สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนมัธยมตากสิน ระยอง สพม. เขต ๑๘ (ชลบุรี,ระยอง)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต18 ระยอง1
ระหว่าง วันที่ 2 - 9 เดือน ตุลาคม. พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 1 เข้าร่วม 9 1. เด็กหญิงฐิติพร  ประสุวรรณ
2. เด็กหญิงภัทรนันท์  ธรรมยิ่ง
 
1. นางสาวปัทมา  เปรมตุ่น
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 19 เข้าร่วม 8 1. เด็กชายอิทธิวัตร  สิทธิวงษ์
 
1. นางสาวธัญญพัทธ์   สุนทรสัจบูลย์
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 32 เข้าร่วม 7 1. เด็กชายกรวิชญ์  อันมา
 
1. นางสาวลดาพร  ตีรกานนท์
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 50 เข้าร่วม 6 1. นายรัฐภูมิ  วิรัตน์
 
1. นายสรศักดิ์  นวลสุข
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 51 เข้าร่วม 4 1. เด็กชายสรวรรณธน์  วาชัยศรี
 
1. นางสาวนุชศรา  ตาทุม
 
6 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 30.84 เข้าร่วม 9 1. นายตรีกวินท์  นวนศรี
 
1. นางสาวลักคณา  อับดุลเลาะ
 
7 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 55.15 เข้าร่วม 10 1. เด็กหญิงชญานิศ  เสมอภาค
 
1. MissMaelynn  Doringuez Cortez
 
8 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม 1. นางสาวเรืองลัดดา  ลิ้มพงษ์สวัสดิ์
 
1. นางสาวลาลีวัณย์  ประดิษฐศิริผล
 
9 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม 1. นางสาวโทนนี่ เลน  ฮิลเบิร์น
 
1. นางสาวสุพัตรา  อายุพัฒน์
 
10 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 54 เข้าร่วม 10 1. เด็กชายรัชชานนท์  คงเมฆ
 
1. นางสาวจิราภรณ์  เหลือนาง
 
11 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 9 1. เด็กหญิงณิชกานต์  วงศ์วิวัฒน์พงศ์
2. เด็กชายธนเดช  พวงจันทร์
 
1. นางณัฐวดี  คำอ้าย
2. Mr.Christopher  John Pasafina
 
12 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 53 เข้าร่วม 11 1. นายธนภัทร  ยุภาพันธ์
 
1. นางสาวหัทยา  บุญยั่งยืน
 
13 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กชายภูพาน  แสงเพชร
2. เด็กชายสรณัฐ  ธรรมมา
 
1. นางสาวสกาวเดือน  นิขมชัย
2. นางสาวสุธาสินี  นรินทร์
 
14 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงฉฎาภา  ผ่อนผัน
2. เด็กชายนันทวัฒน์  จันทร์จิรานนท์
 
1. นางสาววราลักษณ์  พงษ์พันธ์
2. นางสาวณรินธร  จันดาหา