สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม สพม. เขต ๑๘ (ชลบุรี,ระยอง)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต18 ระยอง1
ระหว่าง วันที่ 2 - 9 เดือน ตุลาคม. พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 77.5 เงิน 6 1. นางสาวสุดารัตน์   อังกุลดี
 
1. ว่าที่ร้อยตรีโกวิทย์  สีวัง
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 71 เงิน 6 1. เด็กหญิงจีรนันท์  พงษ์พิทักษ์
2. เด็กหญิงนลัทพร  ประสงค์จีน
3. เด็กหญิงอโรชา  แก่นนาคำ
 
1. นางสาวสุดารัตน์  อุนาพันธุ์
2. นางสาวปิยะนาฏ  พึ่งพา
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 79 เงิน 5 1. เด็กหญิงจิรนันท์   ออกรรัมย์
2. เด็กชายอดิเทพ   เกิดเรียน
 
1. นางสาววราภรณ์  ห้ากลิ่น
2. นางสาวสุวิชา  กุฎีศรี
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 79 เงิน 5 1. นางสาวณัจฉรีย์   ล้อตระกูลนุกิจ
 
1. นางสาวสุวิชา  กุฎีศรี
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 76 เงิน 4 1. เด็กชายสิทธิพร  ฉายรัศมี
2. เด็กชายอนุพงศ์  ขุนหมื่น
 
1. นางสาวศิริพร  แก้วกันหา
2. นางสาวรัตนาภรณ์  ปั้นคำ
 
6 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 73.6 เงิน 5 1. นายวงศกร  สายเนตร
2. นางสาววรรณพร  บุญถนอม
 
1. นางสาวแอนนา  สุภาพญาติ
2. นางรุ่งณภา  บุญสอน
 
7 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 77 เงิน 4 1. เด็กหญิงดารุณี  จันทรดร
2. เด็กหญิงพรหมพร  ไวว่อง
3. เด็กหญิงมิ่งขวัญ  เกิดผล
 
1. นางสาวนฤมล  ในทอง
2. นางสาวอำพร  ศรีบุญมา
 
8 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 76.5 เงิน 7 1. นางสาวณัฐพร  อาสว่าง
2. นายธนกร  นิติธีรวรรณ
3. นางสาวธนัชภรณ์   วิริยะกริ่มกมล
 
1. นางปราณี  บัวผัน
2. นางรุ่งนภา  ศรีวสุทธิ์
 
9 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 75 เงิน 5 1. เด็กชายธงชาติ  มีลอง
2. เด็กชายศิริพงศ์  ทองดี
3. เด็กชายอภิวิชญ์  เหลืองเจริญ
 
1. นางสาวสุกัญญา  นวนบริบูรณ์
2. นางสาวยลดา  คำโพนทัน
 
10 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 73 เงิน 9 1. เด็กชายวิริยะ   สีม่วง
2. เด็กชายสุภทัต  สุดยินดี
 
1. นางสาววารุณี  ศรีงาม
2. นายจิรายุทธ  เมียงมาก
 
11 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 71 เงิน 5 1. นางสาวธนภรณ์  เอี่ยมเมือง
2. นางสาวนิชาภา  ตันเทียนเหลียง
3. นางสาวปณิตา  อ่อนรัศมี
4. นางสาววิไลลักษณ์  จันณรงค์
5. นางสาวสุชิลา  แสงสุธรรม
 
1. นายชัยธนภัทร์  เสงี่ยมรัตน์
2. นายวีระยุทธ  ภูทองเงิน
 
12 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 76 เงิน 7 1. นางสาวสิริกันยา  จิตหาญ
 
1. นายสุวสันต์  มนตรี
 
13 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 75 เงิน 6 1. เด็กหญิงนิตยา  พุ่มสุวรรณ์
 
1. นายสุวสันต์  มนตรี
 
14 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 77 เงิน 5 1. เด็กหญิงกุลนาถ  มีประโคน
 
1. นายสุวสันต์  มนตรี
 
15 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 76 เงิน 5 1. เด็กหญิงอุมาพร  ผิวขาว
2. เด็กหญิงเฟื่องฟ้า  โกะจับ
 
1. นายสุวสันต์  มนตรี
 
16 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 72.33 เงิน 9 1. เด็กหญิงภัทราพร  เพชรสุริยา
 
1. นางสาวมะลิวัลย์  ขอบบัวคลี่
 
17 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 72.66 เงิน 4 1. นายฤทธิ์ชัย  หล่ำแก้ว
 
1. นางสาวมะลิวัลย์  ขอบบัวคลี่
 
18 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 74 เงิน 5 1. นายวิจิตร   จงน้อมกลาง
 
1. นางสาวมะลิวัลย์  ขอบบัวคลี่
 
19 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 79.67 เงิน 4 1. นางสาวกรกมล  วิชัยญา
2. นายนันทวัฒน์  ธิทะ
3. นางสาวรุ่งทิวา  ปินตาวนา
4. นางสาวสิริวรรณ  หลีแคล้ว
5. นางสาวอัจฉรา  พงษ์เทพิน
 
1. นางสาวภัคภารัตน์  โตวา
2. นายศรัญย์พัฒน์  น้อยใส