สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนมัธยมตากสิน ระยอง สพม. เขต ๑๘ (ชลบุรี,ระยอง)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต18 ระยอง1
ระหว่าง วันที่ 2 - 9 เดือน ตุลาคม. พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 78 เงิน 4 1. นางสาวชฎาพร  พลลาภ
 
1. นางสาวพชรพลอย  พรรณสิงห์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 78.5 เงิน 4 1. นายศุภวิชญ์  ประกิจวรพงษ์
 
1. นางสาวศศิประภา  โพธิ์แก้ว
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 78 เงิน 4 1. นางสาวสุวรรณลักษณ์  หิรัญลักษณา
 
1. นางสาววราพร  สดทะวงค์
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวกฤติกา  เหมะธุลิน
 
1. นางสาวธิพาภรณ์   อ่วมสั้น
 
5 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 78 เงิน 5 1. นางสาวพรพรรณี  วงค์คำจันทร์
2. นางสาวรัชฎาภรณ์  ครองเมืองแสน
3. นางสาววรานุช  ศรีเมือง
 
1. นางสาวศุภรัตน์  เนินปลอด
2. นายสง่า  แววดี
 
6 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 71 เงิน 7 1. เด็กหญิงปณนัสวี  ทรัพย์ปกรณ์ชัย
2. เด็กชายปัณณธร  สำเริง
3. เด็กชายอิทธิวัตร  สิทธิ์วงษ์
 
1. นางพรนิภา  สอนสมนึก
2. นางสาวสุนิสา  เจริญสุข
 
7 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 74 เงิน 6 1. เด็กหญิงธัญรดา   สุขอยู่
2. เด็กหญิงพิมพิศา  โกศล
3. เด็กหญิงเกษศิรินทร์  ขวัญภัทรนันท์
 
1. นางสาวนุชพร  เยื่อใย
2. นางนงนารถ  ร่มเย็น
 
8 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 75 เงิน 5 1. เด็กหญิงฐิติพร  ประพาล
2. เด็กหญิงวิริศรา  เมืองอุดม
3. เด็กหญิงอัจฉริยา  หมื่นทุย
 
1. นางนงนารถ  ร่มเย็น
2. นางสาวสุนิสา  เจริญสุข
 
9 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 72.6 เงิน 4 1. นางสาวธนิตยา  รัตนพันธุ์จักร์
2. นางสาวสุพิชฌาย์  ภู่เปี่ยม
 
1. นางเอนดู  พรมรักษา
2. นางสาวเบญจวรรณ  เกตุวงศ์
 
10 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 71 เงิน 10 1. เด็กหญิงศศิวิมล  บุษบงก์
2. เด็กชายเจษฎา  พลอยทำ
 
1. นางสาวชุติมดี  ตั้งกลชาญ
2. นางสาวภัศรา  เดือนฉาย
 
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 78 เงิน 4 1. เด็กหญิงสุพัตรา  บุษบงค์
 
1. นางอุไรทิพย์  คำมงคุณ
 
12 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 75 เงิน 6 1. เด็กชายปธาณิน  ไชยโชติ
2. เด็กชายเจริญชัย  กฤษณะพันธ์
 
1. นางสาวชิสา  น้ำเพ็ชร
 
13 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 74 เงิน 6 1. เด็กหญิงธนัชพร  กสิกิจ
 
1. นายรณชัย  วันทอง
 
14 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 72.33 เงิน 9 1. เด็กหญิงฐิติพร  ลัดดากุล
 
1. นางสาวรัชนก  พูลพิพัฒน์
 
15 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 77.33 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายรวีภัทร์  จตุพรโภคา
 
1. นางสาวรัชนก  พูลพิพัฒน์
 
16 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 75.33 เงิน 5 1. เด็กหญิงสิรีธร  โพธิ์สุวรรณ์
 
1. นายชัยวัฒน์  หวานจิตร
 
17 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 73.8 เงิน 6 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ชำนาญกิจ
 
1. นางสาวพัทธนันท์   ถนอมวงศ์
 
18 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 74.99 เงิน 6 1. เด็กหญิงกุุสาวดี  คล้ายหนู
 
1. นางสาววัชรี  ธัญเหม
 
19 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายจักรพงศ์  พุทธเกิด
2. นายทวีทรัพทย์  อินเลี้ยง
 
1. นางสาวณิชา  ไชยพันโท
2. นายณัฐพล  วิเสโส