สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม สพม. เขต ๑๘ (ชลบุรี,ระยอง)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต18 ระยอง1
ระหว่าง วันที่ 2 - 9 เดือน ตุลาคม. พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 85 ทอง 7 1. เด็กชายศิรวัฒน์   กลางประพันธ์
 
1. นางขวัญชนก   บุญเลิศ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 69 ทองแดง 6 1. นางสาวกฤตติกา   ปานะเจริญ
 
1. นางขวัญชนก   บุญเลิศ
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 84.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวจิณณพัต  พรหมทอง
 
1. ว่าที่ร้อยตรีโกวิทย์  สีวัง
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 77.5 เงิน 6 1. นางสาวสุดารัตน์   อังกุลดี
 
1. ว่าที่ร้อยตรีโกวิทย์  สีวัง
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 84.5 ทอง 10 1. เด็กหญิงศิรดา   ดีสัตถา
 
1. นางสาวมณฑ์ณัชธร   ทองยศ
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 68 ทองแดง 7 1. นางสาวณัฐชยา   พัดทอง
 
1. นางสาวมณฑ์ณัชธร   ทองยศ
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 84.88 ทอง 7 1. เด็กหญิงสุนันท์ธิดา  กาบแก้ว
 
1. นางสาวดรุณี  พลเยี่ยม
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 80.2 ทอง 5 1. นางสาวสุชาดา  ฤทธิมาศ
 
1. นายบรรดาศักดิ์   กำประโคน
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 71 เงิน 6 1. เด็กหญิงจีรนันท์  พงษ์พิทักษ์
2. เด็กหญิงนลัทพร  ประสงค์จีน
3. เด็กหญิงอโรชา  แก่นนาคำ
 
1. นางสาวสุดารัตน์  อุนาพันธุ์
2. นางสาวปิยะนาฏ  พึ่งพา
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 66 ทองแดง 8 1. นายกฤษณะชัย   มาบขุนทด
2. นางสาวธัญพร  มั่นยืน
3. นางสาวปณิดา  พลกระโทก
 
1. นางสาวปิยะนาฏ   พึ่งพา
2. นางสาวสุดารัตน์  อุนาพันธุ์
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม 1. นางสาววนัชพร   รางน้อย
2. นางสาวสุทธินันท์   บุญมาตย์
 
1. นางสาวสุวิชา  กุฎีศรี
2. นางสาวศรินทิพย์  รักชาติ
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 79 เงิน 5 1. เด็กหญิงจิรนันท์   ออกรรัมย์
2. เด็กชายอดิเทพ   เกิดเรียน
 
1. นางสาววราภรณ์  ห้ากลิ่น
2. นางสาวสุวิชา  กุฎีศรี
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 79 เงิน 5 1. นางสาวณัจฉรีย์   ล้อตระกูลนุกิจ
 
1. นางสาวสุวิชา  กุฎีศรี
 
14 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 22 เข้าร่วม 7 1. เด็กหญิงญาณิศา  แก้วพวง
 
1. นางสาวรัตนาภรณ์  ปั้นคำ
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 63 ทองแดง 6 1. นางสาวรุจิรา  ธรรมบุตร
 
1. นางอาภรณ์  นาถาพันธ์
 
16 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายนันทกร  น้อยม่วง
2. เด็กหญิงนันทน์ภัทร  ตางาม
3. เด็กหญิงเบญญทิพย์  เฉยไว
 
1. นางสาวชฎาพร  จิตมงคล
2. นางสาวณัฐวดี  ดุสดี
 
17 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 76 เงิน 4 1. เด็กชายสิทธิพร  ฉายรัศมี
2. เด็กชายอนุพงศ์  ขุนหมื่น
 
1. นางสาวศิริพร  แก้วกันหา
2. นางสาวรัตนาภรณ์  ปั้นคำ
 
18 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 73.6 เงิน 5 1. นายวงศกร  สายเนตร
2. นางสาววรรณพร  บุญถนอม
 
1. นางสาวแอนนา  สุภาพญาติ
2. นางรุ่งณภา  บุญสอน
 
19 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 28 เข้าร่วม 9 1. เด็กหญิงสิริญธร  รัตนธารางกูร
 
1. นางรุ่งณภา  บุญสอน
 
20 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 18 เข้าร่วม 11 1. นางสาวนัฐชา  เทพประทุม
 
1. นางปูริดา  พันหนองแสน
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงมนันญา  ปากจั่น
2. เด็กหญิงอรปรียา  เทียมพูล
 
1. นายวรุตม์  ฮุ้งสูงเนิน
2. นายสุวรรณพร  ปินะถา
 
22 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 64 ทองแดง 8 1. นายณภัทร  รัตนติสร้อย
 
1. นางอาภรณ์  นาถาพันธ์
 
23 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 22.5 เข้าร่วม 12 1. เด็กหญิงณัฐชยาภรณ์  เล็กใจซื่อ
 
1. นางสาวสุนันทา  อินทะวรรณ
 
24 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 41.41 เข้าร่วม 6 1. นางสาวศศิประภา  ดอกนาค
 
1. นางสาวอุทัยวรรณ  นุ่นดำ
 
25 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 77 เงิน 4 1. เด็กหญิงดารุณี  จันทรดร
2. เด็กหญิงพรหมพร  ไวว่อง
3. เด็กหญิงมิ่งขวัญ  เกิดผล
 
1. นางสาวนฤมล  ในทอง
2. นางสาวอำพร  ศรีบุญมา
 
26 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 76.5 เงิน 7 1. นางสาวณัฐพร  อาสว่าง
2. นายธนกร  นิติธีรวรรณ
3. นางสาวธนัชภรณ์   วิริยะกริ่มกมล
 
1. นางปราณี  บัวผัน
2. นางรุ่งนภา  ศรีวสุทธิ์
 
27 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 75 เงิน 5 1. เด็กชายธงชาติ  มีลอง
2. เด็กชายศิริพงศ์  ทองดี
3. เด็กชายอภิวิชญ์  เหลืองเจริญ
 
1. นางสาวสุกัญญา  นวนบริบูรณ์
2. นางสาวยลดา  คำโพนทัน
 
28 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 80.08 ทอง 4 1. นางสาวรัชนิดา  เกิดพูล
2. นางสาววรมน  โฉมเฉลา
3. นางสาวอัมภิณี  มันลา
 
1. นางสาวสุกัญญา  นวนบริบูรณ์
2. นางสาวนาวรรณ  ชะเนติยัง
 
29 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 86 ทอง 6 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  จวนเจริญ
2. เด็กหญิงพรพิชชา  อินทรสร
3. เด็กหญิงสุภารัตน์  เทพสันทัด
 
1. นายดนฤทธิ์  ชำนาญชล
2. นางสาวพัชราภรณ์  หาญชัย
 
30 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 87.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาววิภาวรรณ  วาจาดี
2. นางสาวศศินา  แสงเสียน
3. นายอมรเทพ  สวัสดิ์ไทร
 
1. นางปราณี  บัวผัน
2. นางสาวนวลอนงค์  สาทลาลัย
 
31 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายสุวัฒน์  แซ่โง้ว
2. เด็กชายอัครเดช   โมกศิริ
 
1. นางสาววารุณี  ศรีงาม
2. นายวิศิษฐ  ศรีสุข
 
32 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 73 เงิน 9 1. เด็กชายวิริยะ   สีม่วง
2. เด็กชายสุภทัต  สุดยินดี
 
1. นางสาววารุณี  ศรีงาม
2. นายจิรายุทธ  เมียงมาก
 
33 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 71 เงิน 5 1. นางสาวธนภรณ์  เอี่ยมเมือง
2. นางสาวนิชาภา  ตันเทียนเหลียง
3. นางสาวปณิตา  อ่อนรัศมี
4. นางสาววิไลลักษณ์  จันณรงค์
5. นางสาวสุชิลา  แสงสุธรรม
 
1. นายชัยธนภัทร์  เสงี่ยมรัตน์
2. นายวีระยุทธ  ภูทองเงิน
 
34 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายกัมปนาท   นาเขียวงาม
2. เด็กชายทนงศักดิ์  แซ่ตั๊น
3. เด็กชายธนวัฒน์   พระบุญมี
4. เด็กชายอภิวัชญ์  คำศรี
5. เด็กชายเรวัต   ดีเพ็ง
 
1. นายเกษมพงษ์  ยอดรัก
2. นางสาวทิพวรรณ  กันทิยะ
 
35 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 93.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกาญจนี  เป็นสุข
 
1. นายวีระยุทธ  ภูทองเงิน
 
36 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 87 ทอง 6 1. นางสาวระพีพรรณ  ดวงแสงจันทร์
 
1. นายชัยธนภัทร์  เสงี่ยมรัตน์
 
37 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายนพเก้า  ตรีทิพศิริศีล
2. เด็กหญิงอภิญญา  ไกรยบุตร
 
1. นางสาวเบญจมาศ  มณีโรจน์
2. นางสาวอังคณา  โสสุ่ย
 
38 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 67.75 ทองแดง 11 1. นางสาวขวัญหทัยชนก  สดใส
2. นายหิรัญกฤษฎิ์  พู่ตระกูล
 
1. นางวรารัตน์  ชาติศิริ
2. นางสาวจุฬารัตน์  โครตนรินทร์
 
39 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวปัทมาวรรณ  มากประโคน
2. นางสาววรรณษา  หวังผล
 
1. นางสาวเนาวรัตน์  เข้มคำ
2. นายสมหมาย  พันทา
 
40 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ 1. นายปิติภัทร์  ลีระไกวรรณ์
2. นางสาวสุภาวดี  เพ็งประพัฒน์
 
1. นางอเนชา  พิลาวัลย์
2. นายวรพล  ไทยประโคน
 
41 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 67 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงนริศรา  ทัพอาสา
 
1. นายสุวสันต์  มนตรี
 
42 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 76 เงิน 7 1. นางสาวสิริกันยา  จิตหาญ
 
1. นายสุวสันต์  มนตรี
 
43 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 75 เงิน 6 1. เด็กหญิงนิตยา  พุ่มสุวรรณ์
 
1. นายสุวสันต์  มนตรี
 
44 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 80 ทอง 7 1. นางสาวอินธิรา  ด้วงมหาชัย
 
1. นายสุวสันต์  มนตรี
 
45 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 77 เงิน 5 1. เด็กหญิงกุลนาถ  มีประโคน
 
1. นายสุวสันต์  มนตรี
 
46 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวสิริยากร  จิตหาญ
 
1. นายสุวสันต์  มนตรี
 
47 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงธัญญาลักษ์  สุราษฎร์
 
1. นายสุวสันต์  มนตรี
 
48 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 76 เงิน 5 1. เด็กหญิงอุมาพร  ผิวขาว
2. เด็กหญิงเฟื่องฟ้า  โกะจับ
 
1. นายสุวสันต์  มนตรี
 
49 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงบุณยาพร  แก้วภักดี
 
1. นายสุวสันต์  มนตรี
 
50 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 89 ทอง 4 1. นางสาวชลธิชา  พรมเขจร
 
1. นายสุวสันต์  มนตรี
 
51 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ 1. นายบุญประเสร็ฐ  แซ่ตั๊น
2. นายพงศกร  ศรีพูล
3. นางสาวมณิดา  รักษาชาติ
 
1. นายสุวสันต์  มนตรี
 
52 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม 1. นายธวัชชัย   ทองน้อย
2. นายวธัญญู  พิทักษ์ชาติ
3. นายวิจิตร   จงน้อมกลาง
 
1. นางสาวมะลิวัลย์  ขอบบัวคลี่
 
53 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 72.33 เงิน 9 1. เด็กหญิงภัทราพร  เพชรสุริยา
 
1. นางสาวมะลิวัลย์  ขอบบัวคลี่
 
54 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 72.66 เงิน 4 1. นายฤทธิ์ชัย  หล่ำแก้ว
 
1. นางสาวมะลิวัลย์  ขอบบัวคลี่
 
55 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 74 เงิน 5 1. นายวิจิตร   จงน้อมกลาง
 
1. นางสาวมะลิวัลย์  ขอบบัวคลี่
 
56 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 80.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงจุฑามณี  มากกุญชร
2. เด็กหญิงชลดา  ประเสริฐศรี
3. เด็กหญิงดีน่า  จันทร์
4. เด็กหญิงปัญจรัตน์   ใจมั่น
5. เด็กหญิงปัณฑิตา  สุวรรณพานิช
6. เด็กหญิงพลอย  กางแก้ว
7. เด็กหญิงรัชฏาภรณ์  เหระวัณ
8. เด็กหญิงวรรนิษา  สนิมคล้ำ
 
1. นางสาวปภัสารา  ทาเทพ
 
57 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6 53.99 เข้าร่วม 9 1. นางสาวพรปวีณ์  ตรีทิพศิริศีล
 
1. นางจันทรประภา  สิงห์ดอนแก้ว
 
58 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 68.2 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงสิรินดา  รักชื่น
 
1. นางสาวธัญสิริน  อินทรขาว
 
59 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 67.33 ทองแดง 8 1. นางสาววิภาพร  ทิพวัฒน์
 
1. นางสาวจันทรัสม์  กวัติภา
 
60 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 83.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกมลชนก  ชัยราช
2. เด็กชายนวพล  เรืองจรัสชา
3. เด็กชายนันนภัทร  เย็นใจ
4. เด็กหญิงประภัสสร  ใจภักดี
5. เด็กหญิงปิยธิดา  หิมลี
 
1. นางสาวขวัญเรือน  ประจวบมอญ
2. นายอภิวรรธน์  จันทร์ที
 
61 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 90.99 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายคชพรพรหม  พลเสน
2. นางสาวณัฐนา  ชัยชมภู
3. นายธนากร  กาไว
4. นางสาวนาตยา  บุญสมทบ
5. นายเกียรติศักดิ์  เจริญจอหอ
 
1. นางสาวฐานวีร์  จีระออน
2. นางธนานันต์  พงศ์มาศ
 
62 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 81.9 ทอง 4 1. นางสาวจิดาภา  ชานนท์
2. นางสาวพัชรี  แพรศรี
 
1. นางสาวภัคภารัตน์  โตวา
2. นางสาวขวัญเรือน  ประจวบมอญ
 
63 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 93.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายวรพล  กุนอก
2. นางสาวสุธิดา  เงินทอง
 
1. นางสาวกันทิมา  พบจันอัด
2. นางสาวอาทิตยา  วิมลลักษณ์
 
64 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาจีน ม.4-ม.6 63 ทองแดง 4 1. นางสาวอรนุช  หวานเสร็จ
 
1. นางสาวภัคภารัตน์  โตวา
 
65 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวอาริยา  ถายะ
 
1. นางสาวอาทิตยา  วิมลลักษณ์
 
66 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 79.67 เงิน 4 1. นางสาวกรกมล  วิชัยญา
2. นายนันทวัฒน์  ธิทะ
3. นางสาวรุ่งทิวา  ปินตาวนา
4. นางสาวสิริวรรณ  หลีแคล้ว
5. นางสาวอัจฉรา  พงษ์เทพิน
 
1. นางสาวภัคภารัตน์  โตวา
2. นายศรัญย์พัฒน์  น้อยใส
 
67 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 87.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกุลปริยา  ฐานบำรุงรักษ์
2. นางสาวชุติมา  จันทะคาม
3. นางสาวมุธิตา  ภูวัน
4. นางสาวศศิวิมล   เกลี้ยงไธสง
5. นางสาวศิริรัตน์  จันทร์ดา
 
1. นางสาวกันทิมา  พบจันอัด
2. นางสาวอาทิตยา  วิมลลักษณ์
 
68 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาจีน ม.4-ม.6 84.33 ทอง 4 1. นางสาวดุจดาว  สิงห์ชาติ
2. นางสาวสุปราณี  ผาดี
 
1. นางสาวภัคภารัตน์  โตวา
2. MissXUAN  WANG
 
69 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 84.34 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวสุดารัตน์  สังข์ศิริ
2. นางสาวเบญจมาภรณ์  ท้าวชัย
 
1. นางสาวกันทิมา  พบจันอัด
2. นางสาวอาทิตยา  วิมลลักษณ์
 
70 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 60 ทองแดง 7 1. เด็กหญิงณาริตา  ก้อนทอง
2. เด็กหญิงพรนภัส  งามสง่า
 
1. นางสาววนิดา  ตุลากัน
2. นายนภัส  บุญเสริม
 
71 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 89.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายชนายุทธ  บัวใหญ่รักษา
2. นางสาวณัฏฐพร  วงศ์จีนา
3. นายธนวัฒน์  บุญบริสุทธิ์
4. นางสาวนภัสสร  บุญมี
5. นางสาวพรสุภา  เอกฉัตร
6. นางสาววงษ์วรวรรณ  ล้อมวงษ์
7. นายศิริมงคล  หมื่นฤทธิ์
 
1. นางสาวณัฐวดี  ดุสดี
2. นางสาวจันทรัสม์  กวัติภา
3. นางสาวทิพวรรณ  กันทิยะ
 
72 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม    
73 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 81 ทอง 8 1. นางสาวชลกานต์  สีสรรค์
2. นางสาวณิชาภา  รอดคลองตัน
 
1. นางสาวศิรินัคมน  ศิริมณีวัฒน์
2. นางนาตยา  ล้อมวงษ์
 
74 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 60 ทองแดง 6 1. เด็กหญิงปนัดดา  ผาวิรัตน์
2. เด็กหญิงวรัญญา  เอี่ยมแฟง
 
1. นางอริศรา  วรรณราศรี
2. นางวรรณภานันท์  วิสิฐธนาเดชน์
 
75 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 80 ทอง 7 1. นางสาวจารวี  ชุมแวงวาปี
2. นายนพกร  ภิลัยวัลย์
 
1. นางวรรณภานันท์  วิสิฐธนาเดชน์
2. นางอริศรา  วรรณราศรี
 
76 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 81.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงพัชราภา   วิโมจิตร
2. เด็กหญิงเพ็ญฑกานต์  อนุศรี
3. เด็กหญิงโยษิตา  แสงอรุณ
 
1. นางนาตยา  ล้อมวงษ์
2. นางสาวศิรินัคมน  ศิริมณีวัฒน์
 
77 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายฐิติกร  โพธิ์สอน
2. นางสาวปริญญา  บำรุงสุนทร
3. นางสาวพรชิตา  ไข่แก้ว
 
1. นางนาตยา  ล้อมวงษ์
2. นางสาวศิรินัคมน  ศิริมณีวัฒน์