สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนมัธยมตากสิน ระยอง สพม. เขต ๑๘ (ชลบุรี,ระยอง)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต18 ระยอง1
ระหว่าง วันที่ 2 - 9 เดือน ตุลาคม. พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 66.2 ทองแดง 7 1. เด็กหญิงกัลยรัตน์  กลั่นดาวลอย
2. เด็กหญิงทัศนีย์  สวัสดี
3. เด็กหญิงศวัสรุจา  เกตุพินิจ
 
1. นางอรอุมา  เกตุสุวรรณ
2. นางสาวดวงกมล  แซ่ฮู่
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 69 ทองแดง 9 1. เด็กหญิงภวิกา  สายวงศ์เปี้ย
2. เด็กหญิงสุกัญญา  ปรีดารัตน์
 
1. นางสาวปิ่นแก้ว  ชาญสูงเนิน
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 69 ทองแดง 9 1. นายภูริเดช  อินทนนท์
 
1. นางสาวพิกุล  เตคำหัน
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 64 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงจิรัศยา  อุ่นศิริ
2. เด็กชายณัฏฐกรณ์  น้อยโสภณ
 
1. นางสาวจริญญา  เทศสวัสดิ์
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 60 ทองแดง 9 1. นางสาวญาดา  ธรรมชาติ
2. นางสาวพิมพ์ดาว  เมืองพระฝาง
 
1. นางสาวจารุวรรณ  อ่อนวงษ์
 
6 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 66 ทองแดง 9 1. เด็กหญิงปณนัสวี  ทรัพย์ปกรณ์ชัย
2. เด็กหญิงอาทิตยา    สุทธิรัตน์
 
1. นางขวัญสุรางค์  ณ รังษี
2. นางสาวชลธิชา  นาคประเสริฐ
 
7 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 62 ทองแดง 9 1. นางสาวลักษณาพร  ติลกสังข์เพชร
 
1. นางสาววิมาลา  โมบขุนทด
 
8 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 68.7 ทองแดง 7 1. นางสาวจันทริกา  เทียนทอง
2. นางสาวจิดาภา  เจริญพงษ์
3. นางสาวพัชรินดา  เพ็งพรม
 
1. นางสาวเบญจวรรณ  เกตุวงศ์
2. นางเอนดู  พรมรักษา
 
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 69.2 ทองแดง 10 1. นางสาวณัฐกานต์  รัตนา
2. นายรชต  ศรีทา
 
1. นางสาวจงจิตร์  หงษ์บุญเรือง
2. นางสาวสายฝน  ศรีน้อย