สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา สพม. เขต ๑๘ (ชลบุรี,ระยอง)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต18 ระยอง1
ระหว่าง วันที่ 2 - 9 เดือน ตุลาคม. พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 65 ทองแดง 12 1. เด็กหญิงเมขลา  รัตนมณี
 
1. นางสาววีรัชญาน์  ทนทาน
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 65 ทองแดง 12 1. นางสาวปภัสรา  พงษ์ภักดีสกุล
 
1. นางนิสา  พันธุ์เสือ
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 73 เงิน 9 1. เด็กหญิงกุลธารินทร์  รุ่งโฆษิตศรีสกุล
 
1. นางสาววีรัชญาน์  ทนทาน
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 68.5 ทองแดง 10 1. นางสาวสุภาภรณ์  กระจ่างกลาง
 
1. นางสาวสุชาดา  ฮาดสม
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 86.5 ทอง 7 1. เด็กหญิงสายธาร  สร้างการ
 
1. นางโสภี  วัฒนโยธิน
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 63 ทองแดง 9 1. นายวัชรศักดิ์  เนียมคำ
 
1. นางนิสา  พันธุ์เสือ
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 37.8 เข้าร่วม 11 1. เด็กหญิงวรรณภา  วีระพันธุ์
 
1. นางสาววีรัชญาน์  ทนทาน
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 28.4 เข้าร่วม 11 1. นางสาวชุติกาญจน์  ปาระศรี
 
1. นางสาววีรัชญาน์  ทนทาน
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 42.2 เข้าร่วม 12 1. เด็กชายดบัสวิน  สุขเทศ
2. เด็กหญิงภัทรวรรณ  ศรีนาค
3. เด็กหญิงวีรยา  ศรีสาม
 
1. นางโสภี  วัฒนโยธิน
2. นางสาวสุชุาดา  ฮาดสม
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาววิลาสินี  ข้าวหอม
2. นายเกรียงไกร  ประจวบผล
3. นายเสฏฐวิทย์  พันธ์สุวรรณ
 
1. นางสาวสุชาดา  ฮาดสม
2. นางนิสา  พันธุ์เสือ
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงวัชรินทร์  สัมภาวะผล
2. เด็กหญิงสิริธร  การะพิงค์
 
1. นางสาววีรัชญาน์  ทนทาน
2. นางนิสา  พันธุ์เสือ
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวฐิติมา  แสงกระจ่าง
2. นางสาวมัญชุพร  เจตบุตร
 
1. นางสาววีรัชญาน์  ทนทาน
2. นางนิสา  พันธุ์เสือ
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 62 ทองแดง 13 1. เด็กหญิงพัณณิตา  สงวนกิจ
2. เด็กหญิงเปรมปรี  ไร่นอก
 
1. นางโสภี  วัฒนโยธิน
2. นางสาวสุชาดา  ฮาดสม
 
14 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 62.5 ทองแดง 12 1. นางสาวสุกัญญา  มงกุฏสุวรรณ
 
1. นางโสภี  วัฒนโยธิน
 
15 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 76 เงิน 7 1. เด็กหญิงธนัชพร  ห้วยหาญ
2. เด็กหญิงธนิษฐา  อักโขวงค์
3. เด็กหญิงอัญชิฐา  ถาวรยุทธเดช
 
1. นางดวงพร  เพ็ชรฉกรรจ์
2. นางสาววราภรณ์  คงเงิน
 
16 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 80 ทอง 4 1. นายปริยากร  กันหาชาติ
2. นางสาววริศรา  เขตคีรี
3. นางสาวเกวลี  เอี่ยมสกุล
 
1. นางสาวดวงพร  หอมมาลา
2. นางนาตยา  สุขเกษม
 
17 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 44 เข้าร่วม 4 1. เด็กชายฮอน  มอม
 
1. นางนาตยา  สุขเกษม
 
18 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 72 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายชลณภัทร  สุขเกษม
 
1. นางนาตยา  สุขเกษม
 
19 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 12 1. เด็กหญิงจันธิรา  พัสดารัก
2. เด็กหญิงพิชญาภา  บัวสอน
 
1. นางสาวดวงพร  หอมมาลา
2. นางนาตยา  สุขเกษม
 
20 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 50 เข้าร่วม 10 1. นายธนวัต  ดำสนิท
 
1. นางสาวดวงพร  หอมมาลา
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 35 เข้าร่วม 9 1. เด็กหญิงวลัยทิพย์  ดิษรัตน์
 
1. นางนาตยา  สุขเกษม
 
22 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 55.95 เข้าร่วม 4 1. นางสาวภัทรภรณ์  ทองมณี
 
1. นางนาตยา  สุขเกษม
 
23 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 68 ทองแดง 11 1. เด็กหญิงธัญเรศ  แก้วบัวขาว
2. เด็กหญิงนวพร  อนันตภูมิ
3. เด็กหญิงวรัชยา  ถาวรยุทธเดช
 
1. นายนิรันดร  ปุ่มทอง
2. นายวินัย  เมรุด
 
24 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวบุษยา  สง่าพงษ์
2. นางสาวพรรัตน์  สำกลาง
3. นางสาววลัยพร  เสนาะคำ
 
1. นายนัฐพงษ์  ถนอมวงษ์
2. นางปราณี  พราหมทัศ
 
25 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 86.8 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายฒณวรรษ  ชุติดาราลักษณ์
2. เด็กหญิงบงกช  ศรีชะลา
3. เด็กหญิงบุณยานุช  พรรุ่งเรือง
 
1. นายภีมม์  ยศเทียม
 
26 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 80.75 ทอง 9 1. เด็กหญิงระลินธร  เดชดิษฐ
2. เด็กหญิงรุ่งนภา  ไชยวรรณ
3. เด็กหญิงโชติมณี  สาระคร
 
1. นายนิรันดร  ปุ่มทอง
2. นายวินัย  เมรุด
 
27 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 87 ทอง 5 1. เด็กชายชิษณุพงศ์  ศรีนาคงาม
2. เด็กชายเรืองฤทธิ์  มาลา
 
1. นางดวงพรพรรณ  เขตสาคร
2. นายมรรคพันธุ์  คุณวงศ์
 
28 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายธนภัทร  ดุจดา
2. เด็กชายภาคิน  เฉลิมไชย
 
1. นางดวงพรพรรณ  เขตสาคร
2. นายมรรคพันธุ์  คุณวงศ์
 
29 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 80 ทอง 5 1. เด็กชายกฤษฎา  รื่นเริง
2. เด็กชายกัณศ์ณภัทร  แสงราม
3. เด็กชายธนพร  ยินดี
4. เด็กชายสุวัฒน์  จันทร์พงษ์
5. เด็กหญิงอธิติญา  จั่นบุปผา
 
1. นายวิรัช  เครือทอง
 
30 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 85.2 ทอง 8 1. เด็กหญิงรุจรดา  อินทปิ่น
 
1. นางสาวกัญญา  เขียวสั้น
 
31 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 68 ทองแดง 13 1. เด็กชายประกาศิต  วิเศษวิศัย
2. เด็กหญิงมัทวัน  จันทร์เพ็ง
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงฐาณิตา  สว่างฉาย
 
32 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 70.2 เงิน 8 1. นายธนโชติ  คงดีมีผล
2. นางสาวธันยาภรณ์  เทศทอง
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงฐาณิตา  สว่างฉาย
 
33 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 80 ทอง 11 1. เด็กหญิงกมลเนตร  วิเชียรแลง
2. เด็กหญิงชนากานต์  อุกระวงษ์
 
1. นายรัตนโชค  ชื่นชม
 
34 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 80 ทอง 11 1. นางสาวกันภิรมย์  ดวงงาม
2. นางสาวรัตนา  สุวรรณปลิก
 
1. นายชินศาสน์  คำหอม
 
35 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 68 ทองแดง 7 1. เด็กชายอ่วน  มุละสิวะ
 
1. นางวีรดา  เดโชพลานนท์
 
36 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 66 ทองแดง 8 1. เด็กชายศิวกร  เพ็ชรดี
 
1. นางวีรดา  เดโชพลานนท์
 
37 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 62 ทองแดง 10 1. เด็กหญิงกัลยรัตน์  นุกูลราษฎร์
 
1. นางวีรดา  เดโชพลานนท์
 
38 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 77.33 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายชัยพร  สินสมุทร์
 
1. นางวีรดา  เดโชพลานนท์
 
39 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ 1. นายปิยวัฒน์  นาเหรียง
 
1. นางวีรดา  เดโชพลานนท์
 
40 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงนุชนาฏ  วงศ์สกุลสุขดี
 
1. นางวีรดา  เดโชพลานนท์
 
41 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 63.67 ทองแดง 7 1. นางสาวพรปวีณ์  วงษ์ตรุษ
 
1. นางวีรดา  เดโชพลานนท์
 
42 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 82.33 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายชัยพร  สินสมุทร์
 
1. นางวีรดา  เดโชพลานนท์
 
43 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายปิยวัฒน์  นาเหรียง
 
1. นางวีรดา  เดโชพลานนท์
 
44 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 84.33 ทอง 5 1. เด็กหญิงนุชนาฏ  วงศ์สกุลสุขดี
 
1. นางวีรดา  เดโชพลานนท์
 
45 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 81.6 ทอง 7 1. นางสาวปิ่นมณี  สว่างภพ
 
1. นางวีรดา  เดโชพลานนท์
 
46 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 83.67 ทอง ชนะเลิศ 1. นายปิยวัฒน์  นาเหรียง
 
1. นางวีรดา  เดโชพลานนท์
 
47 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 81.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวมนัสนันท์  เปรมบำรุง
 
1. นางวีรดา  เดโชพลานนท์
 
48 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 82.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายชัยพร  สินสมุทร์
 
1. นางวีรดา  เดโชพลานนท์
 
49 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 85.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายปิยวัฒน์  นาเหรียง
 
1. นางวีรดา  เดโชพลานนท์
 
50 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงนุชนาฏ  วงศ์สกุลสุขดี
 
1. นางวีรดา  เดโชพลานนท์
 
51 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 83.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวมนัสนันท์  เปรมบำรุง
 
1. นางวีรดา  เดโชพลานนท์
 
52 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 84.6 ทอง 7 1. เด็กหญิงธมลวรรณ  ถึงวงค์
2. เด็กหญิงพิม  แสงนันตา
3. เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  สีนอก
4. เด็กหญิงรัตนาวดี  สีบุญเรือง
5. เด็กหญิงวรรณพร  ม่วงศรทอง
6. เด็กหญิงสุมินตรา  แสวงสวัสดิ์
 
1. นางสาวกุสุมา  สุนทรวิภาค
 
53 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 83.2 ทอง 5 1. นางสาวกัลยา  ช่างทอง
2. นางสาวณัฐกมล  คำพาที
3. นางสาวธนภรณ์  ไชยสิทธิ์
4. นางสาวพิรุณรัตน์  หล้าคำ
5. นางสาวศุภรดา  ตรีพร
 
1. นางสาวกุสุมา  สุนทรวิภาค
 
54 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6 65.16 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายวัชรศักดิ์  เนียมคำ
 
1. MissLynetteth  B. Viduya
 
55 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 76.16 เงิน 4 1. นางสาวหทัยภัทร  บุญฤทธิ์
 
1. MissLynetteth   B.Viduya
 
56 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 55 เข้าร่วม 9 1. นางสาวกมลชนก  ขันทอง
 
1. นางสาวจันทร์จิรา  มานพ
 
57 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 64 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงณัฐพร  พรมผล
2. เด็กหญิงปรีชญาน์  บรรจงการ
3. เด็กหญิงสุพัตรา  จันทร์พราหมณ์
 
1. นางสาววีรัชญาน์  ทนทาน
2. นางสาวสุชาดา  ฮาดสม
 
58 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวนีรนาถ  นางงาม
2. นางสาวลักษณา  สอนสำราญ
3. นางสาวสุภาพรรณ  หงษ์มัง
 
1. นางสาววีรัชญาน์  ทนทาน
2. นางสาวรุ่งนภา  วิวาสุข
 
59 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 82 ทอง 5 1. นายนวพรรษ    เจริญค้า
2. นายปรินทร์ญา   พลถาวร
 
1. นายวุฒิพงษ์   นาสมขวัญ
2. นายณัฏฐธิดา   ผาฮุย
 
60 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายพลรัตน์  ปานจันทร์
2. นายวงศกรณ์   จินตะการ
 
1. นายวุฒิพงษ์   นาสมขวัญ
2. นางสาวณัฏฐธิดา   ผาฮุย
 
61 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 80 ทอง 9 1. เด็กชายสุรัตน์  จันทร์พงษ์
2. เด็กชายเจษฎากร  วีวงษ์
 
1. นายวุฒิพงษ์   นาสมขวัญ
2. นางสาวณัฏฐธิดา   ผาฮุย
 
62 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 91 ทอง 5 1. นาย นายวีรภัทร   วงค์อืนทร์
2. นางสาวกมลชนก   ขันทอง
 
1. นายวุฒิพงษ์   นาสมขวัญ
2. นางสาวณัฏฐธิดา   ผาฮุย
 
63 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 96.33 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงชลิตา  ศรีราธารา
2. เด็กหญิงฐานิตา  อินทร์สงวน
3. เด็กหญิงณัฐธิดา  แทนชัยภูมิ
4. เด็กหญิงธนารีย์  แซ่ตั๊น
5. เด็กหญิงวัชรินทร์  สัมภาวะผล
6. เด็กหญิงสุรีรัตน์  บุญอนันต์
 
1. นางกองชุน  ศรีบุรินทร์
2. นายวินัย  เมรุด
 
64 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวจริยา  เปาริก
2. นางสาวชนากานต์  เซ็งสกุล
3. นางสาวชนิภา  พะยอม
4. นางสาวศิรดา  รื่นรมย์
5. นางสาวสุกัญญา  โคตมา
6. นางสาวสุดารัตน์  ใจหงษ์
 
1. นางกองชุน  ศรีบุรินทร์
2. นายวินัย  เมรุด