สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา สพม. เขต ๑๘ (ชลบุรี,ระยอง)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต18 ระยอง1
ระหว่าง วันที่ 2 - 9 เดือน ตุลาคม. พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 73 เงิน 9 1. เด็กหญิงกุลธารินทร์  รุ่งโฆษิตศรีสกุล
 
1. นางสาววีรัชญาน์  ทนทาน
 
2 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 76 เงิน 7 1. เด็กหญิงธนัชพร  ห้วยหาญ
2. เด็กหญิงธนิษฐา  อักโขวงค์
3. เด็กหญิงอัญชิฐา  ถาวรยุทธเดช
 
1. นางดวงพร  เพ็ชรฉกรรจ์
2. นางสาววราภรณ์  คงเงิน
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 72 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายชลณภัทร  สุขเกษม
 
1. นางนาตยา  สุขเกษม
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 70.2 เงิน 8 1. นายธนโชติ  คงดีมีผล
2. นางสาวธันยาภรณ์  เทศทอง
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงฐาณิตา  สว่างฉาย
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 77.33 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายชัยพร  สินสมุทร์
 
1. นางวีรดา  เดโชพลานนท์
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายปิยวัฒน์  นาเหรียง
 
1. นางวีรดา  เดโชพลานนท์
 
7 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 76.16 เงิน 4 1. นางสาวหทัยภัทร  บุญฤทธิ์
 
1. MissLynetteth   B.Viduya