สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม สพม. เขต ๑๘ (ชลบุรี,ระยอง)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต18 ระยอง1
ระหว่าง วันที่ 2 - 9 เดือน ตุลาคม. พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม 1. นางสาววนัชพร   รางน้อย
2. นางสาวสุทธินันท์   บุญมาตย์
 
1. นางสาวสุวิชา  กุฎีศรี
2. นางสาวศรินทิพย์  รักชาติ
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 22 เข้าร่วม 7 1. เด็กหญิงญาณิศา  แก้วพวง
 
1. นางสาวรัตนาภรณ์  ปั้นคำ
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 28 เข้าร่วม 9 1. เด็กหญิงสิริญธร  รัตนธารางกูร
 
1. นางรุ่งณภา  บุญสอน
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 18 เข้าร่วม 11 1. นางสาวนัฐชา  เทพประทุม
 
1. นางปูริดา  พันหนองแสน
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 22.5 เข้าร่วม 12 1. เด็กหญิงณัฐชยาภรณ์  เล็กใจซื่อ
 
1. นางสาวสุนันทา  อินทะวรรณ
 
6 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 41.41 เข้าร่วม 6 1. นางสาวศศิประภา  ดอกนาค
 
1. นางสาวอุทัยวรรณ  นุ่นดำ
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม 1. นายธวัชชัย   ทองน้อย
2. นายวธัญญู  พิทักษ์ชาติ
3. นายวิจิตร   จงน้อมกลาง
 
1. นางสาวมะลิวัลย์  ขอบบัวคลี่
 
8 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6 53.99 เข้าร่วม 9 1. นางสาวพรปวีณ์  ตรีทิพศิริศีล
 
1. นางจันทรประภา  สิงห์ดอนแก้ว
 
9 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม