สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม สพม. เขต ๑๘ (ชลบุรี,ระยอง)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต18 ระยอง1
ระหว่าง วันที่ 2 - 9 เดือน ตุลาคม. พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 69 ทองแดง 6 1. นางสาวกฤตติกา   ปานะเจริญ
 
1. นางขวัญชนก   บุญเลิศ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 68 ทองแดง 7 1. นางสาวณัฐชยา   พัดทอง
 
1. นางสาวมณฑ์ณัชธร   ทองยศ
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 66 ทองแดง 8 1. นายกฤษณะชัย   มาบขุนทด
2. นางสาวธัญพร  มั่นยืน
3. นางสาวปณิดา  พลกระโทก
 
1. นางสาวปิยะนาฏ   พึ่งพา
2. นางสาวสุดารัตน์  อุนาพันธุ์
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 63 ทองแดง 6 1. นางสาวรุจิรา  ธรรมบุตร
 
1. นางอาภรณ์  นาถาพันธ์
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 64 ทองแดง 8 1. นายณภัทร  รัตนติสร้อย
 
1. นางอาภรณ์  นาถาพันธ์
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 67.75 ทองแดง 11 1. นางสาวขวัญหทัยชนก  สดใส
2. นายหิรัญกฤษฎิ์  พู่ตระกูล
 
1. นางวรารัตน์  ชาติศิริ
2. นางสาวจุฬารัตน์  โครตนรินทร์
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 67 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงนริศรา  ทัพอาสา
 
1. นายสุวสันต์  มนตรี
 
8 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 68.2 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงสิรินดา  รักชื่น
 
1. นางสาวธัญสิริน  อินทรขาว
 
9 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 67.33 ทองแดง 8 1. นางสาววิภาพร  ทิพวัฒน์
 
1. นางสาวจันทรัสม์  กวัติภา
 
10 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาจีน ม.4-ม.6 63 ทองแดง 4 1. นางสาวอรนุช  หวานเสร็จ
 
1. นางสาวภัคภารัตน์  โตวา
 
11 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 60 ทองแดง 7 1. เด็กหญิงณาริตา  ก้อนทอง
2. เด็กหญิงพรนภัส  งามสง่า
 
1. นางสาววนิดา  ตุลากัน
2. นายนภัส  บุญเสริม
 
12 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 60 ทองแดง 6 1. เด็กหญิงปนัดดา  ผาวิรัตน์
2. เด็กหญิงวรัญญา  เอี่ยมแฟง
 
1. นางอริศรา  วรรณราศรี
2. นางวรรณภานันท์  วิสิฐธนาเดชน์