สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา สพม. เขต ๑๘ (ชลบุรี,ระยอง)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต18 ระยอง1
ระหว่าง วันที่ 2 - 9 เดือน ตุลาคม. พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 46 เข้าร่วม 13 1. นางสาวพรนภา   รักษาอิน
 
1. นางสาวปทุมวดี  ขาคำ
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 32 เข้าร่วม 5 1. เด็กชายนทีธร  พลเยี่ยม
 
1. นายธีรวัฒน์   พิรักษ์
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 54 เข้าร่วม 9 1. เด็กหญิงปนวรรณ   กลิ่นระรื่น
2. เด็กชายภควัต  ภูนาเขียว
 
1. นายรัฐนิมินทร์   แก้วแสนสินธุ์
2. นางสาวกุลญากร   บุญยืน
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 5 1. เด็กชายจิรภัทร  ซื่อประเสริฐ
 
1. นางสาวน้ำเพ็ชร   วีระพันธ์
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 50 เข้าร่วม 6 1. นายฤทธิ์พร  ช่วยเกล็ด
 
1. นางสาวน้ำเพ็ชร   วีระพันธ์