สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา สพม. เขต ๑๘ (ชลบุรี,ระยอง)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต18 ระยอง1
ระหว่าง วันที่ 2 - 9 เดือน ตุลาคม. พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 65 ทองแดง 12 1. เด็กหญิงเมขลา  รัตนมณี
 
1. นางสาววีรัชญาน์  ทนทาน
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 65 ทองแดง 12 1. นางสาวปภัสรา  พงษ์ภักดีสกุล
 
1. นางนิสา  พันธุ์เสือ
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 68.5 ทองแดง 10 1. นางสาวสุภาภรณ์  กระจ่างกลาง
 
1. นางสาวสุชาดา  ฮาดสม
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 63 ทองแดง 9 1. นายวัชรศักดิ์  เนียมคำ
 
1. นางนิสา  พันธุ์เสือ
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 62 ทองแดง 13 1. เด็กหญิงพัณณิตา  สงวนกิจ
2. เด็กหญิงเปรมปรี  ไร่นอก
 
1. นางโสภี  วัฒนโยธิน
2. นางสาวสุชาดา  ฮาดสม
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 62.5 ทองแดง 12 1. นางสาวสุกัญญา  มงกุฏสุวรรณ
 
1. นางโสภี  วัฒนโยธิน
 
7 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 68 ทองแดง 11 1. เด็กหญิงธัญเรศ  แก้วบัวขาว
2. เด็กหญิงนวพร  อนันตภูมิ
3. เด็กหญิงวรัชยา  ถาวรยุทธเดช
 
1. นายนิรันดร  ปุ่มทอง
2. นายวินัย  เมรุด
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 68 ทองแดง 13 1. เด็กชายประกาศิต  วิเศษวิศัย
2. เด็กหญิงมัทวัน  จันทร์เพ็ง
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงฐาณิตา  สว่างฉาย
 
9 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 68 ทองแดง 7 1. เด็กชายอ่วน  มุละสิวะ
 
1. นางวีรดา  เดโชพลานนท์
 
10 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 66 ทองแดง 8 1. เด็กชายศิวกร  เพ็ชรดี
 
1. นางวีรดา  เดโชพลานนท์
 
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 62 ทองแดง 10 1. เด็กหญิงกัลยรัตน์  นุกูลราษฎร์
 
1. นางวีรดา  เดโชพลานนท์
 
12 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 63.67 ทองแดง 7 1. นางสาวพรปวีณ์  วงษ์ตรุษ
 
1. นางวีรดา  เดโชพลานนท์
 
13 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6 65.16 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายวัชรศักดิ์  เนียมคำ
 
1. MissLynetteth  B. Viduya
 
14 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 64 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงณัฐพร  พรมผล
2. เด็กหญิงปรีชญาน์  บรรจงการ
3. เด็กหญิงสุพัตรา  จันทร์พราหมณ์
 
1. นางสาววีรัชญาน์  ทนทาน
2. นางสาวสุชาดา  ฮาดสม