สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา สพม. เขต ๑๘ (ชลบุรี,ระยอง)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต18 ระยอง1
ระหว่าง วันที่ 2 - 9 เดือน ตุลาคม. พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 37.8 เข้าร่วม 11 1. เด็กหญิงวรรณภา  วีระพันธุ์
 
1. นางสาววีรัชญาน์  ทนทาน
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 28.4 เข้าร่วม 11 1. นางสาวชุติกาญจน์  ปาระศรี
 
1. นางสาววีรัชญาน์  ทนทาน
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 42.2 เข้าร่วม 12 1. เด็กชายดบัสวิน  สุขเทศ
2. เด็กหญิงภัทรวรรณ  ศรีนาค
3. เด็กหญิงวีรยา  ศรีสาม
 
1. นางโสภี  วัฒนโยธิน
2. นางสาวสุชุาดา  ฮาดสม
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 44 เข้าร่วม 4 1. เด็กชายฮอน  มอม
 
1. นางนาตยา  สุขเกษม
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 12 1. เด็กหญิงจันธิรา  พัสดารัก
2. เด็กหญิงพิชญาภา  บัวสอน
 
1. นางสาวดวงพร  หอมมาลา
2. นางนาตยา  สุขเกษม
 
6 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 50 เข้าร่วม 10 1. นายธนวัต  ดำสนิท
 
1. นางสาวดวงพร  หอมมาลา
 
7 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 35 เข้าร่วม 9 1. เด็กหญิงวลัยทิพย์  ดิษรัตน์
 
1. นางนาตยา  สุขเกษม
 
8 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 55.95 เข้าร่วม 4 1. นางสาวภัทรภรณ์  ทองมณี
 
1. นางนาตยา  สุขเกษม
 
9 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 55 เข้าร่วม 9 1. นางสาวกมลชนก  ขันทอง
 
1. นางสาวจันทร์จิรา  มานพ