สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนมัธยมตากสิน ระยอง สพม. เขต ๑๘ (ชลบุรี,ระยอง)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต18 ระยอง1
ระหว่าง วันที่ 2 - 9 เดือน ตุลาคม. พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 88 ทอง 4 1. เด็กหญิงอนุสรา  หนูแก้ว
 
1. นางสาวนันทกานต์   สวัสดิ์พงษ์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงฉัตรชิตา  ประเสริฐวัฒนะ
 
1. นางสาวกรรณิการ์  ศรีนวกะตระกูล
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 87.6 ทอง 5 1. เด็กหญิงปาหนัน  สงวนรัตน์
 
1. นายอดิสร  มาวงค์
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 85.13 ทอง 5 1. เด็กหญิงธนัชชา  กสิกรรม
 
1. นางสาวอนัญญา   ใจเฉื่อย
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 84.1 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาววรรณรดา  มากศิริ
 
1. นางชุติมา  ปรารถนา
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวกานติมา  สุวรรณวัตร
2. นางสาวจิณณวัตต์  ไชยนาเคนทร์
3. นางสาวอนัญญา  บุตวงษ์
 
1. นางสาวโสภา  ปะโคทัง
2. นางสาวสุภาภรณ์  ดีการ
 
7 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกัลยรัตน์  รัตนคูหา
2. เด็กหญิงชนิกานต์  สวามิ
3. เด็กหญิงชนิตา  ทังสุพานิช
 
1. นางสาวพนิตตา  สว่างล้ำ
2. นางสาวอัจจิมา  กรุณานนท์
 
8 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 83.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวฐิติยา  บุญทองล้วน
2. นางสาวภัทรภา  เทียนเขียว
3. นายศิริบุญ  สุภาจารุวงศ์
 
1. นางสาวสุนิสา  เจริญสุข
2. นางพรนิภา  สอนสมนึก
 
9 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 81.67 ทอง 7 1. เด็กหญิงณิชชา  กระจ่างลิขิต
2. เด็กชายตนุภัตร  เชื้อบุญมี
 
1. นางเอนดู  พรมรักษา
2. นางสาวเบญจวรรณ  เกตุวงศ์
 
10 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 84 ทอง 8 1. เด็กชายพงศ์พล  ประเสริฐ
2. เด็กชายภูมิพัฒน์  แพงพุทธ์
 
1. นางสาวยุพิน  ก๋งอิ่ม
2. นางสาวสุราคนา  วรวงษ์
 
11 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายจิณณะ  วรรณโสภา
2. เด็กชายพฤฒา  อิสมาแอล
 
1. นายธวัชชัย  กองศรี
2. นางสาวภัสราพร  ธรรมะเก่
 
12 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบินบรรทุกสัมภาระ ม.4-ม.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายธนศิลป์  ทองสว่าง
2. นายพงษ์กร  ทองเอี่ยม
3. นายไกรวิน  แนวอินทร์
 
1. นางสาวธมลวรรณพร  โพธิกมล
2. นายธวัชชัย  กองศรี
 
13 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 85.6 ทอง 5 1. เด็กหญิงณรินทิพย์  ลิ้มวณิชมัสกุล
2. เด็กหญิงนภาภรณ์  นิรัญรักษ์
3. เด็กหญิงพิมลพรรณ  ธูปเทียน
4. เด็กหญิงวรรณภา  มาตวงษ์
5. เด็กชายวรัญญู  ร่วมเย็น
 
1. นางสาวจันทนี  ทองห่อ
2. นายปิยะ  บุญพันธุ์
 
14 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวชลธิฌา  ขาวกลางดอน
2. นางสาวทิฐรุจี  งามนิธิวิรุฬห์
3. นางสาวธนภรณ์  สังขทา
4. นางสาวสุภัสสร  พูลเจริญ
5. นางสาวเพ็ญพิชชา  วงค์ปัญญา
 
1. นายเอนก  ทะยอมใหม่
2. นายจักรกิตติ์ชากร  พันธ์ผา
 
15 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายจักรพงษ์  แฝงลำดวน
2. เด็กชายปรัตถกร  อุตตมะเวทิน
3. เด็กชายพงศธร  แซ่โค้ว
4. เด็กชายวชิรศรณ์  คเชนทรพรรค
5. เด็กชายศุภวิชญ์  บำรุงทรัพย์
 
1. นางสาวปนัดดา  ไชยะมะณี
2. นางสาวกรพินธุ์  ไชยะมะณี
 
16 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 87.8 ทอง 4 1. เด็กหญิงอนงค์อร  ฤทธิ์รังสรรค์
 
1. นางสาวสุภานัน  แย้มทอง
 
17 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 90 ทอง 4 1. นางสาวพัชราภรณ์  สีอ่อน
 
1. นางสาวศรัณย์พัทธ์  อาจสมดี
 
18 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.6 88.2 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายคชรัตน์  ระวังการ
2. เด็กชายชานน  แสงอรุณ
3. เด็กชายดนุสรณ์  หัตถกรี
4. เด็กชายธนัตถ์ชัย  คีรีเดช
5. เด็กชายธิติวุฒิ  จั่นทอง
6. เด็กชายพีระวิชญ์  พินผล
7. เด็กชายภัทรนันท์  พลายเวช
8. เด็กชายยุทธศาสตร์  สังขะโห
9. เด็กชายรณกร  คำตะนิตย์
10. เด็กชายวีระยุทธ  ฐิติภัทร์
 
1. นางสาวโสภิดา  วรจักร
2. นายสุวิทย์  อุตทูล
3. นายนที  เพียรชอบ
 
19 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 84 ทอง 8 1. เด็กชายจิตกร  เที่ยงศรีบุญ
2. เด็กหญิงญาดา  อรรถรุ่งโรจน์
 
1. นางสาววิภาวัลย์  แสนสุข
2. นางสาวเพ็ญสิริ  อภิญ
 
20 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 80 ทอง 11 1. นางสาวชนม์อัจญาณ์  แก้วรักษ์
2. นางสาววชิราภรณ์  บุดดา
 
1. นางสาวณิชตา  สิงห์โตหิน
2. นางสาวอรัญญา  เอกตาแสง
 
21 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวสุดารัตน์  นาไพรวรรณ
 
1. นายวิสันต์  หมูสีโทน
 
22 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงมัณยาภา   มัญยานนท์
 
1. นายเด่นชัย   อุดมกุล
 
23 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 82 ทอง 6 1. นางสาวนัฐชญา  ตั้งตระกูลเลิศ
 
1. นายเด่นชัย  อุดมกุล
 
24 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงพิชญา  แสงคุ้มทรัพย์
 
1. นางอุไรทิพย์  คำมงคุณ
 
25 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวฐิตาภรณ์  โกสินทร์
 
1. นายวิสันต์  หมูสีโทน
 
26 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงปุญญสิริ  แซ่โฮ่
 
1. นางสาวคงขวัญ  อ่วมบุญ
 
27 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ 1. นายศุภฤกษ์  โยโส
 
1. นายวิสันต์  หมูสีโทน
 
28 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวพรทิพย์ภา  นาไพรวรรณ
 
1. นายรณชัย  วันทอง
 
29 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายชนวีร์  นาครินทร์
2. เด็กชายณัฐภัทร  ถาวร
3. เด็กชายพรชนะ  ถาวะโร
 
1. นายศาศวัต  แสนศิริ
 
30 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 89 ทอง 4 1. นางสาวธนาภรณ์  ทองเปลว
2. นายปริญญา  โยธี
3. นายภัทระ  ทังเจริญสุข
 
1. นายศาศวัต  แสนศิริ
 
31 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกัญญาวีร์  พลพิทักษ์
2. เด็กหญิงกาญจนา  วงศ์สนิท
3. นางสาวจิรัชญา  ศรีพงษ์พันธ์ุกุล
4. นางสาวชนิกานต์  สุนทร
5. เด็กหญิงชลธิชา  ภูผาไล
6. เด็กหญิงณัฐณิชา  ปัญญาวงษ์
7. นายณัฐพงษ์  กายา
8. นางสาวณัฐวรรณ  ใจกล้า
9. นางสาวทัศนีย์  เสาะแสวง
10. นายธชนาปนนท์  เดชะวงศ์
11. นายธนบดี  สุขแก้ว
12. นายธนารัตน์  ทนทะเล
13. นายธีรภัทร  พิไลแสงสุรีย์
14. เด็กหญิงนันทิชา  พุทธสา
15. นายนิติภูมิ  โพธิ์ทอง
16. เด็กหญิงบัณฑิตา  สีดา
17. นายปภังกรณ์  เชยชม
18. นายปรมิณท์   ล่องดุริยางค์
19. เด็กหญิงปิยาภัสร์  กุลสุทะิ์
20. นายพงศ์ประภากิจ  สัจจนดำรงค์
21. นายพิชิตพงศ์  แจ่มใส
22. นางสาวพุทธพร  ชมภูธวัช
23. นายภฤศกร  ลิ้มพัฒนะ
24. นายภาณุพันธ์  มากศิริ
25. นายยศกร  ทองใบมณี
26. เด็กหญิงรุจีรา  วาณิชย์ลักษมี
27. นางสาววรรณิษา  เจริญสุข
28. นางสาววรัญญา  ฮวบลอยฟ้า
29. นายวัชรวี  เชื้อชูชาติ
30. เด็กหญิงศตพร  อํ่าพันธ์
31. เด็กหญิงศศินภา  หงษ์เวียงจันทร์
32. นางสาวศุภนิดา  ทวีสัตย์
33. นายศุภากร  สุขสวัสดิ์
34. นายสิรวิชญ์  ทิมรอด
35. เด็กหญิงสุภัสรา  ศรีระอุดม
36. เด็กหญิงอรกานต์  เมฆหมอก
37. นางสาวอลิสรา  แก้วกระจ่าง
38. นางสาวอัญชลิกา  ศรีมูล
39. เด็กหญิงอาทิตยา  สุทธิรัตน์
40. นายเขตพิศุทธิ์  วิริยะนุเคาระห์
 
1. นายชัยวัฒน์  หวานจิตร
2. นางสาวสุพิศตรา  วิไลย์
3. นายพรเทพ  เพิ่มสมบัติ
4. นางสาวรัชนก  พูลพิพัฒน์
5. นางสาวเพ็ญนภา  อุบลประเสริฐ
 
32 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 88.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงธนากาญจน์  โสภณดิลก
 
1. นางสาวรัชนก  พูลพิพัฒน์
 
33 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 87.67 ทอง ชนะเลิศ 1. นายชลนิภัทร  จตุพรโภคา
 
1. นายชัยวัฒน์  หวานจิตร
 
34 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 92.4 ทอง 4 1. เด็กหญิงณัฏฐนิชา  วงศ์บุปผา
2. เด็กหญิงพรธีรา   บุญนำมา
3. เด็กหญิงวิภาดา  รัตนโกมล
4. เด็กหญิงศศิธร  โพธิจักร
5. เด็กหญิงสุทธิดา  พูลเพิ่ม
6. เด็กหญิงอมลรดา  บุบผาชาติ
 
1. นางสาวอรอนงค์  เปียมาลัย
2. นางสาวชญาภา  สื่อสุวรรณ์
 
35 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 88.2 ทอง 4 1. นางสาวกัญญารัตน์  สว่างใหญ่
2. นางสาวฐายิกา  วิรัติพันธ์
3. นางสาวณัฐชา  ฤทธิรักษา
4. นางสาวปาณิสรา  นาวารัตน์
5. นางสาวศศิชา  งามสอาด
6. นางสาวสุภาพร  ทองยศ
 
1. นางสาวชญาภา  สื่อสุวรรณ์
2. นางสาวอรอนงค์  เปียมาลัย
 
36 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 84.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายณัฐดนัย  เขื่อนแก้ว
2. นายทศพร  ปัญญาดวงเลิศ
3. นางสาวนธวรรณ  ศรีพันธ์
4. นางสาวนัศนันท์  นุชพงศ์
5. นายปภังกร  เติมสมบัติบวร
6. นายปวิตร  อินทร์ทอง
7. นายปิยะพงษ์  เชื้อวิเชียร
8. นายภานุวงศ์  ดีหอมศีล
9. นายมนตรี  หลำหยง
10. นางสาววรพัสวี  พันวิเศษ
11. นางสาวศยามล  นิยมสมาน
12. นางสาวศรุตา  ปัญจจอม
13. นางสาวสุทธิดา  นิลพงษ์
14. นายอนาวิล  สุขรักษา
15. นายอภิชาติ  ผิวขาว
16. นางสาวอภิญญา  น้อยหล้า
 
1. นางสาวชฎาพร  คงอุ่น
2. นายประกิจ  พงษ์พิทักษ์
 
37 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 83 ทอง 4 1. เด็กหญิงธีริศรา  จันทร์รอด
2. เด็กหญิงพิชญา  เชขุนทด
3. เด็กหญิงวีรดา  เสียงสนั่น
4. เด็กหญิงอนัญญา  แผ่นสุวรรณ์
5. เด็กชายเมธัส  เติมทรัพย์วงศ์
 
1. นางสาวนพัตธร  พงษ์เพ็ชร์
2. Mr.Christopher John   Pasafina
 
38 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 85 ทอง 4 1. นางสาวณัฐวดี  อินทร์สุข
2. นางสาวนันทิชา  พวงมาลี
 
1. นางสาวอารยา  กุกเรยา
2. นางลภัสภาส์  หิรินทรานุกูล
 
39 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวชริตา  สุรนันทจักร์
2. นางสาวฐิตาภา  วิเชียรสกุลโชติ
 
1. นายอดุลย์  จันทองแท้
2. นางลภัสภาส์  หิรินทรานุกูล
 
40 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 91.6 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวณัชชา  นรสิงห์
2. นายสิริดนย์  สุทธิโพธิ์แก้ว
3. นายอัมรินทร์  วงศ์คำแสง
 
1. นายชโนโชติ  โสตะนิรัชกฤดา
2. นายวทัญญู  ขำเนตร
 
41 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 93.5 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวจิรปรียา  คีรีเดช
2. นางสาวชวลีย์  คำสีนาค
3. นางสาวพลอยมณี  ชัยสวัสดิ์
 
1. นางสาวพัฒิยา  โชติศรีพันธุ์พร
2. นายอารีย์  ตรีวุช
 
42 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 88.6 ทอง 4 1. เด็กหญิงธิติมา  พิณพยุงพงษ์
2. เด็กหญิงรุ่งฤดี  เมธีปฏิภาน
3. เด็กหญิงศิรดา  วิศาลชัยเจริญ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงพรรณทิพา   สีถัน
2. นางพนิตตา  พุ่มพวง
 
43 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวธนภรณ์  วิทยาเศรษฐกุล
2. นางสาววิภาพร  เจริญชนะ
3. นางสาวอุษณีย์  บำรุงพงษ์
 
1. นางพนิตตา  พุ่มพวง
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงพรรณทิพา  สีถัน
 
44 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 83.8 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายพรลภัส  ล้นเหลือ
2. เด็กหญิงศิรภัสสร  บัวขม
3. เด็กหญิงโชติดา  เนียมนาค
 
1. นางสาวพัฒิยา  โชติศรีพันธุ์พร
2. นางสาววราภรณ์  วงศ์ชโยประสิทธิ์
 
45 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 88.2 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวพิมพ์ชนก  ฉันทมิตร์
2. นางสาววริษฐา  วงศ์สกุลวิวัฒน์
3. นางสาวอรญา  บุญทวีธนาเดช
 
1. นางสาววราภรณ์  วงค์ชโยประสิทธิ์
2. นางสาวพัฒิยา  โชติศรีพันธุ์พร