9. นายวรพัทธิ์   ประกอบศิลป์
10. นางสาวศุกลณี   เที่ยงมาก
 
1. นายปริพันธ์  หมั่นค้า
 
53 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 83.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงชนิดาภา  บุตรดีขันธ์
2. เด็กหญิงบุญลัดดา  ฟักเงิน
3. เด็กหญิงพัดชราภา  ฮังกะสี
 
1. นางสาวนวมน  เจริญขำ
2. นางสาวปภาวรินท์  รัตน์วิเศษฤทธิ์
 
54 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 88.5 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวชนิดา  เหง้าเทศ
2. นางสาวศิริกานต์  จันทร์เล็ก
3. นางสาวแพรวนภา  เจริญ
 
1. นางสาวนวมน  เจริญขำ
2. นางสาวปภาวรินท์  รัตน์วิเศษฤทธิ์
 
55 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 89.6 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงนริยากร  โพธิวัฒน์
2. เด็กหญิงวริสรา  นาคสุทธิ
3. เด็กหญิงสาธิตา  จันทร์ดี
 
1. นางสาวนวมน  เจริญขำ
2. นางสาวปภาวรินท์  รัตน์วิเศษฤทธิ์
 
56 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 86.5 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกาญจนา  แพทย์กลาง
2. นางสาวชามา  สุชล
3. นางสาวสริณา  ภาคะ
 
1. นางสาวนวมน  เจริญขำ
2. นางสาวปภาวรินท์  รัตน์วิเศษฤทธิ์
 
57 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงก้านตอง  เผือกน้อย
2. เด็กชายธีรภัทร์  บุญน้อย
 
1. นายพลลพัฒม์  แนวจำปา
 
58 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายบดินทร์  วรรคยานี
2. เด็กชายอันดา  ดำดี
 
1. นายแมนสรวง  เมนะเนตร
2. นางสุวภาพ  เวชสุทัศน์
 
59 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 80 ทอง 8 1. นายจักรกฤษณ์  สารวงษ์
2. นายณัฐพล  รักษากิจ
 
1. นางสุวภาพ  เวชสุทัศน์
2. นายแมนสรวง  เมนะเนตร
 
60 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกมลทิพย์  อินทะพันธ์
2. เด็กหญิงสาธิมา  เพ็งพื้น
 
1. นางณัฐณิการ์  เกลี้ยงพร้อม
2. นางสาวอทิตยา  เทียนอำไพ
 
61 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงปาริชาติ  จำปาพวง
2. เด็กหญิงรุจิกานต์  ฤทธิ์มานะ
 
1. นายแมนสรวง  เมนะเนตร
2. นางสาวอทิตยา  เทียนอำไพ
 
62 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายกิตติพศ  บำรุงจิต
2. นายเหมรัศมิ์  วรชนจิรพันธ์
 
1. นายอาทิตย์  ศีลชาติ
2. นายวัลลภ  พงษ์ศิลา
 
63 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวกัญญาวีร์  ลั้นแหยม
2. นางสาวศศิกานต์  วงศ์อุดม
 
1. นางสุวภาพ  เวชสุทัศน์
 
64 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 85 ทอง 4 1. เด็กชายธีรพงษ์  บุญน้อย
2. เด็กหญิงปัณฑิตา  ก้อนทอง
3. เด็กหญิงเบญจรัตน์  เกิดมั่น
 
1. นางณัฐณิการ์  เกลี้ยงพร้อม
2. นายอาทิตย์  ศีลชาติ
 
65 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ 1. นายสหัสวรรษ  ดีคำเงาะ
2. นางสาวเกวลิน  ชัยสิทธิ์
 
1. นางสาววิชุดา  คำดี
2. นายพลลพัตม์  แนวจำปา
 
66 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.4-ม.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายชนะชัย  หงิมเสงี่ยม
2. นางสาวทิพย์สุดา  สิงห์ชอม
3. นางสาวภีชญา  ผลประเสริฐ
 
1. นางสาวจิรัตติกาญจน์  สุรีวรานนท์
 
67 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 93.6 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายคุณภัทร  เทียนคำ
2. เด็กชายธันยา  ติ่งชัยโรจน์
3. เด็กชายไตรภพ  บรรพต
 
1. นางสาวอรอุมา  ช่างปรุง
2. นายกิตติศักดิ์  ปราบพาล
 
68 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายนเรนท์  วงค์แก้ว
2. นายมนัสวี  แก่นเสา
3. นายอมรเทพ  พงษ์พานิช
 
1. นายเทวัญ  นราธาวา
 
69 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 90.33 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจิรัชยา  เสือเพ็ง
2. เด็กหญิงณัฐมล  วงศ์กลิ่นกรุด
3. เด็กหญิงนภัสวรรณ  ชันษา
 
1. นางสาวอรอุมา  ช่างปรุง
2. นายกิตติศักดิ์  ปราบพาล
 
70 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 88.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวจันทกานต์  ร่มเย็น
2. นางสาวฐิติมา  เอี่ยมสอาด
3. นางสาวธิดาทิพย์  วงษา
 
1. นางสาวอรอุมา  ช่างปรุง
2. นายกิตติศักดิ์  ปราบพาล
 
71 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงจิดาภา  ทีปรักษพันธ์
2. เด็กหญิงปริยฉัตร   มุกดา
3. เด็กหญิงอุรัสยา  หารบุตร
 
1. นางสาวเพชรรัตน์   ไชยชาญรมย์
2. นางสาวศิวพร  สีหาแสน
 
72 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวนฤมล   แก้วกลางเมือง
2. นางสาวภิระดา  สุขสวัสดิ์
3. นางสาวมยุรา  การนอก
 
1. นางสาวเพชรรัตน์   ไชยชาญรมย์
2. นางสาวศิวพร  สีหาแสน
 
73 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 86.4 ทอง 6 1. เด็กชายนรพล   จิตรจินดา
2. เด็กชายอิศรา  แซ่เจียง
3. เด็กชายเจตภาณุ  ประภาถะโร
 
1. นางสาวอรอุมา  ช่างปรุง
2. นายกิตติศักดิ์  ปราบพาล
 
74 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 88 ทอง 8 1. นางสาวกาญจนา  เป้าเทียบวงศ์
2. นางสาวพิมพ์พญา  สังข์ยศ
3. นางสาววรารัตน์  ใจศิลป์
 
1. นางสาวอรอุมา  ช่างปรุง
2. นายกิตติศักดิ์  ปราบพาล
 
75 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจิตรลดา  โคตรณรงค์
2. เด็กหญิงณัฐวดี  โสภาดี
3. เด็กหญิงภัทราภรณ์  แก้วมาคูณ
 
1. นางสาวศิวพร  สีหาแสน
2. นางสาวเพชรรัตน์   ไชยชาญรมย์
 
76 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 89.33 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกุลยา  เครือปันแก้ว
2. นางสาวพรทิพย์  กาฬษร
3. นางสาวอารียา  พุ่มทอง
 
1. นางสาวศิวพร  สีหาแสน
2. นางสาวเพชรรัตน์   ไชยชาญรมย์
 
77 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายธนากร  แสงเพชร
2. เด็กหญิงธาริณี  รักธัญกรณ์
3. เด็กหญิงปวรรัตน์   สุดยอด
 
1. นางสาวสุนันทา  วิเศษสุวรรณ์
2. นายพลพจน์  ชูเชิด
 
78 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 81.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวจุฬารัตน์  มาวงนอก
2. นางสาวปนัดดา  เจนจบ
3. นางสาวศศิภา  หนูใจหาญ
 
1. นายพลพจน์  ชูเชิด
2. นางสาวสุนันทา  วิเศษสุวรรณ์
 
79 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 85.83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายด.ช.เทวา  น้อยทา
2. เด็กชายทวีศักดิ์  บันดิต
3. เด็กชายสรายุทธ  บุตรจำปี
 
1. นายพลพจน์  ชูเชิด
2. นางสาวสุนันทา   วิเศษสุวรรณ์
 
80 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.4-ม.6 88.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวณัชชา  เจียวัฒนกุล
2. นายนายอัครพล  กาลจักร
3. นางสาวนิตยา  กาญจนะเกตุ
 
1. นายพลพจน์  ชูเชิด
2. นางสาวสุนันทา  วิเศษสุวรรณ์