สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา สพม. เขต ๑๘ (ชลบุรี,ระยอง)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต18 ระยอง1
ระหว่าง วันที่ 2 - 9 เดือน ตุลาคม. พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 86.5 ทอง 7 1. เด็กหญิงสายธาร  สร้างการ
 
1. นางโสภี  วัฒนโยธิน
 
2 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 80 ทอง 4 1. นายปริยากร  กันหาชาติ
2. นางสาววริศรา  เขตคีรี
3. นางสาวเกวลี  เอี่ยมสกุล
 
1. นางสาวดวงพร  หอมมาลา
2. นางนาตยา  สุขเกษม
 
3 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 86.8 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายฒณวรรษ  ชุติดาราลักษณ์
2. เด็กหญิงบงกช  ศรีชะลา
3. เด็กหญิงบุณยานุช  พรรุ่งเรือง
 
1. นายภีมม์  ยศเทียม
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 80.75 ทอง 9 1. เด็กหญิงระลินธร  เดชดิษฐ
2. เด็กหญิงรุ่งนภา  ไชยวรรณ
3. เด็กหญิงโชติมณี  สาระคร
 
1. นายนิรันดร  ปุ่มทอง
2. นายวินัย  เมรุด
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 87 ทอง 5 1. เด็กชายชิษณุพงศ์  ศรีนาคงาม
2. เด็กชายเรืองฤทธิ์  มาลา
 
1. นางดวงพรพรรณ  เขตสาคร
2. นายมรรคพันธุ์  คุณวงศ์
 
6 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายธนภัทร  ดุจดา
2. เด็กชายภาคิน  เฉลิมไชย
 
1. นางดวงพรพรรณ  เขตสาคร
2. นายมรรคพันธุ์  คุณวงศ์
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 80 ทอง 5 1. เด็กชายกฤษฎา  รื่นเริง
2. เด็กชายกัณศ์ณภัทร  แสงราม
3. เด็กชายธนพร  ยินดี
4. เด็กชายสุวัฒน์  จันทร์พงษ์
5. เด็กหญิงอธิติญา  จั่นบุปผา
 
1. นายวิรัช  เครือทอง
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 85.2 ทอง 8 1. เด็กหญิงรุจรดา  อินทปิ่น
 
1. นางสาวกัญญา  เขียวสั้น
 
9 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 80 ทอง 11 1. เด็กหญิงกมลเนตร  วิเชียรแลง
2. เด็กหญิงชนากานต์  อุกระวงษ์
 
1. นายรัตนโชค  ชื่นชม
 
10 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 80 ทอง 11 1. นางสาวกันภิรมย์  ดวงงาม
2. นางสาวรัตนา  สุวรรณปลิก
 
1. นายชินศาสน์  คำหอม
 
11 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ 1. นายปิยวัฒน์  นาเหรียง
 
1. นางวีรดา  เดโชพลานนท์
 
12 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงนุชนาฏ  วงศ์สกุลสุขดี
 
1. นางวีรดา  เดโชพลานนท์
 
13 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 82.33 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายชัยพร  สินสมุทร์
 
1. นางวีรดา  เดโชพลานนท์
 
14 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 84.33 ทอง 5 1. เด็กหญิงนุชนาฏ  วงศ์สกุลสุขดี
 
1. นางวีรดา  เดโชพลานนท์
 
15 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 81.6 ทอง 7 1. นางสาวปิ่นมณี  สว่างภพ
 
1. นางวีรดา  เดโชพลานนท์
 
16 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 83.67 ทอง ชนะเลิศ 1. นายปิยวัฒน์  นาเหรียง
 
1. นางวีรดา  เดโชพลานนท์
 
17 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 81.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวมนัสนันท์  เปรมบำรุง
 
1. นางวีรดา  เดโชพลานนท์
 
18 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 82.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายชัยพร  สินสมุทร์
 
1. นางวีรดา  เดโชพลานนท์
 
19 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 85.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายปิยวัฒน์  นาเหรียง
 
1. นางวีรดา  เดโชพลานนท์
 
20 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงนุชนาฏ  วงศ์สกุลสุขดี
 
1. นางวีรดา  เดโชพลานนท์
 
21 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 83.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวมนัสนันท์  เปรมบำรุง
 
1. นางวีรดา  เดโชพลานนท์
 
22 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 84.6 ทอง 7 1. เด็กหญิงธมลวรรณ  ถึงวงค์
2. เด็กหญิงพิม  แสงนันตา
3. เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  สีนอก
4. เด็กหญิงรัตนาวดี  สีบุญเรือง
5. เด็กหญิงวรรณพร  ม่วงศรทอง
6. เด็กหญิงสุมินตรา  แสวงสวัสดิ์
 
1. นางสาวกุสุมา  สุนทรวิภาค
 
23 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 83.2 ทอง 5 1. นางสาวกัลยา  ช่างทอง
2. นางสาวณัฐกมล  คำพาที
3. นางสาวธนภรณ์  ไชยสิทธิ์
4. นางสาวพิรุณรัตน์  หล้าคำ
5. นางสาวศุภรดา  ตรีพร
 
1. นางสาวกุสุมา  สุนทรวิภาค
 
24 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 82 ทอง 5 1. นายนวพรรษ    เจริญค้า
2. นายปรินทร์ญา   พลถาวร
 
1. นายวุฒิพงษ์   นาสมขวัญ
2. นายณัฏฐธิดา   ผาฮุย
 
25 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายพลรัตน์  ปานจันทร์
2. นายวงศกรณ์   จินตะการ
 
1. นายวุฒิพงษ์   นาสมขวัญ
2. นางสาวณัฏฐธิดา   ผาฮุย
 
26 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 80 ทอง 9 1. เด็กชายสุรัตน์  จันทร์พงษ์
2. เด็กชายเจษฎากร  วีวงษ์
 
1. นายวุฒิพงษ์   นาสมขวัญ
2. นางสาวณัฏฐธิดา   ผาฮุย
 
27 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 91 ทอง 5 1. นาย นายวีรภัทร   วงค์อืนทร์
2. นางสาวกมลชนก   ขันทอง
 
1. นายวุฒิพงษ์   นาสมขวัญ
2. นางสาวณัฏฐธิดา   ผาฮุย
 
28 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 96.33 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงชลิตา  ศรีราธารา
2. เด็กหญิงฐานิตา  อินทร์สงวน
3. เด็กหญิงณัฐธิดา  แทนชัยภูมิ
4. เด็กหญิงธนารีย์  แซ่ตั๊น
5. เด็กหญิงวัชรินทร์  สัมภาวะผล
6. เด็กหญิงสุรีรัตน์  บุญอนันต์
 
1. นางกองชุน  ศรีบุรินทร์
2. นายวินัย  เมรุด
 
29 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวจริยา  เปาริก
2. นางสาวชนากานต์  เซ็งสกุล
3. นางสาวชนิภา  พะยอม
4. นางสาวศิรดา  รื่นรมย์
5. นางสาวสุกัญญา  โคตมา
6. นางสาวสุดารัตน์  ใจหงษ์
 
1. นางกองชุน  ศรีบุรินทร์
2. นายวินัย  เมรุด